Zuivering van stedelijk afvalwater; per regionale waterkwaliteitsbeheerder

Zuivering van stedelijk afvalwater; per regionale waterkwaliteitsbeheerder

Waterkwaliteitsbeheerders Perioden Aanvoer van afvalwater (influent) Fosforverbindingen als P (1 000 kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Fosforverbindingen als P (1 000 kg) Rendement zuiveringsproces Gemiddelde zuiveringsrendement Fosforverbindingen als P (%) Rendement zuiveringsproces Totale zuiveringsrendement Fosforverbindingen als P (%) Afzet van zuiveringsslib Nutriënten en zware metalen in het slib Fosforverbindingen als P (1 000 kg)
Nederland totaal 2020 13.284 1.641 86 88 11.170
Waterschap Groot Salland (WS) 2020
Waterschap Rijn en IJssel (WS) 2020 548 45 90 92 381
Waterschap Veluwe (WS) 2020
Waterschap Vallei & Eem (WS) 2020
WS Amstel, Gooi en Vecht (WS) 2020 933 76 88 92 707
Waterschap Regge & Dinkel (WS) 2020
Hoogheemraadschap van Delfland (WS) 2020 861 155 74 82 758
Waterschap Zeeuws-Vlaanderen (WS) 2020
Waterschap Zeeuwse Eilanden (WS) 2020
Waterschap De Dommel (WS) 2020 787 64 91 92 620
Hoogheemraadschap van Rijnland (WS) 2020 833 68 93 92 809
Waterschap Rivierenland (WS) 2020 806 145 79 82 609
Hhs De Stichtse Rijnlanden (WS) 2020 549 46 92 92 610
Waterschap Hunze en Aa's (WS) 2020 206 26 88 87 0
Waterschap Noorderzijlvest (WS) 2020 302 48 82 84 416
Waterschap Reest en Wieden (WS) 2020
Waterschap Velt en Vecht (WS) 2020
Waterschap Zuiderzeeland (WS) 2020 349 25 92 93 261
Hhs Hollands Noorderkwartier (WS) 2020 712 81 87 89 692
Waterschap Brabantse Delta (WS) 2020 671 143 85 79 524
Wetterskip Fryslân (WS) 2020 566 68 86 88 577
Waterschap Aa en Maas (WS) 2020 989 97 89 90 799
Waterschap Hollandse Delta (WS) 2020 787 116 83 85 625
Hhs van Schieland en Krimpenerwaard (WS) 2020 275 40 83 85 251
Waterschap Scheldestromen (WS) 2020 266 47 83 82 205
Waterschap Vallei en Veluwe (WS) 2020 865 116 87 87 655
Waterschap Vechtstromen (WS) 2020 758 81 86 89 527
WS Drents Overijsselse Delta (WS) 2020 471 51 89 89 386
Waterschap Limburg (WS) 2020 750 102 84 86 758
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over stedelijke ofwel openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties in beheer bij water- of zuiveringsschappen. De tabel geeft, per regionale waterkwaliteitsbeheerder, de volgende uitkomsten:
- de aantallen en ontwerpcapaciteit van de stedelijke rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's), per zuiveringstype.
- de vrachten van organische stoffen, nutriënten (meststoffen) en zware metalen in het aangevoerde afvalwater (influent) en het gezuiverde afvalwater (effluent). Ingaande 2017 worden de gegevens over zware metalen alleen gepubliceerd voor de even jaren.
- de zuiveringsrendementen voor organische stoffen en nutriënten (meststoffen).
- de hoeveelheden en bestemming van het vrijgekomen zuiveringsslib, met de daarin voorkomende nutriënten (meststoffen) en zware metalen. Ingaande 2017 worden de gegevens over zuiveringsslib alleen gepubliceerd voor de even jaren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 12 mei 2022:
De tabel is aangevuld met cijfers over 2020.
Door nieuwe informatie over 2019 zijn de totale influentvracht CZV en de hoeveelheid Vervuilingseenheden in het influent beiden in 2019 met 4% gestegen ten opzichte van de vorige versie. Dit leidt bij deze twee parameters ook tot kleine wijzigingen in onderliggende uitsplitsingen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over 2021 verschijnen in maart 2023.

Toelichting onderwerpen

Aanvoer van afvalwater (influent)
Gegevens over de hoeveelheden van verontreinigende stoffen in het aangevoerde afvalwater van rioolwaterzuiveringsinstallaties (influent).
Fosforverbindingen als P
Het totaal van de in het afvalwater voorkomende fosfaten en andere fosforverbindingen, gemeten als fosfor (P).
Afvoer van afvalwater (effluent)
Gegevens over de hoeveelheden verontreinigende stoffen in het gezuiverde afvalwater (effluent) dat vanuit de rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt geloosd.
Fosforverbindingen als P
Het totaal van de in het afvalwater voorkomende fosfaten en andere fosforverbindingen, gemeten als fosfor (P).
Rendement zuiveringsproces
Gegevens over de effectiviteit van het zuiveringsproces voor de parameters CZV, BZV, N-totaal en P-totaal. De zuiveringsrendementen geven weer welk percentage van de inkomende vuilvracht gedurende het zuiveringsproces wordt verwijderd.
Gemiddelde zuiveringsrendement
Het gemiddelde van de afzonderlijke rendementen van alle zuiveringsinstallaties per waterkwaliteitsbeheerder.
Fosforverbindingen als P
Het totaal van de in het afvalwater voorkomende fosfaten en andere fosforverbindingen, gemeten als fosfor (P).
Totale zuiveringsrendement
Het totale rendement wordt berekend over het totaal van de aangevoerde en afgevoerde vuilvrachten van alle zuiveringsinstallaties per waterkwaliteitsbeheerder.
Fosforverbindingen als P
Het totaal van de in het afvalwater voorkomende fosfaten en andere fosforverbindingen, gemeten als fosfor (P).
Afzet van zuiveringsslib
Restproduct van de zuivering van afvalwater, dat bestaat uit gesuspendeerde bezinkbare bestanddelen en door groei overbodig geworden aktief slib (bacteriemassa). Zuiveringsslib wordt gemeten in gewichtshoeveelheden als zodanig, inclusief het zich daarin bevindende water (zie Totaal nat slib), en als droge stof. Het betreft de totale afzet van zuiveringsslib. Dit is inclusief eventueel extern aangevoerd slib van andere regionale waterkwaliteitsbeheerders. De gegeven afzet moet dan ook niet worden verward met de totale productie aan zuiveringsslib bij de desbetreffende waterkwaliteitsbeheerder.
Nutriënten en zware metalen in het slib
De totale hoeveelheid nutriënten (meststoffen) en zware metalen die met het zuiveringsslib wordt afgevoerd. De meeste zware metalen hechten zich sterk aan het slib.
Fosforverbindingen als P
De hoeveelheid fosfor in zuiveringsslib wordt geanalyseerd als P2O5 (difosforpentoxide) en omgerekend naar P-totaal.