Innovatie bij bedrijven; bedrijfstakken/branches (SBI'93), 2004-2006

Innovatie bij bedrijven; bedrijfstakken/branches (SBI'93), 2004-2006

Bedrijfstakken/branches (SBI'93) Onderzoekspopulatie en innovatoren Onderzoekspopulatie (aantal) Onderzoekspopulatie en innovatoren Innovatoren (aantal) Samenwerkende innovatoren Innovatoren met partner (aantal) Innovatie-uitgaven Innovatie-uitgaven en toegevoegde waarde Totale innovatie-uitgaven (mln euro) Innovatie-uitgaven Innovatie-uitgaven en toegevoegde waarde Uitgaven in % bruto toegevoegde waarde (%) Intellectuele eigendomsrechten Innovatoren met intellectueel eigendo... (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Bedrijven met productinnovaties (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Bedrijven met procesinnovaties (aantal)
Totaal bedrijven 62.792 15.464 5.585 10.208 2,70 25 10.207 10.030
D Industrie 10.856 4.565 2.000 6.588 9,92 34 3.439 3.048
DA Voedings- en genotmiddelenindustrie 1.452 472 179 650 5,10 35 389 325
1700a Textiel- en lederindustrie 333 94 42 59 5,44 52 68 71
21 Papierindustrie 227 101 64 50 3,35 32 76 80
22 Uitgeverijen en drukkerijen 1.192 449 159 139 2,39 23 266 314
23 Aardolie-industrie 20 11 5 x 0,23 16 10 7
2410a Chemische basisproductenindustrie 178 125 91 815 10,96 45 102 96
244 Farmaceutische industrie 79 41 27 927 x 45 35 26
2420b Ov. chemische eindproductenind. 198 133 69 278 x 43 110 76
25 Rubber- en kunststofindustrie 526 323 154 147 8,09 32 266 214
27 Basismetaalindustrie 121 48 26 x 2,95 13 34 28
28 Metaalproductenindustrie 2.070 730 229 256 5,13 28 476 542
29 Machine-industrie 1.491 798 347 881 14,06 39 663 454
DL Elektrotechnische industrie 839 455 279 1.818 53,25 39 400 278
DM Transportmiddelenindustrie 548 252 126 267 7,96 34 200 158
2000d Overige industrie 1.584 533 202 203 2,54 35 344 378
5000f Diensten 41.232 9.257 2.969 2.887 1,17 21 5.910 5.858
51 Groothandel 8.635 2.660 838 675 1,69 30 1.737 1.576
52 Detailhandel en reparatie 5.543 641 97 78 0,52 8 334 481
5000e Horeca en autohandel 6.317 634 217 136 0,84 9 359 444
I Vervoer en communicatie 4.621 953 274 462 1,45 11 527 671
J Financiële instellingen 1.461 428 144 218 0,68 15 268 274
72 Computerservicebureaus e.d. 1.882 1.036 362 499 5,12 33 920 460
7411b Juridische en ec. adviesdienst. 3.486 792 187 92 0,41 15 469 402
742 Architecten- en ingenieursbureaus 1.611 644 301 187 3,45 22 431 473
7000f Overige zakelijke dienstverl. 6.644 1.280 466 446 0,69 20 738 934
90 Milieudienstverlening 305 109 58 86 2,74 18 77 83
93 Overige dienstverlening 728 81 26 9 0,14 27 51 60
0100d Overig 10.705 1.642 616 733 1,13 19 859 1.125
0000b Landbouw, bosbouw, visserij (A+B) 2.283 513 207 191 1,95 24 271 372
C Delfstoffenwinning 110 45 18 x 1,51 13 37 23
E Energie, gas en water 68 43 22 x 1,31 26 26 24
F Bouwnijverheid 8.244 1.041 368 130 0,50 16 525 705
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan gegevens over innovatie bij Nederlandse bedrijven. Deze gegevens zijn de resultaten van een tweejaarlijkse innovatie-enquête. Eén enquête omvat drie verslagjaren (dit is de verslagperiode). Het laatste jaar in de ene enquête is daarbij hetzelfde als het eerste jaar in de volgende enquête. Het onderzoek omvat een grote diversiteit aan aspecten van het begrip innovatie. Omdat in iedere nieuwe innovatie-enquête nieuwe onderwerpen kunnen worden opgenomen, worden de resultaten per enquête in een
afzonderlijke tabel weergegeven. De innovatie-enquête 2004-2006 is gehouden onder een steekproef van bedrijven met 10 en meer werkzame personen. De uitkomsten zijn
uitgesplitst naar bedrijfstak.

