Rijk; aan - /verkopen, overdrachten, Cofog - hoofdfunctie, 2003 - 2008

Rijk; aan - /verkopen, overdrachten, Cofog - hoofdfunctie, 2003 - 2008

Hoofdfuncties Perioden Uitgaven Aankopen Totaal aankopen (mln euro) Uitgaven Rente en pacht Totaal rente en pacht (mln euro) Uitgaven Overdrachten Totaal overdrachten (mln euro) Inkomsten Verkopen Totaal verkopen (mln euro) Inkomsten Rente, pacht en resultaten van vermogen Totaal rente, pacht, vermogensresultaten (mln euro) Inkomsten Overdrachten Totaal overdrachten (mln euro)
Totaal van alle hoofdfuncties 2008* 15.955 11.262 115.788 3.571 16.444 2.429
Algemeen bestuur 2008* 2.389 11.261 32.277 1.158 2.018 399
Landsverdediging 2008* 3.515 1 209 307 0 11
Openbare orde en veiligheid 2008* 2.440 0 5.639 351 - 793
Economische aangelegenheden 2008* 5.620 0 10.631 820 14.282 554
Milieubescherming 2008* 370 - 671 198 - 1
Huisvesting en gemeenschapsvoorzieningen 2008* 287 - 913 159 - -
Volksgezondheid 2008* 331 - 8.394 113 1 -
Recreatie, cultuur en religie 2008* 51 - 1.831 224 1 -
Onderwijs 2008* 200 - 25.236 185 141 -
Sociale bescherming 2008* 752 - 29.987 55 - 672
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van de jaaranalyse van de
rijksfinanciën:
de bestemming van de aan- en verkopen, rente, pacht, resultaten van
vermogen, subsidies en overdrachten van de sector overheid van het rijk.
In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar:
- transactie volgens het Europees Systeem van Rekeningen 1995;
- hoofdfunctie volgens de Classification of Functions of Government (Cofog)
1998.
Voor de typering van de rijksuitgaven en -inkomsten naar bestemming is t/m
statistiekjaar 2005 de Benelux functionele classificatie 1989 gehanteerd.
In 2002 heeft de Europese Commissie voor de rubricering naar bestemming de
Classification of Functions of Government (Cofog) 1998 voorgeschreven.
Vanaf 2003 is een volgtijdelijk vergelijkbare reeks van de aan- en
verkopen, rente, pacht, resultaten van vermogen, subsidies en overdrachten
van de sector overheid van het rijk beschikbaar op basis van deze nieuwe
classificatie.
In oktober 2009 wordt deze reeks uitgebreid met de statistiekjaren
2000 t/m 2002.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003
Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn bij eerste publicatie voorlopig. Het definitieve cijfer
wordt vastgesteld in september van het eerstvolgende jaar.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Uitgaven
Aankopen
Betreft aankoop van goederen en diensten, investeringen en aankoop van
grond.
Bij aankoop van goederen en diensten gaat het om de goederen en diensten
die in het eigen productieproces worden verbruikt en met arbeid en
kapitaal worden omgevormd tot eindproducten. Niet inbegrepen zijn de
meeste goederen met een meerjarig nut (investeringen) en het verbruik van
vaste activa (afschrijvingen). Goederen en diensten met een meerjarig nut
die wél tot de aankoop van goederen en diensten zijn gerekend betreffen:
duurzame goederen van geringe omvang, onderzoek met algemeen karakter
(speur- en ontwikkelingswerk, algemeen bestemmingsplan), militaire
vernietigingswapens met een duurzaam karakter in vredestijd (voer-, vaar-
en vliegtuigen, technische installaties, munitie, bewapening).
