Gezonde levensverwachting; opleiding; 1997/2000 - 2011/2014

Gezonde levensverwachting; opleiding; 1997/2000 - 2011/2014

Geslacht Leeftijd Opleidingsniveau Cijfersoort Perioden Levensverwachting (jaren) Gezonde levensverwachting Levensverw. in als goed ervaren gezondh. (jaren) Gezonde levensverwachting Levensverw. zonder lich. beperkingen (jaren) Gezonde levensverwachting Levensverw. zonder chronische ziektes (jaren) Gezonde levensverwachting Levensverw. in goede geestelijke gezondh (jaren)
Mannen 0 jaar Basisonderwijs Aantal jaren 2011/2014 76,6 53,0 63,4 41,0 67,4
Mannen 0 jaar Vmbo Aantal jaren 2011/2014 78,6 61,3 69,3 46,0 71,9
Mannen 0 jaar Havo, vwo, mbo Aantal jaren 2011/2014 80,1 65,8 72,7 47,6 74,0
Mannen 0 jaar Hbo, universiteit Aantal jaren 2011/2014 82,6 71,7 76,9 52,1 77,1
Mannen 65 jaar Basisonderwijs Aantal jaren 2011/2014 17,1 8,5 11,4 2,8 15,4
Mannen 65 jaar Vmbo Aantal jaren 2011/2014 17,8 10,5 13,3 4,0 16,2
Mannen 65 jaar Havo, vwo, mbo Aantal jaren 2011/2014 18,6 11,6 14,2 4,2 17,2
Mannen 65 jaar Hbo, universiteit Aantal jaren 2011/2014 20,3 14,4 16,1 5,5 19,3
Vrouwen 0 jaar Basisonderwijs Aantal jaren 2011/2014 80,2 52,7 60,2 37,1 66,0
Vrouwen 0 jaar Vmbo Aantal jaren 2011/2014 83,0 60,9 67,8 40,2 72,5
Vrouwen 0 jaar Havo, vwo, mbo Aantal jaren 2011/2014 85,2 66,6 72,8 40,6 75,5
Vrouwen 0 jaar Hbo, universiteit Aantal jaren 2011/2014 86,9 71,7 77,0 45,5 78,2
Vrouwen 65 jaar Basisonderwijs Aantal jaren 2011/2014 19,8 8,9 10,2 3,6 16,4
Vrouwen 65 jaar Vmbo Aantal jaren 2011/2014 21,5 11,2 13,0 3,2 18,6
Vrouwen 65 jaar Havo, vwo, mbo Aantal jaren 2011/2014 22,9 14,4 15,5 3,8 20,5
Vrouwen 65 jaar Hbo, universiteit Aantal jaren 2011/2014 23,9 15,7 17,1 4,0 22,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over gezonde levensverwachting en over de totale levensverwachting.
In deze tabel worden vier varianten van gezonde levensverwachting weergegeven:
-De levensverwachting in als goed ervaren gezondheid.
-De levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen.
-De levensverwachting zonder chronische ziektes.
-De levensverwachting in goede geestelijke gezondheid.
Levensverwachting in jaar X geeft aan hoeveel jaar een gemiddeld persoon van een bepaalde leeftijd nog zal leven, onder de aanname dat de leeftijdsspecifieke sterftekansen gedurende de rest van het leven gelijk zullen blijven aan die in jaar X.
Gezonde levensverwachting in jaar X geeft aan hoeveel jaar een gemiddeld persoon van een bepaalde leeftijd nog zal leven in goede gezondheid, onder de aanname dat de leeftijdsspecifieke sterftekansen en de leeftijdsspecifieke kansen op een goede gezondheid gedurende de rest van het leven gelijk zullen blijven aan die in jaar X.
In de tabel zijn de gegevens over (gezonde) levensverwachting uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
-Geslacht
-Leeftijd
-Opleidingsniveau
-Periode

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997/2000 t/m 2011/2014

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief

Wijzigingen per 18 januari 2016
De cijfers in deze tabel zijn deels afkomstig uit de Gezondheidsenquête.
Met ingang van 2014 heeft CBS variabelen over inkomen en vermogen toegevoegd aan het weegmodel van de Gezondheidsenquête. Dit omdat sommige inkomensgroepen en vermogensgroepen relatief minder goed meedoen aan enquêtes dan andere. Het toevoegen van deze variabelen aan het weegmodel is echter niet goed uitgevoerd.
Dit heeft ervoor gezorgd dat de antwoorden van sommige respondenten te zwaar werden meegeteld bij het bepalen van de te publiceren cijfers. Andere respondenten werden juist met een te laag gewicht meegenomen. Het herstellen van deze fout heeft gevolgen voor gepubliceerde cijfers waarin gebruik gemaakt is van de Gezondheidsenquête 2014. De gevolgen voor de cijfers in deze tabel zijn echter beperkt, omdat er gebruik is gemaakt van meerdere jaargangen Gezondheidsenquête, waardoor de invloed van het jaar 2014 relatief klein is.

Wijzigingen per 9 december 2015
De tabel is uitgebreid met cijfers over de periode 2011/2014.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet. Nieuwe cijfers verschijnen in de tabel Gezonde levensverwachting; onderwijsniveau. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Levensverwachting
De levensverwacthing is het aantal jaren aan dat een persoon van een bepaalde leeftijd naar verwachting (nog) zal leven.
Gezonde levensverwachting
Levensverw. in als goed ervaren gezondh.
De levensverwachting in als goed ervaren gezondheid is het aantal jaren dat een persoon van een bepaalde leeftijd naar verwachting (nog) zal leven in goed ervaren gezondheid. Voor het berekenen van levensverwachting in goed ervaren gezondheid is
het aantal 'gezonde' jaren bepaald op basis van de vraag 'Hoe is over het algemeen uw gezondheidstoestand?'. Mensen die deze vraag beantwoorden met 'goed' of 'zeer goed' worden gezond genoemd. De vraag over ervaren gezondheid is opgenomen in de CBS Gezondheidsenquête.
Levensverw. zonder lich. beperkingen
De levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen is het aantal jaren dat een persoon van een bepaalde leeftijd naar verwachting (nog) zal leven zonder lichamelijke beperkingen. Voor het berekenen van levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen zijn gegevens gebruikt over langdurige beperkingen in horen, zien en bewegen. Mensen die op alle onderstaande vragen het antwoord 'ja, zonder moeite' of 'ja, met enige moeite' geven worden gezien als niet lichamelijk beperkt.
-Kunt u een gesprek volgen in een groep van 3 of meer personen (zo nodig met hoorapparaat)?
-Kunt u met één andere persoon een gesprek voeren (zo nodig met hoorapparaat)?
-Zijn uw ogen goed genoeg om de kleine letters in de krant te kunnen lezen (zo nodig met bril of contactlenzen)?
-Kunt u op een afstand van 4 meter het gezicht van iemand herkenen (zo nodig met bril of contactlenzen)?
-Kunt u een voorwerp van 5 kilo, bijvoorbeeld een volle boodschappentas, 10 meter dragen?
-Kunt u als u staat, bukken en iets van de grond oppakken?
-Kunt u 400 meter aan een stuk lopen zonder stil te staan (zo nodig met stok)?
Deze vragen maken deel uit van de CBS Gezondheidsenquête. De vragen over beperkingen zijn alleen gesteld aan personen van 12 jaar of ouder. In de berekening van levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen is aangenomen dat deze beperkingen niet voorkomen bij personen jonger dan 12 jaar.
Levensverw. zonder chronische ziektes
De levensverwachting zonder chronische ziektes is het aantal jaren dat een persoon van een bepaalde leeftijd naar verwachting (nog) zal leven zonder chronische ziektes. Voor het berekenen van levensverwachting zonder chronische ziektes is een
aantal ziektes geselecteerd waarvan bekend is dat ze tot de dood kunnen leiden of dat ze een belangrijke invloed hebben op de kwaliteit van het leven. Mensen worden als niet chronisch ziek beschouwd wanneer zij geen van onderstaande ziektes zeggen te hebben of te hebben gehad in de afgelopen 12 maanden. De volgende (groepen van) chronische ziektes worden gebruikt voor de berekening van levensverwachting zonder chronische ziektes:

