Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen; financiën, 2002 - 2011


Binnen het kader van de Nationale Rekeningen verzamelt het CBS
kwartaalgegevens over wettelijke sociale verzekeringen. Sociale
verzekeringen zijn inkomensoverdrachten van de overheid en werkgevers aan
huishoudens met het doel financiële zekerheid te bieden tegen een aantal
risico's (zoals arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ouderdom, ziekte) of
om in bepaalde behoeften (bijvoorbeeld huisvesting en onderwijs) te
voorzien. Kenmerk van wettelijke sociale verzekeringen is dat ze door de
overheid zijn ingesteld en gecontroleerd, verplicht zijn voor de gehele
bevolking of een groot deel ervan en bekostigd worden uit
premiebetalingen.
Deze tabel bevat een deel van de gegevensverzameling uit de financiële
administraties van de wettelijke sociale verzekeringsinstellingen: het
Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen (UWV), de Sociale
Verzekeringsbank (SVB) en het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Het
betreft de verdeling van de premies en uitkeringen van de wettelijke
sociale verzekeringen naar bekostigend fonds en naar regeling. De bedragen
zijn weergegeven in termen van het Europees systeem van rekeningen
(ESR95).

Dit houdt in het bijzonder in dat een transactie wordt toegerekend aan de
periode waarop de transactie betrekking heeft (transactiebasis), en niet
aan de periode waarin de transactie daadwerkelijk heeft plaatsgevonden
(kasbasis). Mede hierdoor wijken de gepresenteerde data af van de tabellen
op kasbasis: href="http://statline.cbs.nl/StatWeb/table.asp?STB=G1&LA=nl&DM=SLNL&PA=0371
2aob&D2=3,7,11,15,20,24,28,32,37,41,45,49,54,58,62,66,71,75,79,83,88,92,96,
100,105,109,113,117,122,126,130,134,139,143,147,151,156,160&HDR=T"
>Arbeidsongeschiktheid; bedragen
en href="http://statline.cbs.nl/StatWeb/table.asp?HDR=T&LA=nl&DM=SLNL&PA=03774
wwb&D1=0&D2=3,7,11,15,20,24,28,32,37,41,45,49,54,58,62,66,71,75,79,83,88,92
,96,100,105,109,113,117,122,126,130,134,139,143,147,151,156&STB=G1"
>WW-uitkeringen; bedragen
.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2002
Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers:
Cijfers t/m 2006 betreffen definitieve gegevens.
Cijfers van 2007 zijn nader voorlopige gegevens.
Cijfers vanaf 2008 t/m 2e kwartaal 2011 zijn voorlopige gegevens.

Wijzigingen per 25 november 2011:
De voorlopige cijfers voor 2010 zijn opgenomen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen; financiën, 2002 - 2011

