Halt-jongeren; delictgroep, geslacht, leeftijd en herkomstgroepering

Halt-jongeren; delictgroep, geslacht, leeftijd en herkomstgroepering

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Perioden Aantal Halt-jongeren Misdrijven (Halt) Totaal misdrijven (Halt) (Aantal) Aantal Halt-jongeren Overtredingen (Halt) Totaal overtredingen (Halt) (Aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Suriname 2021 160 110
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar Suriname 2021 20 10
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar Suriname 2021 20 10
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar Suriname 2021 30 20
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar Suriname 2021 40 30
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar Suriname 2021 30 30
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar Suriname 2021 30 20
Totaal mannen en vrouwen Overige leeftijden of onbekend Suriname 2021 10 0
Mannen Totaal Suriname 2021 120 80
Mannen 12 jaar Suriname 2021 10 10
Mannen 13 jaar Suriname 2021 10 10
Mannen 14 jaar Suriname 2021 20 20
Mannen 15 jaar Suriname 2021 30 20
Mannen 16 jaar Suriname 2021 20 20
Mannen 17 jaar Suriname 2021 30 10
Mannen Overige leeftijden of onbekend Suriname 2021 0 0
Vrouwen Totaal Suriname 2021 40 30
Vrouwen 12 jaar Suriname 2021 0 0
Vrouwen 13 jaar Suriname 2021 0 0
Vrouwen 14 jaar Suriname 2021 10 10
Vrouwen 15 jaar Suriname 2021 10 10
Vrouwen 16 jaar Suriname 2021 10 10
Vrouwen 17 jaar Suriname 2021 10 10
Vrouwen Overige leeftijden of onbekend Suriname 2021 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van het absolute aantal jongeren per bevolkingsgroep en het aantal jongeren per 10 000 inwoners uit de geselecteerde bevolkingsgroep dat naar Halt verwezen is voor een Halt-straf (de zogenoemde Halt-jongeren) en de straf in het publicatiejaar hebben afgerond. Halt is een maatregel die ervoor zorgt dat jongeren na het plegen van lichte criminaliteit niet direct met Justitie in aanraking komen, maar wel geconfronteerd worden met de gevolgen van hun daden.

De tabel geeft aan hoeveel jongeren in het publicatiejaar een Halt-straf hebben afgerond per soort delict. Een jongere die binnen een jaar meer dan één keer naar Halt is verwezen, wordt in de tabel maar één keer meegeteld. Het soort delict wordt dan bepaald aan de hand van het eerste delict waarvoor deze jongere naar Halt verwezen is.
De absolute cijfers zijn afgerond op tientallen. Ook laat de tabel relatieve cijfers zien; voor verschillende bevolkingsgroepen wordt weergegeven hoeveel personen per 10 000 mensen uit de betreffende bevolkingsgroep een Halt-straf hebben gehad.
Van jongeren die niet kunnen worden gekoppeld aan de Basis Registratie Personen (BRP) ontbreken vaak persoonsgegevens. Deze jongeren zijn wel meegeteld in de absolute cijfers, maar niet in de relatieve. Voor het eerste verslagjaar (2005) van deze tabel zijn naar verhouding veel Halt-jongeren niet te identificeren door ontbrekende persoonsgegevens. Hierdoor zijn de relatieve cijfers per 10.000 jongeren niet vergelijkbaar met de latere verslagjaren. De relatieve cijfers over 2005 zullen daarom leeg blijven.

StatLinetabel nog niet aangepast aan de nieuwe herkomstindeling:
Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst. Er kan worden besloten dat de herkomstindeling komt te vervallen voor een StatLinetabel.

Gegevens zijn beschikbaar vanaf 2005.

Wijzigingen per augustus 2022:
De cijfers over 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers beschikbaar:
Nieuwe cijfers komen doorgaans vier maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Aantal Halt-jongeren
Het aantal jongeren van 12 tot 18 jaar, dat naar Halt is verwezen nadat zij in aanraking zijn gekomen met de politie voor het plegen van bepaalde vormen van lichte criminaliteit.
Misdrijven (Halt)
Een misdrijf is een strafbaar feit van de zware soort, als zodanig aangeduid in de strafwetten.
---
Het gaat in deze tabel alleen om lichte misdrijven, omdat een Halt-verwijzing alleen betrekking heeft op lichte misdrijven.
Totaal misdrijven (Halt)
Het aantal Halt-jongeren dat is verwezen naar Bureau Halt voor het plegen van een misdrijf. Een misdrijf is een strafbaar feit van de zware soort, als zodanig aangeduid in de strafwetten.
---
Het gaat in deze tabel alleen om lichte misdrijven, omdat een Halt-verwijzing alleen betrekking heeft op lichte misdrijven.
Cijfers worden afgerond op tientallen, hierdoor komt het totaal soms niet overeen met de som der delen.
Overtredingen (Halt)
Een overtreding is een in de Nederlandse wetgeving als zodanig aangeduid strafbaar feit van de minder ernstige soort.
Totaal overtredingen (Halt)
Het aantal Halt-jongeren dat is verwezen naar Bureau Halt voor het begaan van een overtreding. Dit is een in de Nederlandse wetgeving als zodanig aangeduid strafbaar feit van de minder ernstige soort.
---
Cijfers worden afgerond op tientallen, hierdoor komt het totaal soms niet overeen met de som der delen.