Bij investeringen gaat het om de goederen die worden aangeschaft of in
eigen beheer worden voortgebracht, met als doel om als kapitaalgoed in het
productieproces ingezet te worden. Algemeen worden als zodanig beschouwd
goederen met een levensduur van meer dan een jaar (zoals gebouwen,
woningen, machines, vervoermiddelen). Tot de investeringen worden ook
gerekend de niet-fysieke diensten die direct samenhangen met het fysiek
product (kosten van voorbereiding, ontwerp, toezicht en
eigendomsoverdracht), een beperkt aantal immateriële activa
(computerprogrammatuur en verwerving van patenten en octrooien) en aankoop
van kostbaarheden (antiek en andere kunstvoorwerpen).
Bij aankoop van grond gaat het om grondaankoop en betaalde afkoop
erfpacht. Erfpacht betreft de vergoeding voor het gebruik van land of
bouwkavels. Door deze in erfpacht uit te geven (niet in eigendom) kan de
overheid bij verlenging een aanzienlijk hogere jaarlijkse erfpacht
(canon) bedingen, waardoor de overheid profiteert van de waardestijging.
De erfpachter kan deze canon in een keer voor de gehele looptijd van de
erfpacht afkopen.
Totaal aankopen
Betreft het totaal van aankoop van goederen en diensten, investeringen en
aankoop van grond.
Bij aankoop van goederen en diensten gaat het om de goederen en diensten
die in het eigen productieproces worden verbruikt en met arbeid en
kapitaal worden omgevormd tot eindproducten. Niet inbegrepen zijn de
meeste goederen met een meerjarig nut (investeringen) en het verbruik van
vaste activa (afschrijvingen). Goederen en diensten met een meerjarig nut
die wél tot de aankoop van goederen en diensten zijn gerekend betreffen:
duurzame goederen van geringe omvang, onderzoek met algemeen karakter
(speur- en ontwikkelingswerk, algemeen bestemmingsplan), militaire
vernietigingswapens met een duurzaam karakter in vredestijd (voer-, vaar-
en vliegtuigen, technische installaties, munitie, bewapening).
Bij investeringen gaat het om de goederen die worden aangeschaft of in
eigen beheer worden voortgebracht, met als doel om als kapitaalgoed in het
productieproces ingezet te worden. Algemeen worden als zodanig beschouwd
goederen met een levensduur van meer dan een jaar (zoals gebouwen,
woningen, machines, vervoermiddelen). Tot de investeringen worden ook
gerekend de niet-fysieke diensten die direct samenhangen met het fysiek
product (kosten van voorbereiding, ontwerp, toezicht en
eigendomsoverdracht), een beperkt aantal immateriële activa
(computerprogrammatuur en verwerving van patenten en octrooien) en aankoop
van kostbaarheden (antiek en andere kunstvoorwerpen).
Bij aankoop van grond gaat het om grondaankoop en betaalde afkoop
erfpacht. Erfpacht betreft de vergoeding voor het gebruik van land of
bouwkavels. Door deze in erfpacht uit te geven (niet in eigendom) kan de
overheid bij verlenging een aanzienlijk hogere jaarlijkse erfpacht
(canon) bedingen, waardoor de overheid profiteert van de waardestijging.
De erfpachter kan deze canon in een keer voor de gehele looptijd van de
erfpacht afkopen.
Rente en pacht
Rente is de vergoeding over het beschikbaar stellen van financiële
middelen. Pacht is de vergoeding voor het gebruik van grond en
binnenwateren.
Totaal rente en pacht
Totaal van rente en pacht. Rente is de vergoeding over het beschikbaar
stellen van financiële middelen. Pacht is de vergoeding voor het gebruik
van grond en binnenwateren.
Overdrachten
Betreft subsidies, inkomens- en kapitaaloverdrachten.
Subsidies zijn betalingen om niet die door de overheid of de instellingen
van de Europese Unie worden gedaan aan marktproducenten met het doel het
productieniveau, de productprijs of de kosten van productiefactoren te
beïnvloeden. Voorbeelden zijn loon-, rente- en werkgelegenheidssubsidies
en bijdragen in de tekorten van naamloze en besloten vennootschappen
(NV's, BV's) en marktbedrijven van het rijk (zoals de agentschappen
Nederlands Vaccin Instituut en Telecom). Zowel de NV als de BV is een
ondernemingsvorm met rechtspersoonlijkheid, waarvan het kapitaal is
verdeeld. Bij de NV zijn deze aandelen overdraagbaar, bij de BV zijn deze
niet overdraagbaar.