- hartaandoening en/of hartinfarct (12 jaar en ouder)

- astma

- COPD, chronische bronchitis, longemfyseem
- kanker
- beroerte (12 jaar en ouder)
- suikerziekte
- ernstige of hardnekkige darmstoornissen
- chronische gewrichtsontsteking (ontstekingsreuma, chronische reuma, reumatoïde artritis)
- ernstige of hardnekkige aandoening van de rug (inclusief hernia)
- gewrichtsslijtage van heupen of knieën (12 jaar en ouder)
- hoge bloeddruk
- migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn
De vragen over chronische aandoeningen maken deel uit van de CBS Gezondheidsenquête. De vragen over chronische ziektes zijn gesteld aan personen van 0 jaar of ouder. Uitzondering hierop zijn de vragen naar hartaandoeningen en/of hartinfarct, beroerte en gewrichtsslijtage, die uitsluitend zijn nagevraagd bij personen van 12 jaar of ouder. In de berekening van levensverwachting zonder chronische ziektes is daarom aangenomen dat deze ziektes niet voorkomen bij personen jonger dan 12 jaar. Tot en met 2013 werd in 1 vraag gevraagd naar astma, chronische bronchitis, longemfyseem of CARA. Vanaf 2014 wordt apart gevraagd naar enerzijds astma en anderzijds COPD, chronische bronchitis, longemfyseem.
Levensverw. in goede geestelijke gezondh
De levensverwachting in goede geestelijke gezondheid is het aantal jaren dat een persoon van een bepaalde leeftijd naar verwachting (nog) zal leven in goede geestelijke gezondheid. Als maat voor de geestelijke gezondheid is gebruik gemaakt van de Mental Health Inventory (MHI-5). De MHI-5 meet de algemene psychische gezondheidstoestand in een bevolking. Dit wordt bepaald door de balans tussen de mate van positieve en negatieve gevoelens. De MHI-5 bevat de volgende vragen:
1. Voelde u zich erg zenuwachtig?
2. Zat u zo erg in de put dat niets u kon opvrolijken?
3. Voelde u zich kalm en rustig?
4. Voelde u zich neerslachtig en somber?
5. Voelde u zich gelukkig?
Bij deze vragen wordt een referentieperiode van 4 weken gehanteerd. De antwoordmogelijkheden bevatten de categorieën 'voortdurend', 'meestal','vaak', 'soms', 'zelden' en 'nooit'. Bij de positief geformuleerde vragen (vraag 3 en 5) zijn voor de categorieën in volgorde de waarden 5, 4, 3, 2, 1, en 0 toegekend. Bij de negatief geformuleerde vragen (vraag 1, 2 en 4) zijn precies de omgekeerde waarden toegekend. Vervolgens zijn per persoon de somscores berekend en zijn deze vermenigvuldigd met 4, zodat de minimale somscore van een persoon 0 (zeer ongezond)en de maximale score 100 (perfect gezond) kan bedragen. Bij een score van 60 of meer is een respondent gekwalificeerd als gezond en bij een score van minder dan 60 als 'ongezond'. Deze vragen maken vanaf 2001 deel uit van de CBS Gezondheidsenquête. De vragen over geestelijke gezondheid zijn alleen gesteld aan personen van 12 jaar of ouder. In de berekening van levensverwachting in goede geestelijke gezondheid is aangenomen dat de prevalentie goede geestelijke gezondheid van personen jonger dan 12 jaar gelijk is aan die van de aangrenzende leeftijdscategorie.