Gemiddeld inkomen bevolking en personen met 52 weken inkomen, 2005

Gemiddeld inkomen bevolking en personen met 52 weken inkomen, 2005

Regio's Aantal personen Bevolking ultimo 2005 (x 1 000) Aantal personen Personen met 52 weken inkomen** (x 1 000) Aantal personen Personen met 52 wk.inkomen % bevolking** (%) Gemiddeld besteedbaar inkomen** Per inwoner** (1 000 euro) Gemiddeld besteedbaar inkomen** Rangnummer inkomen per inwoner** Gemiddeld besteedbaar inkomen** Per persoon met 52 weken inkomen** (1 000 euro) Gemiddeld besteedbaar inkomen** Rangnummer inkomen(pers.met 52 wk.ink)**
Nederland 16.334,2 10.894,4 67 12,7 - 18,2 -
Amsterdam 743,1 486,8 66 13,3 113 19,0 118
Arnhem 142,2 96,2 68 12,2 298 17,1 354
Assen 63,4 42,6 67 12,0 326 17,3 328
Groningen (gemeente) 180,7 121,8 67 11,7 375 16,1 436
Haarlem 147,0 102,0 69 13,6 73 18,8 137
Leeuwarden 91,8 61,7 67 11,8 369 16,4 411
Lelystad 71,4 46,4 65 11,9 344 17,4 309
Maastricht 120,2 81,8 68 12,2 309 16,8 386
Middelburg (Z.) 47,0 31,5 67 12,5 232 17,9 234
's-Gravenhage (gemeente) 475,6 303,6 64 12,9 165 19,0 121
's-Hertogenbosch 134,7 93,5 69 13,3 107 18,4 173
Utrecht (gemeente) 280,9 188,7 67 13,0 142 18,2 196
Zwolle 113,1 76,9 68 12,6 211 17,7 273
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten (de
bevolkingsregisters = GBA). De uiteindelijke resultaten uit het Regionaal
Inkomensonderzoek (RIO) zijn gebaseerd op een steekproef van ruim 1,9
miljoen huishoudens.

Inkomensverdelingen van personen of huishoudens, per landsdeel, provincie,
corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005
Deze hernieuwde cijfers uit het RIO 2005 betreffen 'nader voorlopige
cijfers'.
Voor RIO 2005 heeft er eind maart 2008 een nieuwe productierun van het
inkomensproductie systeem plaatsgevonden met verbeterde invoerdata uit de
belastingregisters van 2005.
Met deze verbeterde invoerdata wordt het aantal te imputeren data op micro
niveau uit de voorgaande onderzoeksjaren (2004 en 2003) substantieel minder
waardoor de output kwalitatief beter wordt. Er blijkt nu uit de
plausibiliteitscontoles dat er in de aantallen en bedragen kleine
verschillen worden geconstateerd ten opzicht van de voorgaande productierun
van begin dit jaar waardoor wij genoodzaakt zijn de bestaande RIO 2005
output te herzien.
De peildatum is 1 januari 2006; de gegevens hebben betrekking op het
onderzoeksjaar 2005.

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de uitkomsten
uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar gepubliceerd; samenvoeging
of splitsing van gemeenten heeft tot gevolg dat alle informatie gerelateerd
aan het inkomen in een nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk
kan wijzigen waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal personen
De hier opgenomen populatie omvat de totale bevolking van Nederland. Bij
de bepaling van de bevolkingsaantallen en het gemiddeld inkomen per
inwoner zijn ook de huishoudens zonder (waargenomen) belastbaar inkomen
(een procent) opgenomen. Personen die het gehele jaar inkomen hebben
genoten dus ook de bevolking in instellingen, inrichtingen en tehuizen
worden tot de categorie met 52 weken inkomen gerekend. Huishoudens
waarvan alle huishoudensleden een WSF-uitkering ontvangen behoren tot de
groep studentenhuishoudens en per definitie niet tot deze categorie.
Bevolking ultimo 2005
De totale geregistreerde bevolking in Nederland op 1 januari 2006.
Personen met 52 weken inkomen**
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie
met 52 weken inkomen gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot
de groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een
qua tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in
de groep minder dan 52 weken inkomen.
Personen met 52 wk.inkomen % bevolking**
Het aantal personen met 52 weken inkomen in procenten van de bevolking.
Gemiddeld besteedbaar inkomen**
Het gemiddeld besteedbaar inkomen per inwoner en van personen met
52 weken inkomen.
Het besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met de premies
sociale zekerheid en andere betaalde overdrachten (o.a. alimentatie voor
ex-partner) en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting.
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie met
52 weken inkomen gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot de
groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een qua
tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in de
groep minder dan 52 weken inkomen.
Ook personen die uitsluitend kinderbijslag, individuele huursubsidie en
of tegemoetkoming studiekosten ontvangen worden bij de categorie 52 weken
inkomen buiten beschouwing gelaten. Vanuit het grondmateriaal is het niet
mogelijk om de groep parttime werkers van de fulltimers te onderscheiden.
Hierdoor zullen ook bij de personen met 52 weken inkomen lage inkomens
voorkomen.
Per inwoner**
Het gemiddeld besteedbaar inkomen per inwoner.
Rangnummer inkomen per inwoner**
Met het rangnummer is aangegeven welke plaats een gemeente of regio
inneemt op de inkomensladder waarbij gemeenten of regio's gerangschikt
zijn van hoog naar laag. Voor de inkomensladder is het gemiddelde inkomen
per inwoner gebruikt.
Per persoon met 52 weken inkomen**
Gemiddeld besteedbaar inkomen van personen met 52 weken inkomen.
Rangnummer inkomen(pers.met 52 wk.ink)**
Met het rangnummer is aangegeven welke plaats een gemeente of regio
inneemt op de inkomensladder waarbij gemeenten of regio's gerangschikt
zijn van hoog naar laag. Voor de inkomensladder is het gemiddelde inkomen
per inwoner met 52 weken inkomen gebruikt.