Perioden Wettelijke sociale uitkeringenTotaal wettelijke sociale uitkeringen (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringenArbeidsongeschiktheidskasWet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringenArbeidsongeschiktheidsfondsTotaal Arbeidsongeschiktheidsfonds (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringenArbeidsongeschiktheidsfondsWet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringenArbeidsongeschiktheidsfondsWerk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringenArbeidsongeschiktheidsfondsWet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ) (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringenWerkhervattingskasWerk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringenArbeidsongeschiktheidsfonds Zelfst.Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ) (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringenSectorfondsenTotaal Sectorfondsen (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringenSectorfondsenWerkloosheidswet (WW) (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringenSectorfondsenZiektewet (ZW) (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringenSectorfondsenWerk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringenAlgemeen WerkloosheidsfondsTotaal Algemeen Werkloosheidsfonds (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringenAlgemeen WerkloosheidsfondsWerkloosheidswet (WW) (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringenAlgemeen WerkloosheidsfondsWet Arbeid en Zorg (WAZO) (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringenAlgemeen WerkloosheidsfondsZiektewet (ZW) (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringenUitvoeringsfonds voor de OverheidTotaal Uitvoeringsfonds voor de Overheid (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringenUitvoeringsfonds voor de OverheidWerkloosheidswet (WW) (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringenUitvoeringsfonds voor de OverheidWet Arbeid en Zorg (WAZO) (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringenUitvoeringsfonds voor de OverheidZiektewet (ZW) (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringenAlgemeen OuderdomsfondsAlgemene Ouderdomswet (AOW) (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringenAlgemeen NabestaandenfondsAlgemene Nabestaandenwet (ANW) (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringenAlgemeen Fonds Bijzondere ZiektekostenAlgemene Wet Bijzondere Ziektekn. (AWBZ) (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringenZorgverzekeringsfondsZorgverzekeringswet (ZVW) (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringenAlgemene KasZiekenfondswet (ZFW) (mln euro) Wettelijke sociale premiesTotaal wettelijke sociale premies (mln euro) Wettelijke sociale premiesArbeidsongeschiktheidskas (mln euro) Wettelijke sociale premiesArbeidsongeschiktheidsfonds (mln euro) Wettelijke sociale premiesWerkhervattingskas (mln euro) Wettelijke sociale premiesArbeidsongeschiktheidsfonds Zelfst. (mln euro) Wettelijke sociale premiesAlgemeen Werkloosheidsfonds (mln euro) Wettelijke sociale premiesSectorfondsen (mln euro) Wettelijke sociale premiesUitvoeringsfonds voor de Overheid (mln euro) Wettelijke sociale premiesAlgemeen Ouderdomsfonds (mln euro) Wettelijke sociale premiesAlgemeen Nabestaandenfonds (mln euro) Wettelijke sociale premiesAlgemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (mln euro) Wettelijke sociale premiesZorgverzekeringsfonds (mln euro) Wettelijke sociale premiesAlgemene Kas (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringen(regeling)Totaal wet. soc. uitkeringen (regeling) (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringen(regeling)Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringen(regeling)Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringen(regeling)Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ) (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringen(regeling)Werkloosheidswet (WW) (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringen(regeling)Wet Arbeid en Zorg (WAZO) (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringen(regeling)Ziektewet (ZW) (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringen(regeling)Algemene Ouderdomswet (AOW) (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringen(regeling)Algemene Nabestaandenwet (ANW) (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringen(regeling)Algemene Wet Bijzondere Ziektekn. (AWBZ) (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringen(regeling)Zorgverzekeringswet (ZVW) (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringen(regeling)Ziekenfondswet (ZFW) (mln euro)
2006 85.750 1.320 7.222 6.650 131 441 - - 1.451 941 510 - 4.007 2.589 540 878 403 186 157 60 24.169 1.321 20.765 25.093 - 75.958 1.242 9.213 - - 5.152 2.013 471 17.377 1.361 14.117 25.012 - 85.750 7.970 131 441 3.717 696 1.448 24.169 1.321 20.765 25.093 -
2007** 86.939 936 7.513 6.944 181 388 202 - 1.288 696 553 39 3.462 2.097 523 842 397 157 157 84 25.198 1.265 21.114 25.565 - 76.214 670 9.021 879 - 5.330 1.365 480 17.637 1.374 13.085 26.373 - 86.939 7.880 421 388 2.950 679 1.478 25.198 1.265 21.114 25.565 -
2008* 89.654 587 7.940 7.227 346 367 284 - 1.365 715 567 83 2.983 1.702 579 702 399 152 176 70 26.446 1.247 19.383 29.020 - 84.151 285 10.205 575 5 5.743 1.418 386 20.288 1.449 14.424 29.374 - 89.654 7.814 713 367 2.570 755 1.340 26.446 1.247 19.383 29.020 -
2009* 97.131 259 8.224 7.343 538 344 340 - 2.594 1.689 753 152 3.364 1.825 726 812 458 182 193 82 27.580 1.144 21.382 31.787 - 78.548 279 10.888 315 3 2.817 1.458 594 17.883 1.233 13.751 29.328 - 97.131 7.601 1.029 344 3.697 919 1.648 27.580 1.144 21.382 31.787 -
2010 3e kwartaal* 24.832 2 1.900 1.655 177 68 91 - 627 397 181 49 1.047 629 179 239 112 48 45 19 6.810 248 5.584 8.412 - 19.758 31 2.462 134 0 579 488 122 4.744 330 3.629 7.239 - 24.832 1.656 317 68 1.074 224 439 6.810 248 5.584 8.412 -
2010 4e kwartaal* 25.555 4 1.887 1.644 176 68 87 - 622 394 180 49 1.061 638 182 242 133 57 53 23 6.838 242 5.893 8.787 - 20.594 32 2.805 137 0 726 554 132 4.527 296 3.480 7.903 - 25.555 1.648 311 68 1.089 234 444 6.838 242 5.893 8.787 -
2010* 102.477 31 8.258 7.192 769 297 385 - 3.083 1.950 892 241 4.019 2.415 687 917 478 206 191 81 28.618 1.065 22.437 34.103 - 82.076 124 10.767 566 0 2.787 2.093 520 18.357 1.326 14.816 30.720 - 102.477 7.223 1.395 297 4.572 878 1.889 28.618 1.065 22.437 34.103 -
2011 1e kwartaal* 25.875 - 1.935 1.612 258 65 95 - 791 481 226 83 1.018 611 171 236 115 50 45 20 7.142 240 5.766 8.774 - 22.770 - 2.258 111 0 607 594 125 5.748 415 4.580 8.332 - 25.875 1.612 437 65 1.142 215 482 7.142 240 5.766 8.774 -
2011 2e kwartaal* 28.920 - 2.487 2.077 326 84 117 - 873 513 259 101 1.458 854 256 349 135 60 46 28 8.704 282 5.879 8.986 - 18.181 - 2.839 148 0 889 806 137 3.465 180 1.985 7.732 - 28.920 2.077 543 84 1.427 302 636 8.704 282 5.879 8.986 -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens