Welzijnswerk en kinderopvang; exploitatie, 2001-2008

Welzijnswerk en kinderopvang; exploitatie, 2001-2008

Type instelling Perioden Aantal bedrijven (aantal) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Netto omzet (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Totaal overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Subsidies en bijdragen (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten niet eerd... (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Totaal bedrijfslasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Arbeidskosten Totaal arbeidskosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Arbeidskosten Lonen en salarissen (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Arbeidskosten Pensioenlasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Arbeidskosten Sociale lasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Afschrijvingen op vaste activa (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Totaal overige bedrijfslasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Andere personeelskosten Totaal andere personeelskosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Andere personeelskosten Kosten uitzendkrachten en overige inleen (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Andere personeelskosten Overige personeelskosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Overige bedrijfslasten niet eerder ge... (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsresultaat (mln euro) Verlies- en winstrekening Financieel resultaat Financiële baten (mln euro) Verlies- en winstrekening Financieel resultaat Financiële lasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Financieel resultaat Financieel resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekening Saldo voorzieningen Vrijval voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekening Saldo voorzieningen Toevoegingen voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekening Saldo voorzieningen Saldo voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekening Buitengewoon resultaat Buitengewone baten (mln euro) Verlies- en winstrekening Buitengewoon resultaat Buitengewone lasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Buitengewoon resultaat Buitengewoon resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekening Resultaat voor belastingen (mln euro)
85331 Kinderopvang 2008 3.125 2.930 2.697 233 217 16 2.702 1.799 1.472 119 208 82 820 119 45 74 701 228 . . -3 5 9 -4 . . 1 222
85335 Welzijn Ouderen 2008 205 113 44 69 67 2 110 50 41 3 6 3 57 4 2 2 49 3 . . 0 1 1 0 . . 0 3
85336 Sociaal-cultureel werk 2008 1.190 599 80 519 494 25 595 380 314 24 41 11 204 28 10 19 176 4 . . 3 3 6 -3 . . 2 5
85337 Brede welzijnsinstellingen 2008 195 480 78 403 381 21 478 305 250 20 35 9 164 26 11 15 139 2 . . 2 3 4 -1 . . 1 4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de exploitatie van bedrijven met als
hoofdactiviteit kinderopvang, welzijnswerk ouderen, sociaal-cultureel werk
of brede welzijnsinstelling.

Het CBS heeft in 1995 eenmalig de bedrijfsgegevens van instellingen voor
welzijnswerk en kinderopvang verzameld. Vanaf gegevensjaar 2001 worden de
gegevens jaarlijks verzameld.

Gegevens beschikbaar: 2001-2008

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 19 september 2011:
Deze tabel is stopgezet en wordt opgevolgd door de nieuwe tabel
'Welzijnswerk en kinderopvang; verlies en winst, personeel en productie'.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Aantal bedrijven
Het aantal bedrijven dat in deze tabel gepubliceerd is, is ontleend aan de
Economisch Demografische statistieken (EDS). Dit betreft het aantal
bedrijven op 1 januari en is gebaseerd op het Algemeen Bedrijfsregister
(ABR) van het CBS. In het ABR worden bedrijven ingedeeld naar hun
economische hoofdactiviteit volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI).
In de doelpopulatie van deze statistiek wordt uitgegaan van de actieve
bedrijven in het ABR op 1 december en worden de bedrijven zonder werkzame
personen (d.w.z. personen - al dan niet in loondienst - die betaalde
arbeid verrichten) niet meegeteld. Verder worden grote bedrijven met een
foutieve SBI-typering buiten beschouwing gelaten. De SBI-fouten worden zo
snel mogelijk verwerkt in het ABR, waardoor slechts tijdelijk wordt
afgeweken van het ABR.
Verlies- en winstrekening
Bedrijfsresultaat
De bedrijfsopbrengsten min de bedrijfslasten.
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de normale bedrijfsuitoefening, in casu de verkopen
van goederen en diensten, alsmede de waarde van voorraadmutaties,
geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, subsidies en schade-
uitkeringen.
Totaal bedrijfsopbrengsten
Netto omzet
Totale opbrengst (exclusief btw) uit verkoop van goederen en diensten aan
derden, na aftrek van kortingen, bonussen, statiegeld en doorberekende
vrachtkosten. Het totaalbedrag van alle door de organisaties aan cliënten
in rekening gebrachte diensten, exclusief subsidiebijdragen.
Overige bedrijfsopbrengsten
Totaal overige bedrijfsopbrengsten
Subsidies en bijdragen
Loonkostensubsidies, subsidies van Rijk, provincie en gemeenten en
overige subsidies.
Overige bedrijfsopbrengsten niet eerd...
Overige bedrijfsopbrengsten niet eerder genoemd, waaronder ontvangen
ziekengelden en vergoedingen voor uitleen personeel.
Bedrijfslasten
De kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren, te
weten de inkoopwaarde van de omzet, de arbeidskosten, de afschrijvingen
op vaste activa en de overige bedrijfslasten.
Totaal bedrijfslasten
Arbeidskosten
De bruto lonen en salarissen van werknemers en de ten laste van de
werkgevers komende sociale premies.
Totaal arbeidskosten
Lonen en salarissen
Brutoloon exclusief: sociale lasten en pensioenpremies, en inclusief:
doorbetaling bij ziekte, werknemersaandeel premies sociale verzekeringen,
13de maand, overwerk, beloning in natura, bijdrage woon-werkverkeer,
spaarregelingen en uitkering uit hoofde van ontslagregelingen. De lonen
worden niet verlaagd met ontvangen ziekengelden en loon(kosten)subsidies.
Pensioenlasten
Sociale lasten
Werkgeversaandeel sociale voorzieningen en overige sociale lasten.
Afschrijvingen op vaste activa
De waardevermindering van duurzame productiemiddelen, zoals machines,
gebouwen, vervoermiddelen en software, als gevolg van normale slijtage
en voorzienbare economische veroudering.
Overige bedrijfslasten
Kosten van energieverbruik, kosten van vervoermiddelen, kosten van
huisvesting, kosten van machines/inventaris/installaties en dergelijke,
overige personeelskosten, verkoopkosten, communicatiekosten, kosten van
dienstverlening aan derden en van overige bedrijfslasten die niet apart
zijn gespecificeerd.
Totaal overige bedrijfslasten
Andere personeelskosten
De kosten van uitzendkrachten, gedetacheerd en overig ingeleend
personeel, de kosten van opleidingen verzorgd door derden en overige
personeelskosten.
Totaal andere personeelskosten
Kosten uitzendkrachten en overige inleen
Betalingen voor stagiaires, uitzendkrachten en overig ingehuurd personeel.
Overige personeelskosten
Kosten opleidingen verzorgd door derden en overige personeelskosten.
Overige bedrijfslasten niet eerder ge...
Overige bedrijfslasten niet eerder genoemd.
Bedrijfsresultaat
Financieel resultaat
De financiële baten min de financiële lasten.
Financiële baten
De financiële baten bestaan uit rentebaten, baten uit deelnemingen,
ontvangen dividenden, winst op beleggingen en overige financiële baten.
Financiële lasten
De financiële lasten omvatten de rentelasten, de kosten van leningen, het
verlies op deelnemingen en het verlies op beleggingen.
Financieel resultaat
De financiële baten min de financiële lasten. De baten bestaan uit
rentebaten, baten uit deelnemingen, ontvangen dividenden, winst op
beleggingen en overige financiële baten. De lasten omvatten de
rentelasten, de kosten van leningen, het verlies op deelnemingen en het
verlies op beleggingen.
Saldo voorzieningen
Het verschil tussen onttrekkingen (inclusief vrijval) en toevoegingen aan
voorzieningen. Het betreft de onttrekkingen en de toevoegingen aan
interne voorzieningsfondsen, zoals aanloop- en reorganisatiefondsen,
onderhoudsfondsen.
Vanaf 2006 omvat het saldo voorzieningen geen onttrekkingen aan
voorzieningen.
Vrijval voorzieningen
Toevoegingen voorzieningen
Saldo voorzieningen
Buitengewoon resultaat
Het resultaat van de buitengewone baten min de buitengewone lasten.
Buitengewone baten
Buitengewone baten omvatten winsten die niet uit de eigenlijke
bedrijfsvoering voortvloeien, zoals koersverschillen, positieve
resultaten uit deelnemingen, buitenlandse vestigingen, beleggingen en
termijnhandel. Hieronder vallen ook de vrijgevallen bedragen van de
egalisatierekening voor de WIR-premies, de boekwinsten bij verkoop of
tenietgaan (bijvoorbeeld door brand) van vaste activa en ontvangsten voor
goodwill en dergelijke.
Buitengewone lasten
Buitengewone lasten omvatten verliezen die niet uit de eigenlijke
bedrijfsvoering voortvloeien, zoals verliezen op vorderingen, koersver-
schillen, negatieve resultaten uit deelnemingen, buitenlandse vestigingen,
beleggingen en termijnhandel. Daarnaast ook de boekverliezen bij verkoop
of tenietgaan (bijvoorbeeld door brand) van vaste activa,
reorganisatiekosten en dergelijke.
Buitengewoon resultaat
Het resultaat van de buitengewone baten min de buitengewone lasten.
Buitengewone baten omvatten winsten die niet uit de eigenlijke
bedrijfsvoering voortvloeien, zoals koersverschillen, positieve
resultaten uit deelnemingen, buitenlandse vestigingen, beleggingen en
termijnhandel. Hieronder vallen ook de vrijgevallen bedragen van de
egalisatierekening voor de WIR-premies, de boekwinsten bij verkoop of
tenietgaan (bijvoorbeeld door brand) van vaste activa en ontvangsten voor
goodwill en dergelijke. Buitengewone lasten omvatten verliezen die niet
uit de eigenlijke bedrijfsvoering voortvloeien, zoals verliezen op
vorderingen, koersverschillen, negatieve resultaten uit deelnemingen,
buitenlandse vestigingen, beleggingen en termijnhandel. Hieronder vallen
ook de boekverliezen bij verkoop of tenietgaan (bijvoorbeeld door brand)
van vaste activa, reorganisatiekosten en dergelijke.
Resultaat voor belastingen
De som van het bedrijfsresultaat, het financieel resultaat, het saldo
voorzieningen en het saldo buitengewone baten/lasten.