Gegevens beschikbaar over 2004-2006.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 december 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Innovatie bij bedrijven; 2006-2008, bedrijfstakken (SBI 2008). Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Onderzoekspopulatie en innovatoren
Onderzoekspopulatie
De onderzoekspopulatie betreft bedrijven met 10 en meer werkzame
personen in de onderstaande bedrijfstakken ingedeeld volgens de
Standaardbedrijfsindeling 1993 (SBI'93), peildatum 01-01-2006:
Landbouw, jacht en bosbouw (A), Visserij (B), Winning van delfstoffen
(C), Industrie (D), Productie en distributie elektriciteit, aardgas en
water (E), Bouwnijverheid (F), Reparatie van consumentenartikelen en
handel (G), Horeca (H), Vervoer, opslag en communicatie (I), Financiële
instellingen (J), Verhuur en handel in onroerend goed, verhuur van
roerende goederen en zakelijke dienstverlening, exclusief speur- en
ontwikkelingswerk (K), Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte
sociale verzekeringen (L), Onderwijs, exclusief de afdelingen
(80.1) basisonderwijs voor leerplichtigen en speciaal onderwijs,
(80.2) voortgezet onderwijs en (80.3) hoger onderwijs (M),
Gezondheids- en welzijnszorg (N) en de bedrijfsgroepen
Milieudienstverlening (90) en Overige dienstverlening (93).
Achter iedere bedrijfstak staat tussen haakjes de code van de SBI'93.
Innovatoren
Bedrijven die in de beschouwde periode technologische innovatieprojecten
uitvoeren of deze - al dan niet succesvol - hebben uitgevoerd.
Technologische innovatie omvat productinnovatie en procesinnovatie.
Samenwerkende innovatoren
Bedrijven die actief en gezamenlijk met andere ondernemingen en
instellingen (partners) werken aan de ontwikkeling van technologisch
nieuwe of verbeterde producten, diensten of processen al dan niet in een
formeel samenwerkingsverband.
Meestal (niet altijd) worden de kosten en eventuele opbrengsten van dit
soort samenwerkingsverbanden gedeeld. Uitbesteed werk is dus niet
meegerekend.
Innovatoren met partner
Aantal innovatoren met partner.
Innovatie-uitgaven
Uitgaven in het laatste jaar van de beschouwde periode voor activiteiten
om technologisch nieuwe of sterk verbeterde producten (goederen of
diensten) of processen te realiseren.
Innovatie-uitgaven en toegevoegde waarde
De innovatie-uitgaven in het laatste jaar van de beschouwde periode,
afgezet tegen Bruto Toegevoegde Waarde (tegen marktprijzen).
Voor dit onderwerp is bij de bedrijfsklasse "Farmaceutische industrie"
ook de groep "Overige chemische eindproductenindustrie" geteld.
Totale innovatie-uitgaven
Totaal van de uitgaven voor één of meer van onderstaande activiteiten om
technologisch nieuwe of verbeterde producten, diensten of processen te
realiseren.
Betreft per activiteit alle lopende uitgaven in laatste jaar van de
beschouwde periode, exclusief afschrijvingen, maar inclusief de directe
personeelskosten en eventuele investeringsuitgaven.
Uitgaven in % bruto toegevoegde waarde
De totale innovatie-uitgaven in procenten van de toegevoegde waarde
(tegen bruto-marktprijzen).
Intellectuele eigendomsrechten
Innovatoren die in de beschouwde periode een octrooi hebben aangevraagd,
een industrieel ontwerp of handelsmerk hebben gedeponeerd of een
auteursrecht hebben laten vastleggen.
Innovatoren met intellectueel eigendo...
Innovatoren met intellectueel eigendomsrecht.
In procenten van alle innovatoren.
Innovatoren met afgeronde innovaties
Totaal van productinnovatoren en procesinnovatoren die in de beschouwde
periode technologische innovatieprojecten succesvol hebben uitgevoerd en
afgerond. Technologische innovatie omvat productinnovatie en
procesinnovatie.
Productinnovatoren zijn bedrijven die innovatieprojecten hebben uitgevoerd
die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde producten
of diensten (productinnovaties).
Procesinnovatoren zijn bedrijven die innovatieprojecten hebben uitgevoerd
die hebben geleid tot nieuwe of sterk verbeterde productieprocessen,
distributiemethoden of ondersteunende activiteiten voor de goederen en/of
diensten.
Productinnovatoren
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd
die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde producten
of diensten (productinnovaties).
Bedrijven met productinnovaties
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd
die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde producten
of diensten (productinnovaties).
Procesinnovatoren
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd
die hebben geleid tot nieuwe of sterk verbeterde productieprocessen,
distributiemethoden of ondersteunende activiteiten voor de goederen en/of
diensten.
Bedrijven met procesinnovaties
Aantal bedrijven met procesvernieuwingen.