Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen; financiën, 2002 - 2011

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen; financiën, 2002 - 2011

Perioden Wettelijke sociale uitkeringen Totaal wettelijke sociale uitkeringen (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringen Arbeidsongeschiktheidskas Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringen Arbeidsongeschiktheidsfonds Totaal Arbeidsongeschiktheidsfonds (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringen Arbeidsongeschiktheidsfonds Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringen Arbeidsongeschiktheidsfonds Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringen Arbeidsongeschiktheidsfonds Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ) (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringen Werkhervattingskas Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringen Arbeidsongeschiktheidsfonds Zelfst. Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ) (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringen Sectorfondsen Totaal Sectorfondsen (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringen Sectorfondsen Werkloosheidswet (WW) (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringen Sectorfondsen Ziektewet (ZW) (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringen Sectorfondsen Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringen Algemeen Werkloosheidsfonds Totaal Algemeen Werkloosheidsfonds (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringen Algemeen Werkloosheidsfonds Werkloosheidswet (WW) (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringen Algemeen Werkloosheidsfonds Wet Arbeid en Zorg (WAZO) (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringen Algemeen Werkloosheidsfonds Ziektewet (ZW) (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringen Uitvoeringsfonds voor de Overheid Totaal Uitvoeringsfonds voor de Overheid (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringen Uitvoeringsfonds voor de Overheid Werkloosheidswet (WW) (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringen Uitvoeringsfonds voor de Overheid Wet Arbeid en Zorg (WAZO) (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringen Uitvoeringsfonds voor de Overheid Ziektewet (ZW) (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringen Algemeen Ouderdomsfonds Algemene Ouderdomswet (AOW) (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringen Algemeen Nabestaandenfonds Algemene Nabestaandenwet (ANW) (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringen Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten Algemene Wet Bijzondere Ziektekn. (AWBZ) (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringen Zorgverzekeringsfonds Zorgverzekeringswet (ZVW) (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringen Algemene Kas Ziekenfondswet (ZFW) (mln euro) Wettelijke sociale premies Totaal wettelijke sociale premies (mln euro) Wettelijke sociale premies Arbeidsongeschiktheidskas (mln euro) Wettelijke sociale premies Arbeidsongeschiktheidsfonds (mln euro) Wettelijke sociale premies Werkhervattingskas (mln euro) Wettelijke sociale premies Arbeidsongeschiktheidsfonds Zelfst. (mln euro) Wettelijke sociale premies Algemeen Werkloosheidsfonds (mln euro) Wettelijke sociale premies Sectorfondsen (mln euro) Wettelijke sociale premies Uitvoeringsfonds voor de Overheid (mln euro) Wettelijke sociale premies Algemeen Ouderdomsfonds (mln euro) Wettelijke sociale premies Algemeen Nabestaandenfonds (mln euro) Wettelijke sociale premies Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (mln euro) Wettelijke sociale premies Zorgverzekeringsfonds (mln euro) Wettelijke sociale premies Algemene Kas (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringen(regeling) Totaal wet. soc. uitkeringen (regeling) (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringen(regeling) Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringen(regeling) Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringen(regeling) Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ) (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringen(regeling) Werkloosheidswet (WW) (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringen(regeling) Wet Arbeid en Zorg (WAZO) (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringen(regeling) Ziektewet (ZW) (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringen(regeling) Algemene Ouderdomswet (AOW) (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringen(regeling) Algemene Nabestaandenwet (ANW) (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringen(regeling) Algemene Wet Bijzondere Ziektekn. (AWBZ) (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringen(regeling) Zorgverzekeringswet (ZVW) (mln euro) Wettelijke sociale uitkeringen(regeling) Ziekenfondswet (ZFW) (mln euro)
2006 85.750 1.320 7.222 6.650 131 441 - - 1.451 941 510 - 4.007 2.589 540 878 403 186 157 60 24.169 1.321 20.765 25.093 - 75.958 1.242 9.213 - - 5.152 2.013 471 17.377 1.361 14.117 25.012 - 85.750 7.970 131 441 3.717 696 1.448 24.169 1.321 20.765 25.093 -
2007** 86.939 936 7.513 6.944 181 388 202 - 1.288 696 553 39 3.462 2.097 523 842 397 157 157 84 25.198 1.265 21.114 25.565 - 76.214 670 9.021 879 - 5.330 1.365 480 17.637 1.374 13.085 26.373 - 86.939 7.880 421 388 2.950 679 1.478 25.198 1.265 21.114 25.565 -
2008* 89.654 587 7.940 7.227 346 367 284 - 1.365 715 567 83 2.983 1.702 579 702 399 152 176 70 26.446 1.247 19.383 29.020 - 84.151 285 10.205 575 5 5.743 1.418 386 20.288 1.449 14.424 29.374 - 89.654 7.814 713 367 2.570 755 1.340 26.446 1.247 19.383 29.020 -
2009* 97.131 259 8.224 7.343 538 344 340 - 2.594 1.689 753 152 3.364 1.825 726 812 458 182 193 82 27.580 1.144 21.382 31.787 - 78.548 279 10.888 315 3 2.817 1.458 594 17.883 1.233 13.751 29.328 - 97.131 7.601 1.029 344 3.697 919 1.648 27.580 1.144 21.382 31.787 -
2010 3e kwartaal* 24.832 2 1.900 1.655 177 68 91 - 627 397 181 49 1.047 629 179 239 112 48 45 19 6.810 248 5.584 8.412 - 19.758 31 2.462 134 0 579 488 122 4.744 330 3.629 7.239 - 24.832 1.656 317 68 1.074 224 439 6.810 248 5.584 8.412 -
2010 4e kwartaal* 25.555 4 1.887 1.644 176 68 87 - 622 394 180 49 1.061 638 182 242 133 57 53 23 6.838 242 5.893 8.787 - 20.594 32 2.805 137 0 726 554 132 4.527 296 3.480 7.903 - 25.555 1.648 311 68 1.089 234 444 6.838 242 5.893 8.787 -
2010* 102.477 31 8.258 7.192 769 297 385 - 3.083 1.950 892 241 4.019 2.415 687 917 478 206 191 81 28.618 1.065 22.437 34.103 - 82.076 124 10.767 566 0 2.787 2.093 520 18.357 1.326 14.816 30.720 - 102.477 7.223 1.395 297 4.572 878 1.889 28.618 1.065 22.437 34.103 -
2011 1e kwartaal* 25.875 - 1.935 1.612 258 65 95 - 791 481 226 83 1.018 611 171 236 115 50 45 20 7.142 240 5.766 8.774 - 22.770 - 2.258 111 0 607 594 125 5.748 415 4.580 8.332 - 25.875 1.612 437 65 1.142 215 482 7.142 240 5.766 8.774 -
2011 2e kwartaal* 28.920 - 2.487 2.077 326 84 117 - 873 513 259 101 1.458 854 256 349 135 60 46 28 8.704 282 5.879 8.986 - 18.181 - 2.839 148 0 889 806 137 3.465 180 1.985 7.732 - 28.920 2.077 543 84 1.427 302 636 8.704 282 5.879 8.986 -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Binnen het kader van de Nationale Rekeningen verzamelt het CBS
kwartaalgegevens over wettelijke sociale verzekeringen. Sociale
verzekeringen zijn inkomensoverdrachten van de overheid en werkgevers aan
huishoudens met het doel financiële zekerheid te bieden tegen een aantal
risico's (zoals arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ouderdom, ziekte) of
om in bepaalde behoeften (bijvoorbeeld huisvesting en onderwijs) te
voorzien. Kenmerk van wettelijke sociale verzekeringen is dat ze door de
overheid zijn ingesteld en gecontroleerd, verplicht zijn voor de gehele
bevolking of een groot deel ervan en bekostigd worden uit
premiebetalingen.
Deze tabel bevat een deel van de gegevensverzameling uit de financiële
administraties van de wettelijke sociale verzekeringsinstellingen: het
Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen (UWV), de Sociale
Verzekeringsbank (SVB) en het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Het
betreft de verdeling van de premies en uitkeringen van de wettelijke
sociale verzekeringen naar bekostigend fonds en naar regeling. De bedragen
zijn weergegeven in termen van het Europees systeem van rekeningen
(ESR95).

Dit houdt in het bijzonder in dat een transactie wordt toegerekend aan de
periode waarop de transactie betrekking heeft (transactiebasis), en niet
aan de periode waarin de transactie daadwerkelijk heeft plaatsgevonden
(kasbasis). Mede hierdoor wijken de gepresenteerde data af van de tabellen
op kasbasis: href="http://statline.cbs.nl/StatWeb/table.asp?STB=G1&LA=nl&DM=SLNL&PA=0371
2aob&D2=3,7,11,15,20,24,28,32,37,41,45,49,54,58,62,66,71,75,79,83,88,92,96,
100,105,109,113,117,122,126,130,134,139,143,147,151,156,160&HDR=T"
>Arbeidsongeschiktheid; bedragen
en href="http://statline.cbs.nl/StatWeb/table.asp?HDR=T&LA=nl&DM=SLNL&PA=03774
wwb&D1=0&D2=3,7,11,15,20,24,28,32,37,41,45,49,54,58,62,66,71,75,79,83,88,92
,96,100,105,109,113,117,122,126,130,134,139,143,147,151,156&STB=G1"
>WW-uitkeringen; bedragen
.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2002
Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers:
Cijfers t/m 2006 betreffen definitieve gegevens.
Cijfers van 2007 zijn nader voorlopige gegevens.
Cijfers vanaf 2008 t/m 2e kwartaal 2011 zijn voorlopige gegevens.

Wijzigingen per 25 november 2011:
De voorlopige cijfers voor 2010 zijn opgenomen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Wettelijke sociale uitkeringen
De wettelijke sociale uitkeringen zijn inkomensoverdrachten in geld of in
natura, die door wettelijke sociale verzekeringsinstellingen aan personen
of huishoudens worden toegekend om de financiële lasten te verlichten die
voortvloeien uit een aantal risico's en behoeften (arbeidsongeschiktheid,
ziekte, overlijden, werkloosheid). De gehele Nederlandse bevolking of
grote delen daarvan zijn verplicht om aan de wettelijke sociale regelingen
deel te nemen dan wel premies te betalen. Uitgezonderd: uitkeringen op
grond van eigen bijdragen en inkomensoverdrachten, die bekostigd worden
uit algemene middelen (belasting).
De wettelijke sociale uitkeringen zijn gerubriceerd naar bekostigend
fonds.
Totaal wettelijke sociale uitkeringen
Arbeidsongeschiktheidskas
De Arbeidsongeschiktheidskas (Aok) financiert de eerste vijf jaar van een
WAO-uitkering gestart vóór 1 januari 2005.
De Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) voorziet in een
loonvervangende uitkering voor werknemers die voor 1 januari 2004
arbeidsongeschikt zijn geworden en na 1 jaar nog geheel of gedeeltelijk
arbeidsongeschikt waren. De WAO is met ingang van 29 december 2005
vervangen door de Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De WIA
geldt voor mensen die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt (zijn
ge-)worden en na 2 jaar nog geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn.
De WIA wordt niet door de Aok gefinancierd, maar vanuit andere fondsen.
De Aok blijft van toepassing op de bestaande WAO-uitkeringen.
Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO)
De Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) voorziet in een
loonvervangende uitkering voor werknemers die voor 1 januari 2004
arbeidsongeschikt zijn geworden en na 1 jaar nog geheel of gedeeltelijk
arbeidsongeschikt waren. Vanaf 29 december 2005 is de WAO opgevolgd door
de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA geldt voor
mensen die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt (zijn ge-)worden en
na 2 jaar nog geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Bestaande
WAO-uitkeringen blijven doorlopen.
Arbeidsongeschiktheidsfonds
Het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) financiert de WAO-uitkering na vijf
jaar van arbeidsongeschiktheid. Bovendien financiert het Aof vanaf 1
januari 2005 de WAZ-uitkering en vanaf 1 januari 2006 de WIA-uitkering.
Met ingang van 2007 financiert het Aof slechts een deel van de
WIA-uitkeringen, namelijk alle IVA-uitkeringen en WGA-uitkeringen vanaf
een duur van 10 jaar.
De Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) voorziet in een
loonvervangende uitkering voor werknemers die voor 1 januari 2004
arbeidsongeschikt zijn geworden en na 1 jaar nog geheel of gedeeltelijk
arbeidsongeschikt waren. De WAO is met ingang van 29 december 2005
vervangen door de WIA. De WIA geldt voor mensen die op of na 1 januari
2004 arbeidsongeschikt (zijn ge-)worden. De WAO blijft bestaan voor
mensen die al een WAO-uitkering hebben.
De Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) bestaat uit twee
regelingen: de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA),
die een loonvervangende uitkering verzorgt voor werknemers die volledig
en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, en de regeling Werkhervatting
Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA), die een aanvulling op het met
arbeid verdiende inkomen verzorgt, of een minimumuitkering als men niet
of niet voldoende werkt.
De Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ) was tot 1
augustus 2004 een verplichte verzekering voor zelfstandigen voor de
financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid.
Totaal Arbeidsongeschiktheidsfonds
Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO)
De Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) voorziet in een
loonvervangende uitkering voor werknemers die voor 1 januari 2004
arbeidsongeschikt zijn geworden en na 1 jaar nog geheel of gedeeltelijk
arbeidsongeschikt waren. Vanaf 29 december 2005 is de WAO opgevolgd door
de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA geldt voor
mensen die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt (zijn ge-)worden en
na 2 jaar nog geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Bestaande
WAO-uitkeringen blijven doorlopen.
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA)
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
Wet die als doel heeft om personen in loondienst te verzekeren van een
loonvervangende uitkering bij langdurige arbeidsongeschiktheid (langer
dan twee jaar). Deze wet is op 29 december 2005 in werking getreden als
opvolger van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO).
Binnen de WIA wordt onderscheid gemaakt tussen:
1. Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA); deze regeling
verstrekt uitkeringen aan volledig en duurzaam arbeidsongeschikten.
2. Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA); deze regeling
verstrekt uitkeringen aan gedeeltelijk arbeidsongeschikten en aan
volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikten.
In 2006 werden alle WIA-uitkeringen betaald uit het
Arbeidsongeschiktheidsfonds.
Per 1 januari 2007 worden de WGA-uitkeringen gefinancierd uit:
- de Werkhervattingskas voor uitkeringen korter dan 10 jaar, uitgezonderd
de vangnetgroepen;
- het Arbeidsongeschiktheidsfonds voor alle uitkeringen vanaf een duur
van 10 jaar, loonaanvullingen voor het deel boven de vervolguitkering
en uitkeringen aan vangnetgroepen (uitgezonderd flexwerkers);
- de Sectorfondsen voor uitkeringen korter dan 10 jaar aan flexwerkers
uit het bedrijfsleven;
- het Uitvoeringsfonds voor de Overheid voor uitkeringen korter dan 10
jaar aan flexwerkers bij de overheid.
De IVA-uitkeringen blijven vanuit het Arbeidsongeschiktheidsfonds
gefinancierd.
Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ)
Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ)
Een tot 1 augustus 2004 verplichte verzekering voor zelfstandigen,
beroepsbeoefenaren, directeuren-grootaandeelhouders en meewerkende
echtgenoten tegen de financiële gevolgen van langdurige
arbeidsongeschiktheid. De WAZ is met ingang van 1 augustus 2004
geblokkeerd. Verzekerden die vóór 1 augustus 2004 arbeidsongeschikt zijn
geworden, kunnen nog in aanmerking komen voor een uitkering. Bestaande
WAZ-uitkeringen blijven doorlopen.
Werkhervattingskas
De Werkhervattingskas (Whk) financiert vanaf 2007 de eerste tien jaar van
de WGA-uitkering voor werknemers, behalve voor de vangnetgroepen (zoals
zwangere vrouwen en uitzendkrachten).
De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) is de opvolger van de
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). De WIA bestaat uit
twee regelingen: de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten
(IVA), die een loonvervangende uitkering verzorgt voor werknemers die
volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, en de regeling
Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA), die een aanvulling
op het met arbeid verdiende inkomen verzorgt, of een minimumuitkering als
men niet of niet voldoende werkt.
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA)
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
Wet die als doel heeft om personen in loondienst te verzekeren van een
loonvervangende uitkering bij langdurige arbeidsongeschiktheid (langer
dan twee jaar). Deze wet is op 29 december 2005 in werking getreden als
opvolger van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO).
Binnen de WIA wordt onderscheid gemaakt tussen:
1. Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA); deze regeling
verstrekt uitkeringen aan volledig en duurzaam arbeidsongeschikten.
2. Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA); deze regeling
verstrekt uitkeringen aan gedeeltelijk arbeidsongeschikten en aan
volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikten.
In 2006 werden alle WIA-uitkeringen betaald uit het
Arbeidsongeschiktheidsfonds.
Per 1 januari 2007 worden de WGA-uitkeringen gefinancierd uit:
- de Werkhervattingskas voor uitkeringen korter dan 10 jaar, uitgezonderd
de vangnetgroepen;
- het Arbeidsongeschiktheidsfonds voor alle uitkeringen vanaf een duur
van 10 jaar, loonaanvullingen voor het deel boven de vervolguitkering
en uitkeringen aan vangnetgroepen (uitgezonderd flexwerkers);
- de Sectorfondsen voor uitkeringen korter dan 10 jaar aan flexwerkers
uit het bedrijfsleven;
- het Uitvoeringsfonds voor de Overheid voor uitkeringen korter dan 10
jaar aan flexwerkers bij de overheid.
De IVA-uitkeringen blijven vanuit het Arbeidsongeschiktheidsfonds
gefinancierd.
Arbeidsongeschiktheidsfonds Zelfst.
Arbeidsongeschiktheidsfonds Zelfstandigen (AfZ)
Per 1 januari 2005 buiten werking gesteld fonds dat de WAZ-uitkering
financierde.
De Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ) was tot 1
augustus 2004 een verplichte verzekering voor zelfstandigen voor de
financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid. Sinds 2005 vindt
de betaling van de (oude) WAZ-uitkeringen niet meer plaats vanuit het AfZ,
maar vanuit het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof).
Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ)
Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ)
Een tot 1 augustus 2004 verplichte verzekering voor zelfstandigen,
beroepsbeoefenaren, directeuren-grootaandeelhouders en meewerkende
echtgenoten tegen de financiële gevolgen van langdurige
arbeidsongeschiktheid. De WAZ is met ingang van 1 augustus 2004
geblokkeerd. Verzekerden die vóór 1 augustus 2004 arbeidsongeschikt zijn
geworden, kunnen nog in aanmerking komen voor een uitkering. Bestaande
WAZ-uitkeringen blijven doorlopen.
Sectorfondsen
De Sectorfondsen (Sfn) financieren het eerste halfjaar van de
WW-uitkering aan ex-werknemers in de marktsector. Daarnaast financieren
de Sfn de ZW-uitkeringen aan werknemers waarvoor geen
loondoorbetalingsplicht van werkgevers geldt. Met ingang van 2007
financieren de fondsen ook de WGA-uitkeringen korter dan 10 jaar aan
flexwerkers uit de marktsector. Vóór 2006 werden de Sfn nog aangeduid met
Wachtgeldfondsen.
De Werkloosheidswet (WW) heeft tot doel werknemers te verzekeren tegen de
financiële gevolgen van werkloosheid.
De Ziektewet (ZW) geeft werknemers recht op een uitkering, indien zij
door ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling niet in staat zijn te
werken en geen werkgever meer hebben die hun loon doorbetaalt.
De regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) verstrekt
uitkeringen aan gedeeltelijk arbeidsongeschikten en aan volledig, maar
niet duurzaam arbeidsongeschikten.
Totaal Sectorfondsen
Werkloosheidswet (WW)
De Werkloosheidswet (WW) heeft tot doel werknemers te verzekeren tegen de
financiële gevolgen van werkloosheid. De wet voorziet in een uitkering
die gerelateerd is aan het laatstverdiende inkomen uit een
dienstbetrekking. De duur van de uitkering is afhankelijk van het
arbeidsverleden van de verzekerde. De WW heeft betrekking op zowel
werknemers uit het bedrijfsleven als (ex-)overheidspersoneel.
Ziektewet (ZW)
De Ziektewet (ZW) geeft werknemers recht op een uitkering, indien zij
door ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling niet in staat zijn te
werken en geen werkgever meer hebben die hun loon doorbetaalt.
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA)
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
Wet die als doel heeft om personen in loondienst te verzekeren van een
loonvervangende uitkering bij langdurige arbeidsongeschiktheid (langer
dan twee jaar). Deze wet is op 29 december 2005 in werking getreden als
opvolger van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO).
Binnen de WIA wordt onderscheid gemaakt tussen:
1. Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA); deze regeling
verstrekt uitkeringen aan volledig en duurzaam arbeidsongeschikten.
2. Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA); deze regeling
verstrekt uitkeringen aan gedeeltelijk arbeidsongeschikten en aan
volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikten.
In 2006 werden alle WIA-uitkeringen betaald uit het
Arbeidsongeschiktheidsfonds.
Per 1 januari 2007 worden de WGA-uitkeringen gefinancierd uit:
- de Werkhervattingskas voor uitkeringen korter dan 10 jaar, uitgezonderd
de vangnetgroepen;
- het Arbeidsongeschiktheidsfonds voor alle uitkeringen vanaf een duur
van 10 jaar, loonaanvullingen voor het deel boven de vervolguitkering
en uitkeringen aan vangnetgroepen (uitgezonderd flexwerkers);
- de Sectorfondsen voor uitkeringen korter dan 10 jaar aan flexwerkers
uit het bedrijfsleven;
- het Uitvoeringsfonds voor de Overheid voor uitkeringen korter dan 10
jaar aan flexwerkers bij de overheid.
De IVA-uitkeringen blijven vanuit het Arbeidsongeschiktheidsfonds
gefinancierd.
Algemeen Werkloosheidsfonds
Het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf) financiert de WW-uitkering voor
ex-werknemers in de marktsector. Het betreft uitkeringen die langer dan
zes maanden lopen. Daarnaast betaalt het fonds de ZW-uitkeringen aan een
aantal vangnetgroepen: zwangere vrouwen, zieke werklozen, vrijwillig
verzekerden en herintredende arbeidsongeschikten. Ook de
WAZO-uitkeringen aan zwangere vrouwen komen voor rekening van het Awf.
De Werkloosheidswet (WW) heeft tot doel werknemers te verzekeren tegen de
financiële gevolgen van werkloosheid.
De Ziektewet (ZW) geeft werknemers recht op een uitkering, indien zij
door ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling niet in staat zijn te
werken en geen werkgever meer hebben die hun loon doorbetaalt.
De Wet Arbeid en Zorg (WAZO) bundelt een aantal wettelijke verlofvormen,
zoals het zwangerschaps- en bevallingsverlof, kraamverlof, adoptieverlof,
pleegzorgverlof, ouderschapsverlof en verlof bij loopbaanonderbreking.
Totaal Algemeen Werkloosheidsfonds
Werkloosheidswet (WW)
De Werkloosheidswet (WW) heeft tot doel werknemers te verzekeren tegen de
financiële gevolgen van werkloosheid. De wet voorziet in een uitkering
die gerelateerd is aan het laatstverdiende inkomen uit een
dienstbetrekking. De duur van de uitkering is afhankelijk van het
arbeidsverleden van de verzekerde. De WW heeft betrekking op zowel
werknemers uit het bedrijfsleven als (ex-)overheidspersoneel.
Wet Arbeid en Zorg (WAZO)
Sinds 1 december 2001 zijn allerlei wettelijke verlofvormen in de Wet
Arbeid en Zorg (WAZO) gebundeld, zoals het zwangerschaps- en
bevallingsverlof, kraamverlof, adoptieverlof, pleegzorgverlof,
ouderschapsverlof en verlof bij loopbaanonderbreking.
Ziektewet (ZW)
De Ziektewet (ZW) geeft werknemers recht op een uitkering, indien zij
door ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling niet in staat zijn te
werken en geen werkgever meer hebben die hun loon doorbetaalt.
Uitvoeringsfonds voor de Overheid
Het Uitvoeringsfonds voor de Overheid (UfO) financiert de uitkeringen aan
ex-overheidspersoneel op grond van de WW, ZW en WAZO. Vanaf 2007
financiert het fonds ook de eerste tien jaar van de WGA-uitkering aan
flexwerkers bij de overheid.
De Werkloosheidswet (WW) heeft tot doel werknemers te verzekeren tegen de
financiële gevolgen van werkloosheid.
De Ziektewet (ZW) geeft werknemers recht op een uitkering, indien zij
door ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling niet in staat zijn te
werken en geen werkgever meer hebben die hun loon doorbetaalt.
De Wet arbeid en zorg (WAZO) bundelt een aantal wettelijke verlofvormen,
zoals het zwangerschaps- en bevallingsverlof, kraamverlof, adoptieverlof,
pleegzorgverlof, ouderschapsverlof en verlof bij loopbaanonderbreking.
De regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) verstrekt
uitkeringen aan gedeeltelijk arbeidsongeschikten en aan volledig, maar
niet-duurzaam arbeidsongeschikten.
Totaal Uitvoeringsfonds voor de Overheid
Werkloosheidswet (WW)
De Werkloosheidswet (WW) heeft tot doel werknemers te verzekeren tegen de
financiële gevolgen van werkloosheid. De wet voorziet in een uitkering
die gerelateerd is aan het laatstverdiende inkomen uit een
dienstbetrekking. De duur van de uitkering is afhankelijk van het
arbeidsverleden van de verzekerde. De WW heeft betrekking op zowel
werknemers uit het bedrijfsleven als (ex-)overheidspersoneel.
Wet Arbeid en Zorg (WAZO)
Sinds 1 december 2001 zijn allerlei wettelijke verlofvormen in de Wet
Arbeid en Zorg (WAZO) gebundeld, zoals het zwangerschaps- en
bevallingsverlof, kraamverlof, adoptieverlof, pleegzorgverlof,
ouderschapsverlof en verlof bij loopbaanonderbreking.
Ziektewet (ZW)
De Ziektewet (ZW) geeft werknemers recht op een uitkering, indien zij
door ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling niet in staat zijn te
werken en geen werkgever meer hebben die hun loon doorbetaalt.
Algemeen Ouderdomsfonds
Het Algemeen Ouderdomsfonds (AOf) financiert de AOW-uitkeringen.
De Algemene Ouderdomswet (AOW) heeft als doel om personen van 65 jaar en
ouder te verzekeren tegen de financiële gevolgen van ouderdom.
Algemene Ouderdomswet (AOW)
Een algemene, de gehele bevolking omvattende, verplichte verzekering die
personen van 65 jaar en ouder een inkomen garandeert. In het Nederlandse
sociale zekerheidsstelsel is dit een volksverzekering.
Algemeen Nabestaandenfonds
Het Algemeen Nabestaandenfonds (ANf) financiert de uitkeringen van de
ANW. De Algemene nabestaandenwet (ANW) verzekert de financiële gevolgen
van overlijden van een partner of ouders.
Algemene Nabestaandenwet (ANW)
De Algemene nabestaandenwet (ANW) is een wettelijke verzekering tegen de
financiële gevolgen van overlijden van een partner of ouders. In het
Nederlandse sociale zekerheidsstelsel is dit een volksverzekering.
Nabestaanden die vóór 1950 geboren zijn of kinderen hebben onder de 18
jaar komen hiervoor in aanmerking.
Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten
Het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ) financiert de
uitkeringen in natura op grond van de AWBZ.
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) heeft tot doel om de hele
bevolking te verzekeren tegen het risico van bijzondere ziektekosten. Het
gaat om zware geneeskundige risico's die niet via de basiszorgverzekering
(voorheen ziekenfonds) verzekerd zijn. Ook voorzieningen van de
preventieve gezondheidszorg vallen hieronder.
Algemene Wet Bijzondere Ziektekn. (AWBZ)
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) heeft tot doel de gehele
bevolking te verzekeren tegen het risico van bijzondere ziektekosten. Het
gaat hierbij om zware geneeskundige risico's die niet via de
zorgverzekering gedekt zijn, zoals verblijf in een verpleeghuis of
instelling voor gehandicapten. Via de AWBZ wordt met name specifieke,
complexe, langdurige, multidisciplinaire zorg verleend aan mensen met een
geestelijke, lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke aandoening of
beperking. Ook voorzieningen van de preventieve gezondheidszorg vallen
hieronder.
Zorgverzekeringsfonds
Uit het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) worden de bijdragen voor de
risicoverevening aan de zorgverzekeraars betaald.
Let op: binnen de Nationale Rekeningen worden de door zorgverzekeraars
verstrekte uitkeringen (exclusief no-claim uitkeringen) beschouwd als
zijnde verstrekt vanuit het Zvf. In termen van wettelijke sociale
verzekeringen gaat het hierbij alleen om de verplichte
basiszorgverzekering, en niet om de aanvullende verzekering.
Zorgverzekeringswet (ZVW)
De Zorgverzekeringswet (ZVW) bevat de plicht om een verzekering voor
ziektekosten af te sluiten. De ZVW is van toepassing op iedereen die
rechtmatig in Nederland woont of hier loon- of inkomstenbelasting
betaalt. Er is een basispakket aan kortdurende, op genezing gerichte zorg
vastgelegd. Voor zorg die niet in het pakket van de ZVW zit, kan men een
aanvullende verzekering afsluiten. Deze wet is op 1 januari 2006 in
werking getreden en vervangt onder andere de Ziekenfondswet (ZFW). In het
kader van wettelijke sociale verzekeringen wordt alleen het basisgedeelte
van de ZVW beschreven.
Algemene Kas
De Algemene Kas (Ak) financierde de uitkeringen van de Ziekenfondswet
(ZFW), welke per 1 januari 2006 buiten werking is gesteld.
De Ziekenfondswet (ZFW) had tot doel om personen met een inkomen beneden
de loongrens te verzekeren van een goede geneeskundige verzorging. De wet
is per 1 januari 2006 vervangen door de Zorgverzekeringswet (ZVW). De ZVW
regelt een verplichte basisverzekering voor kortdurende, op genezing
gerichte zorg voor iedereen die rechtmatig in Nederland woont of hier
loon- of inkomstenbelasting betaalt.
Ziekenfondswet (ZFW)
Per 1 januari 2006 buiten werking gestelde wet die tot doel had om
personen met een inkomen beneden de loongrens te verzekeren van een goede
geneeskundige verzorging. De wet gaf geen recht op geld, maar op de
gezondheidsvoorzieningen zelf (in natura). Vanaf 1 januari 2006 is de wet
vervangen door de Zorgverzekeringswet (ZVW).
De Zorgverzekeringswet (ZVW) regelt een verplichte basisverzekering voor
kortdurende, op genezing gerichte zorg voor iedereen die rechtmatig in
Nederland woont of hier loon- of inkomstenbelasting betaalt.
Wettelijke sociale premies
De premies die werkgevers en werknemers verschuldigd zijn op grond van
wettelijke sociale verzekeringsregelingen (exclusief eigen bijdragen).
De gehele Nederlandse bevolking of grote delen daarvan zijn verplicht om
aan de wettelijke sociale regelingen deel te nemen dan wel premies te
betalen.
Totaal wettelijke sociale premies
Arbeidsongeschiktheidskas
De Arbeidsongeschiktheidskas (Aok) financiert de eerste vijf jaar van een
WAO-uitkering gestart vóór 1 januari 2005.
De Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) voorziet in een
loonvervangende uitkering voor werknemers die voor 1 januari 2004
arbeidsongeschikt zijn geworden en na 1 jaar nog geheel of gedeeltelijk
arbeidsongeschikt waren. De WAO is met ingang van 29 december 2005
vervangen door de Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De WIA
geldt voor mensen die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt (zijn
ge-)worden en na 2 jaar nog geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn.
De WIA wordt niet door de Aok gefinancierd, maar vanuit andere fondsen.
De Aok blijft van toepassing op de bestaande WAO-uitkeringen.
Arbeidsongeschiktheidsfonds
Het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) financiert de WAO-uitkering na vijf
jaar van arbeidsongeschiktheid. Bovendien financiert het Aof vanaf 1
januari 2005 de WAZ-uitkering en vanaf 1 januari 2006 de WIA-uitkering.
Met ingang van 2007 financiert het Aof slechts een deel van de
WIA-uitkeringen, namelijk alle IVA-uitkeringen en WGA-uitkeringen vanaf
een duur van 10 jaar.
De Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) voorziet in een
loonvervangende uitkering voor werknemers die voor 1 januari 2004
arbeidsongeschikt zijn geworden en na 1 jaar nog geheel of gedeeltelijk
arbeidsongeschikt waren. De WAO is met ingang van 29 december 2005
vervangen door de WIA. De WIA geldt voor mensen die op of na 1 januari
2004 arbeidsongeschikt (zijn ge-)worden. De WAO blijft bestaan voor
mensen die al een WAO-uitkering hebben.
De Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) bestaat uit twee
regelingen: de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA),
die een loonvervangende uitkering verzorgt voor werknemers die volledig
en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, en de regeling Werkhervatting
Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA), die een aanvulling op het met
arbeid verdiende inkomen verzorgt, of een minimumuitkering als men niet
of niet voldoende werkt.
De Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ) was tot 1
augustus 2004 een verplichte verzekering voor zelfstandigen voor de
financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid.
Werkhervattingskas
De Werkhervattingskas (Whk) financiert vanaf 2007 de eerste tien jaar van
de WGA-uitkering voor werknemers, behalve voor de vangnetgroepen (zoals
zwangere vrouwen en uitzendkrachten).
De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) is de opvolger van de
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). De WIA bestaat uit
twee regelingen: de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten
(IVA), die een loonvervangende uitkering verzorgt voor werknemers die
volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, en de regeling
Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA), die een aanvulling
op het met arbeid verdiende inkomen verzorgt, of een minimumuitkering als
men niet of niet voldoende werkt.
Arbeidsongeschiktheidsfonds Zelfst.
Arbeidsongeschiktheidsfonds Zelfstandigen (AfZ)
Per 1 januari 2005 buiten werking gesteld fonds dat de WAZ-uitkering
financierde.
De Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ) was tot
1 augustus 2004 een verplichte verzekering voor zelfstandigen voor de
financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid. Sinds 2005
vindt de betaling van de (oude) WAZ-uitkeringen niet meer plaats vanuit
het AfZ, maar vanuit het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof).
Algemeen Werkloosheidsfonds
Het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf) financiert de WW-uitkering voor
ex-werknemers in de marktsector. Het betreft uitkeringen die langer dan
zes maanden lopen. Daarnaast betaalt het fonds de ZW-uitkeringen aan een
aantal vangnetgroepen: zwangere vrouwen, zieke werklozen, vrijwillig
verzekerden en herintredende arbeidsongeschikten. Ook de
WAZO-uitkeringen aan zwangere vrouwen komen voor rekening van het Awf.
De Werkloosheidswet (WW) heeft tot doel werknemers te verzekeren tegen de
financiële gevolgen van werkloosheid.
De Ziektewet (ZW) geeft werknemers recht op een uitkering, indien zij
door ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling niet in staat zijn te
werken en geen werkgever meer hebben die hun loon doorbetaalt.
De Wet Arbeid en Zorg (WAZO) bundelt een aantal wettelijke verlofvormen,
zoals het zwangerschaps- en bevallingsverlof, kraamverlof, adoptieverlof,
pleegzorgverlof, ouderschapsverlof en verlof bij loopbaanonderbreking.
Sectorfondsen
De Sectorfondsen (Sfn) financieren het eerste halfjaar van de
WW-uitkering aan ex-werknemers in de marktsector. Daarnaast financieren
de Sfn de ZW-uitkeringen aan werknemers waarvoor geen
loondoorbetalingsplicht van werkgevers geldt. Met ingang van 2007
financieren de fondsen ook de WGA-uitkeringen korter dan 10 jaar aan
flexwerkers uit de marktsector. Vóór 2006 werden de Sfn nog aangeduid met
Wachtgeldfondsen.
De Werkloosheidswet (WW) heeft tot doel werknemers te verzekeren tegen de
financiële gevolgen van werkloosheid.
De Ziektewet (ZW) geeft werknemers recht op een uitkering, indien zij
door ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling niet in staat zijn te
werken en geen werkgever meer hebben die hun loon doorbetaalt.
De regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) verstrekt
uitkeringen aan gedeeltelijk arbeidsongeschikten en aan volledig, maar
niet duurzaam arbeidsongeschikten.
Uitvoeringsfonds voor de Overheid
Het Uitvoeringsfonds voor de Overheid (UfO) financiert de uitkeringen aan
ex-overheidspersoneel op grond van de WW, ZW en WAZO. Vanaf 2007
financiert het fonds ook de eerste tien jaar van de WGA-uitkering aan
flexwerkers bij de overheid.
De Werkloosheidswet (WW) heeft tot doel werknemers te verzekeren tegen de
financiële gevolgen van werkloosheid.
De Ziektewet (ZW) geeft werknemers recht op een uitkering, indien zij
door ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling niet in staat zijn te
werken en geen werkgever meer hebben die hun loon doorbetaalt.
De Wet arbeid en zorg (WAZO) bundelt een aantal wettelijke verlofvormen,
zoals het zwangerschaps- en bevallingsverlof, kraamverlof, adoptieverlof,
pleegzorgverlof, ouderschapsverlof en verlof bij loopbaanonderbreking.
De regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) verstrekt
uitkeringen aan gedeeltelijk arbeidsongeschikten en aan volledig, maar
niet-duurzaam arbeidsongeschikten.
Algemeen Ouderdomsfonds
Het Algemeen Ouderdomsfonds (AOf) financiert de AOW-uitkeringen.
De Algemene Ouderdomswet (AOW) heeft als doel om personen van 65 jaar en
ouder te verzekeren tegen de financiële gevolgen van ouderdom.
Algemeen Nabestaandenfonds
Het Algemeen Nabestaandenfonds (ANf) financiert de uitkeringen van de
ANW. De Algemene nabestaandenwet (ANW) verzekert de financiële gevolgen
van overlijden van een partner of ouders.
Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten
Het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ) financiert de
uitkeringen in natura op grond van de AWBZ.
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) heeft tot doel om de hele
bevolking te verzekeren tegen het risico van bijzondere ziektekosten. Het
gaat om zware geneeskundige risico's die niet via de basiszorgverzekering
(voorheen ziekenfonds) verzekerd zijn. Ook voorzieningen van de
preventieve gezondheidszorg vallen hieronder.
Zorgverzekeringsfonds
Uit het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) worden de bijdragen voor de
risicoverevening aan de zorgverzekeraars betaald.
Let op: binnen de Nationale Rekeningen worden de door zorgverzekeraars
verstrekte uitkeringen (exclusief no-claim uitkeringen) beschouwd als
zijnde verstrekt vanuit het Zvf. In termen van wettelijke sociale
verzekeringen gaat het hierbij alleen om de verplichte
basiszorgverzekering, en niet om de aanvullende verzekering.
Algemene Kas
De Algemene Kas (Ak) financierde de uitkeringen van de Ziekenfondswet
(ZFW), welke per 1 januari 2006 buiten werking is gesteld.
De Ziekenfondswet (ZFW) had tot doel om personen met een inkomen beneden
de loongrens te verzekeren van een goede geneeskundige verzorging. De wet
is per 1 januari 2006 vervangen door de Zorgverzekeringswet (ZVW). De ZVW
regelt een verplichte basisverzekering voor kortdurende, op genezing
gerichte zorg voor iedereen die rechtmatig in Nederland woont of hier
loon- of inkomstenbelasting betaalt.
Wettelijke sociale uitkeringen(regeling)
De wettelijke sociale uitkeringen zijn inkomensoverdrachten in geld of in
natura, die door wettelijke sociale verzekeringsinstellingen aan personen
of huishoudens worden toegekend om de financiële lasten te verlichten die
voortvloeien uit een aantal risico's en behoeften (arbeidsongeschiktheid,
ziekte, overlijden, werkloosheid). De gehele Nederlandse bevolking of
grote delen daarvan zijn verplicht om aan de wettelijke sociale regelingen
deel te nemen dan wel premies te betalen. Uitgezonderd: uitkeringen op
grond van eigen bijdragen en inkomensoverdrachten, die bekostigd worden
uit algemene middelen (belasting).
De wettelijke sociale uitkeringen zijn gerubriceerd naar regeling.
Totaal wet. soc. uitkeringen (regeling)
Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO)
De Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) voorziet in een
loonvervangende uitkering voor werknemers die voor 1 januari 2004
arbeidsongeschikt zijn geworden en na 1 jaar nog geheel of gedeeltelijk
arbeidsongeschikt waren. Vanaf 29 december 2005 is de WAO opgevolgd door
de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA geldt voor
mensen die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt (zijn ge-)worden en
na 2 jaar nog geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Bestaande
WAO-uitkeringen blijven doorlopen.
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA)
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
Wet die als doel heeft om personen in loondienst te verzekeren van een
loonvervangende uitkering bij langdurige arbeidsongeschiktheid (langer
dan twee jaar). Deze wet is op 29 december 2005 in werking getreden als
opvolger van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO).
Binnen de WIA wordt onderscheid gemaakt tussen:
1. Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA); deze regeling
verstrekt uitkeringen aan volledig en duurzaam arbeidsongeschikten.
2. Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA); deze regeling
verstrekt uitkeringen aan gedeeltelijk arbeidsongeschikten en aan
volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikten.
In 2006 werden alle WIA-uitkeringen betaald uit het
Arbeidsongeschiktheidsfonds.
Per 1 januari 2007 worden de WGA-uitkeringen gefinancierd uit:
- de Werkhervattingskas voor uitkeringen korter dan 10 jaar, uitgezonderd
de vangnetgroepen;
- het Arbeidsongeschiktheidsfonds voor alle uitkeringen vanaf een duur
van 10 jaar, loonaanvullingen voor het deel boven de vervolguitkering
en uitkeringen aan vangnetgroepen (uitgezonderd flexwerkers);
- de Sectorfondsen voor uitkeringen korter dan 10 jaar aan flexwerkers
uit het bedrijfsleven;
- het Uitvoeringsfonds voor de Overheid voor uitkeringen korter dan 10
jaar aan flexwerkers bij de overheid.
De IVA-uitkeringen blijven vanuit het Arbeidsongeschiktheidsfonds
gefinancierd.
Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ)
Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ)
Een tot 1 augustus 2004 verplichte verzekering voor zelfstandigen,
beroepsbeoefenaren, directeuren-grootaandeelhouders en meewerkende
echtgenoten tegen de financiële gevolgen van langdurige
arbeidsongeschiktheid. De WAZ is met ingang van 1 augustus 2004
geblokkeerd. Verzekerden die vóór 1 augustus 2004 arbeidsongeschikt zijn
geworden, kunnen nog in aanmerking komen voor een uitkering. Bestaande
WAZ-uitkeringen blijven doorlopen.
Werkloosheidswet (WW)
De Werkloosheidswet (WW) heeft tot doel werknemers te verzekeren tegen de
financiële gevolgen van werkloosheid. De wet voorziet in een uitkering
die gerelateerd is aan het laatstverdiende inkomen uit een
dienstbetrekking. De duur van de uitkering is afhankelijk van het
arbeidsverleden van de verzekerde. De WW heeft betrekking op zowel
werknemers uit het bedrijfsleven als (ex-)overheidspersoneel.
Wet Arbeid en Zorg (WAZO)
Sinds 1 december 2001 zijn allerlei wettelijke verlofvormen in de Wet
Arbeid en Zorg (WAZO) gebundeld, zoals het zwangerschaps- en
bevallingsverlof, kraamverlof, adoptieverlof, pleegzorgverlof,
ouderschapsverlof en verlof bij loopbaanonderbreking.
Ziektewet (ZW)
De Ziektewet (ZW) geeft werknemers recht op een uitkering, indien zij
door ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling niet in staat zijn te
werken en geen werkgever meer hebben die hun loon doorbetaalt.
Algemene Ouderdomswet (AOW)
Een algemene, de gehele bevolking omvattende, verplichte verzekering die
personen van 65 jaar en ouder een inkomen garandeert. In het Nederlandse
sociale zekerheidsstelsel is dit een volksverzekering.
Algemene Nabestaandenwet (ANW)
De Algemene nabestaandenwet (ANW) is een wettelijke verzekering tegen de
financiële gevolgen van overlijden van een partner of ouders. In het
Nederlandse sociale zekerheidsstelsel is dit een volksverzekering.
Nabestaanden die vóór 1950 geboren zijn of kinderen hebben onder de 18
jaar komen hiervoor in aanmerking.
Algemene Wet Bijzondere Ziektekn. (AWBZ)
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) heeft tot doel de gehele
bevolking te verzekeren tegen het risico van bijzondere ziektekosten. Het
gaat hierbij om zware geneeskundige risico's die niet via de
zorgverzekering gedekt zijn, zoals verblijf in een verpleeghuis of
instelling voor gehandicapten. Via de AWBZ wordt met name specifieke,
complexe, langdurige, multidisciplinaire zorg verleend aan mensen met een
geestelijke, lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke aandoening of
beperking. Ook voorzieningen van de preventieve gezondheidszorg vallen
hieronder.
Zorgverzekeringswet (ZVW)
De Zorgverzekeringswet (ZVW) bevat de plicht om een verzekering voor
ziektekosten af te sluiten. De ZVW is van toepassing op iedereen die
rechtmatig in Nederland woont of hier loon- of inkomstenbelasting
betaalt. Er is een basispakket aan kortdurende, op genezing gerichte zorg
vastgelegd. Voor zorg die niet in het pakket van de ZVW zit, kan men een
aanvullende verzekering afsluiten. Deze wet is op 1 januari 2006 in
werking getreden en vervangt onder andere de Ziekenfondswet (ZFW). In het
kader van wettelijke sociale verzekeringen wordt alleen het basisgedeelte
van de ZVW beschreven.
Ziekenfondswet (ZFW)
Per 1 januari 2006 buiten werking gestelde wet die tot doel had om
personen met een inkomen beneden de loongrens te verzekeren van een goede
geneeskundige verzorging. De wet gaf geen recht op geld, maar op de
gezondheidsvoorzieningen zelf (in natura). Vanaf 1 januari 2006 is de wet
vervangen door de Zorgverzekeringswet (ZVW).
De Zorgverzekeringswet (ZVW) regelt een verplichte basisverzekering voor
kortdurende, op genezing gerichte zorg voor iedereen die rechtmatig in
Nederland woont of hier loon- of inkomstenbelasting betaalt.