Inkomensoverdrachten omvatten alle betalingen waar geen directe
tegenprestatie tegenover staat en die niet drukken op het vermogen van de
betaler en niet dienen om lange termijn uitgaven van de ontvanger te
financieren. Voorbeelden zijn premies, uitkeringen, giften, boetes,
afdrachten aan de Europese Unie en diverse overdrachten tussen
verschillende overheidslagen.
Kapitaaloverdrachten zijn alle betalingen waarvoor geen tegenprestatie
verwacht wordt en die drukken op het vermogen van de betaler of dienen om
investeringen in vaste activa of andere lange termijn uitgaven van de
ontvanger te financieren.
Totaal overdrachten
Totaal van de subsidies, inkomens- en kapitaaloverdrachten.
Subsidies zijn betalingen om niet die door de overheid of de instellingen
van de Europese Unie worden gedaan aan marktproducenten met het doel het
productieniveau, de productprijs of de kosten van productiefactoren te
beïnvloeden. Voorbeelden zijn loon-, rente- en werkgelegenheidssubsidies
en bijdragen in de tekorten van naamloze en besloten vennootschappen
(NV's, BV's) en marktbedrijven van het rijk (zoals de agentschappen
Nederlands Vaccin Instituut en Telecom). Zowel de NV als de BV is een
ondernemingsvorm met rechtspersoonlijkheid, waarvan het kapitaal is
verdeeld. Bij de NV zijn deze aandelen overdraagbaar, bij de BV zijn deze
niet overdraagbaar.
Inkomensoverdrachten omvatten alle betalingen waar geen directe
tegenprestatie tegenover staat en die niet drukken op het vermogen van de
betaler en niet dienen om lange termijn uitgaven van de ontvanger te
financieren. Voorbeelden zijn premies, uitkeringen, giften, boetes,
afdrachten aan de Europese Unie en diverse overdrachten tussen
verschillende overheidslagen.
Kapitaaloverdrachten zijn alle betalingen waarvoor geen tegenprestatie
verwacht wordt en die drukken op het vermogen van de betaler of dienen om
investeringen in vaste activa of andere lange termijn uitgaven van de
ontvanger te financieren.
Inkomsten
Verkopen
Betreft verkoop van goederen en diensten, verkoop van investeringsgoederen
en verkoop van grond.
Bij verkoop goederen en diensten gaat het om de opbrengst van alle
verkochte goederen en de ontvangsten van bewezen diensten. Hieronder valt
ook de verkoop van duurzame militaire goederen en de waarde van producten
die voor eigen gebruik zijn geproduceerd zoals investeringen in eigen
beheer (bijvoorbeeld bij grond-, weg- en waterbouwkundige werken en bij
ontwikkeling van software). Niet inbegrepen is de verkoop van
investeringsgoederen en grond.
Bij verkoop van investeringsgoederen gaat het om de verkoop van goederen
die eerder als investeringen aan de kapitaalgoederenvoorraad zijn
toegevoegd, maar nu van eigenaar veranderen en de verkoop van
kostbaarheden (antiek en andere kunstvoorwerpen).
Bij verkoop van grond gaat het om grondverkoop en de inkomsten uit de
verkoop van etherfrequenties.
Totaal verkopen
Betreft het totaal van de verkoop van goederen en diensten, verkoop van
investeringsgoederen en verkoop van grond.
Bij verkoop goederen en diensten gaat het om de opbrengst van alle
verkochte goederen en de ontvangsten van bewezen diensten. Hieronder valt
ook de verkoop van duurzame militaire goederen en de waarde van producten
die voor eigen gebruik zijn geproduceerd zoals investeringen in eigen
beheer (bijvoorbeeld bij grond-, weg- en waterbouwkundige werken en bij
ontwikkeling van software). Niet inbegrepen is de verkoop van
investeringsgoederen en grond.
Bij verkoop van investeringsgoederen gaat het om de verkoop van goederen
die eerder als investeringen aan de kapitaalgoederenvoorraad zijn
toegevoegd, maar nu van eigenaar veranderen en de verkoop van
kostbaarheden (antiek en andere kunstvoorwerpen).
Bij verkoop van grond gaat het om grondverkoop en de inkomsten uit de
verkoop van etherfrequenties.
Rente, pacht en resultaten van vermogen
Betreft rente, pacht, concessies en resultaten van vermogen.
Rente is de vergoeding over het beschikbaar stellen van financiële
middelen. Pacht is de vergoeding voor het gebruik van grond en
binnenwateren. Bij concessies gaat het om de opbrengst van de verkoop van
rechten om grondstofvoorkomens te exploiteren (zoals aardolie, aardgas,
zand, grind en mergel). Resultaten van vermogen betreffen de
winstuitkeringen (vergoedingen voor het beschikbaar stellen van
risicodragend vermogen).
Totaal rente, pacht, vermogensresultaten
Totaal van rente, pacht, concessies en resultaten van vermogen.
Rente is de vergoeding over het beschikbaar stellen van financiële
middelen. Pacht is de vergoeding voor het gebruik van grond en
binnenwateren. Bij concessies gaat het om de opbrengst van de verkoop van
rechten om grondstofvoorkomens te exploiteren (zoals aardolie, aardgas,
zand, grind en mergel). Resultaten van vermogen betreffen de
winstuitkeringen (vergoedingen voor het beschikbaar stellen van
risicodragend vermogen).
Overdrachten
Betreft inkomens- en kapitaaloverdrachten.
Inkomensoverdrachten zijn alle betalingen waar geen directe tegenprestatie
tegenover staat en die niet drukken op het vermogen van de betaler en niet
dienen om lange termijn uitgaven van de ontvanger te financieren, met
uitzondering van de belastingen. Voorbeelden zijn ontvangen uitkeringen,
boetes, schadeloosstellingen, afdrachten van de Europese Unie en diverse
overdrachten van andere overheidslagen.
Kapitaaloverdrachten zijn alle betalingen waarvoor geen tegenprestatie
verwacht wordt en die drukken op het vermogen van de betaler of dienen om
investeringen in vaste activa of andere lange termijn uitgaven van de
ontvanger te financieren, met uitzondering van de vermogensheffingen.
Vermogensheffingen zijn verplichte, niet-periodieke betalingen aan de
overheid, die gebaseerd zijn op het vermogen van de belastingplichtigen.
Zij hebben bij het rijk uitsluitend betrekking op de belasting op
nalatenschappen en schenkingen (successierechten).
Totaal overdrachten
Totaal van inkomens- en kapitaaloverdrachten.
Inkomensoverdrachten zijn alle betalingen waar geen directe tegenprestatie
tegenover staat en die niet drukken op het vermogen van de betaler en niet
dienen om lange termijn uitgaven van de ontvanger te financieren, met
uitzondering van de belastingen. Voorbeelden zijn ontvangen uitkeringen,
boetes, schadeloosstellingen, afdrachten van de Europese Unie en diverse
overdrachten van andere overheidslagen.
Kapitaaloverdrachten zijn alle betalingen waarvoor geen tegenprestatie
verwacht wordt en die drukken op het vermogen van de betaler of dienen om
investeringen in vaste activa of andere lange termijn uitgaven van de
ontvanger te financieren, met uitzondering van de vermogensheffingen.
Vermogensheffingen zijn verplichte, niet-periodieke betalingen aan de
overheid, die gebaseerd zijn op het vermogen van de belastingplichtigen.
Zij hebben bij het rijk uitsluitend betrekking op de belasting op
nalatenschappen en schenkingen (successierechten).