Waterschappen; begroting, opbrengst heffingen 2009-2017


Deze tabel bevat gegevens over de opbrengst van de waterschapsheffingen.
Waterschappen leggen deze heffingen op om hun werkzaamheden te bekostigen.
De belangrijkste taken zijn waterkering (het tegengaan van overstromingen), waterbeheersing (de zorg voor het juiste waterpeil voor landbouw, natuur, bewoners) en de zorg voor de waterkwaliteit. Sommige waterschappen beheren ook wegen en vaarwegen.
Het stelsel van waterschapsheffingen is in 2009 gewijzigd. Tot en met 2008 werden de kosten van waterkering, waterbeheersing en (vaar)wegenbeheer betaald uit zogenoemde omslagheffingen. De zorg voor de waterkwaliteit werd bekostigd uit de waterverontreinigingsheffing.
Met ingang van 2009 zijn de omslagheffingen en een deel van de 'oude' waterverontreinigingsheffing opgegaan in een nieuwe watersysteemheffing.
Het resterende deel van de waterverontreinigingsheffing, bestemd voor afvalwaterzuivering, heet voortaan zuiveringsheffing. Voor directe lozingen op oppervlaktewater kan een waterschap in het nieuwe stelsel een verontreinigingsheffing opleggen. Bij het wegenbeheer kan een waterschap ervoor kiezen om een aparte wegenheffing in te stellen of om de kosten van deze taak te betalen uit de watersysteemheffing.
De gegevens in de tabel zijn afkomstig uit de begrotingen die de waterschappen voorafgaand aan het verslagjaar vaststellen.

Gegevens beschikbaar van 2009 tot en met 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers voor meest recente periode zijn voorlopig. Deze cijfers worden definitief bij de publicatie van de volgende periode.
Als er zich wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 20 februari 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

De indeling van waterschappen is voor het laatst herzien op 1 januari 2017 en telt vanaf die datum 21 waterschappen. Het waterschap Limburg is toegevoegd per 2017 en is ontstaan door een fusie van Waterschap Peel en Maasvallei met Waterschap Roer en Overmaas. Voor een compleet overzicht van waterschappen en mutaties, zie paragraaf 3: Overzicht populatie waterschappen 2004-heden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

Waterschappen; begroting, opbrengst heffingen 2009-2017

Perioden Totaal heffingen (mln euro) WatersysteemheffingWatersysteemheffing totaal (mln euro) WatersysteemheffingWatersysteemheffing ingezetenen (mln euro) WatersysteemheffingWatersysteemheffing ongebouwd (mln euro) WatersysteemheffingWatersysteemheffing natuur (mln euro) WatersysteemheffingWatersysteemheffing gebouwd (mln euro) Heffing wegenbeheerHeffing wegenbeheer totaal (mln euro) Heffing wegenbeheerHeffing wegenbeheer ingezetenen (mln euro) Heffing wegenbeheerHeffing wegenbeheer ongebouwd (mln euro) Heffing wegenbeheerHeffing wegenbeheer natuur (mln euro) Heffing wegenbeheerHeffing wegenbeheer gebouwd (mln euro) ZuiveringsheffingZuiveringsheffing totaal (mln euro) ZuiveringsheffingZuiveringsheffing eenpersoonshuishoudens (mln euro) ZuiveringsheffingZuiveringsheffing meerpersoonshuishouden (mln euro) ZuiveringsheffingZuiveringsheffing kleine bedrijven (mln euro) ZuiveringsheffingZuiveringsheffing grote bedrijven (mln euro) VerontreinigingsheffingVerontreinigingsheffing totaal (mln euro) VerontreinigingsheffingVerontreinigingsheffing huishoudens (mln euro) VerontreinigingsheffingVerontreinigingsheffing bedrijven (mln euro)
2009 2.173 999 378 122 1 498 35 16 3 0 16 1.097 105 695 33 265 12 5 7
2010 2.262 1.059 404 128 1 525 37 17 3 0 17 1.134 108 724 33 269 10 4 6
2011 2.343 1.104 429 129 2 545 37 16 3 0 17 1.176 113 749 35 279 9 3 6
2012 2.426 1.158 454 133 2 569 38 17 3 0 18 1.204 117 769 36 282 10 3 6
2013 2.504 1.223 480 140 2 601 35 15 3 0 16 1.221 122 780 37 283 9 3 6
2014 2.575 1.279 510 151 3 614 35 16 3 0 16 1.241 124 798 38 281 9 3 6
2015 2.643 1.344 533 158 4 649 36 16 3 0 16 1.255 126 820 39 270 9 3 6
2016 2.694 1.378 549 162 4 663 36 16 3 0 17 1.270 131 824 41 275 9 3 6
2017 2.742 1.422 576 167 4 675 37 17 4 0 17 1.275 134 823 38 279 8 3 6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens