Landbouw; gewassen, dieren, grondgebruik, gemeente, 2000 - 2009

Landbouw; gewassen, dieren, grondgebruik, gemeente, 2000 - 2009

Regio's Perioden Aantal landbouwbedrijven, totaal (aantal) Grondgebruik Areaal grondgebruik Grondgebruik, totaal (are) Akkerbouw Areaal akkerbouw Akkerbouw, totaal (are) Akkerbouw Areaal akkerbouw Granen (are) Akkerbouw Areaal akkerbouw Aardappelen (are) Akkerbouw Areaal akkerbouw Akkerbouwgroenten (are) Akkerbouw Aantal bedrijven met akkerbouw (aantal) Tuinbouw open grond Areaal tuinbouw open grond Tuinbouw open grond, totaal (are) Tuinbouw open grond Areaal tuinbouw open grond Tuinbouwgroenten (are) Tuinbouw open grond Areaal tuinbouw open grond Bloemen en sierplanten Bloemen en sierplanten, totaal (are) Tuinbouw open grond Areaal tuinbouw open grond Blijvende teelt Blijvende teelt, totaal (are) Tuinbouw open grond Aantal bedrijven met tuinbouw open grond (aantal) Tuinbouw onder glas Areaal tuinbouw onder glas Tuinbouw onder glas, totaal (m2) Tuinbouw onder glas Areaal tuinbouw onder glas Glasgroenten (m2) Tuinbouw onder glas Areaal tuinbouw onder glas Bloemen en sierplanten Bloemen en sierplanten, totaal (m2) Tuinbouw onder glas Areaal tuinbouw onder glas Blijvende teelt Blijvende teelt, totaal (m2) Tuinbouw onder glas Aantal bedrijven met tuinbouw onder glas (aantal) Graasdieren en grasland Aantal graasdieren en areaal grasland Paarden en pony's (aantal) Graasdieren en grasland Aantal graasdieren en areaal grasland Rundvee Rundvee, totaal (aantal) Graasdieren en grasland Aantal graasdieren en areaal grasland Schapen (aantal) Graasdieren en grasland Aantal graasdieren en areaal grasland Geiten (aantal) Graasdieren en grasland Aantal graasdieren en areaal grasland Blijvend en natuurlijk grasland (are) Hokdieren Aantal hokdieren Varkens Varkens, totaal (aantal) Hokdieren Aantal hokdieren Kippen Kippen, totaal (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven met hokdieren (aantal)
Zeeland (PV) 2000 4.229 12.911.729 10.493.242 3.300.747 2.106.378 800.956 3.694 575.137 77.314 52.546 445.277 888 932.146 587.743 281.733 62.670 144 2.049 50.313 50.701 261 1.410.655 112.584 1.954.061 222
Zeeland (PV) 2007 3.414 12.473.343 10.163.789 3.450.247 1.839.583 1.006.113 2.850 572.444 76.377 58.606 437.461 681 1.738.681 1.472.376 232.793 33.512 126 2.964 49.007 54.351 820 1.248.831 75.596 1.532.987 139
Zeeland (PV) 2008 3.321 12.315.577 10.080.926 3.916.704 1.729.852 974.667 2.776 584.206 77.375 53.209 453.622 659 1.704.946 1.441.296 220.420 43.230 112 3.470 50.653 45.065 798 1.296.276 65.726 1.746.076 125
Zeeland (PV) 2009 3.226 12.410.198 10.112.378 3.667.373 1.815.909 970.538 2.677 587.336 78.169 51.745 457.422 644 1.732.431 1.517.542 196.376 18.513 105 3.561 51.617 45.292 923 1.290.924 62.451 1.724.296 116
Noordelijk Zeeland (LB) 2000 989 3.292.874 2.750.060 762.069 639.555 230.206 860 120.969 34.313 23.239 63.417 229 423.732 304.502 109.970 9.260 61 457 11.207 16.168 39 300.961 32.368 485.722 48
Noordelijk Zeeland (LB) 2007 782 3.256.872 2.648.864 784.517 581.228 299.480 650 123.717 43.569 23.835 56.313 164 669.758 533.547 121.068 15.143 61 555 11.645 16.847 334 341.901 23.141 340.837 35
Noordelijk Zeeland (LB) 2008 759 3.250.433 2.667.070 891.823 568.809 304.875 640 121.979 40.700 21.945 59.334 149 678.017 528.767 137.750 11.500 57 816 11.636 11.863 263 355.258 15.492 249.816 31
Noordelijk Zeeland (LB) 2009 744 3.261.526 2.684.340 850.238 584.094 291.509 626 120.066 37.329 20.431 62.306 135 689.808 594.212 91.596 4.000 55 825 12.121 11.154 376 344.038 19.379 225.961 24
Nijkerk 2000 311 398.862 78.393 5.218 5.161 24 133 596 35 137 424 8 5.540 1.400 3.080 1.060 4 471 20.051 3.342 535 302.250 49.676 746.830 127
Nijkerk 2007 241 402.052 123.506 4.562 4.065 944 116 522 - 101 421 6 3.770 - 100 3.670 3 480 16.414 4.131 132 258.064 47.780 678.403 71
Nijkerk 2008 238 402.847 134.244 7.015 3.625 860 128 715 - 160 555 8 4.040 - 100 3.940 3 479 17.538 3.928 539 252.002 49.155 549.171 73
Nijkerk 2009 225 400.679 123.313 5.067 3.885 751 122 316 - 153 163 6 - - - - - 418 17.440 3.615 729 256.570 51.943 884.645 67
Teylingen 2000
Teylingen 2007 152 155.754 8.875 3.627 930 1.328 11 42.114 - 42.076 38 97 129.666 - 114.323 15.343 85 65 2.138 1.056 9 86.900 - 85 3
Teylingen 2008 149 152.675 7.751 4.001 45 1.028 12 44.091 - 44.046 45 93 120.658 - 113.898 6.760 84 78 2.095 740 6 84.711 - 65 2
Teylingen 2009 146 199.778 8.167 2.685 45 819 12 45.350 - 45.346 4 88 148.250 - 126.367 21.883 79 71 2.152 719 6 83.390 2 65 3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven,
naar regio (vanaf gemeente).
2000 - 2009
Gewijzigd op 02 juli 2010.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Aantal landbouwbedrijven, totaal
Bedrijven met agrarische productie, hoofdvestiging in Nederland, en
een economische omvang >= 3 NGE (Nederlandse Grootte Eenheden)
(<3 NGE betreft zeer kleine bedrijven, gedacht moet worden aan
bijvoorbeeld 2 melkkoeien of 2 are groene paprika).
_
Voor meer uitleg over de NGE wordt verwezen naar de toelichting bij de
tabeltitel.
Grondgebruik
Areaal grondgebruik
Grondgebruik, totaal
Akkerbouw
Akkerbouw is teelt in de volle grond, veelal voor industriële verwerking,
of dierlijke consumptie.
_
Tot de akkerbouw wordt gerekend: akkerbouwgewassen (bijvoorbeeld
granen, aardappelen, peulvruchten, akkerbouwgroenten), groenvoedergewassen
(bijvoorbeeld snijmais) en braakland.
_
Hierbij gaat het uitsluitend om de oppervlakte hoofdgewassen (eerste
teelt) dus exclusief de oppervlakte van gewassen onder dekvrucht (gewassen
die tegelijk met het hoofdgewas, het dekvruchtgewas, worden gezaaid maar
langzamer groeien dan het dekvruchtgewas waardoor ze bescherming krijgen
van het dekvruchtgewas tegen bijvoorbeeld onkruid of droogte) en
stoppelgewassen (gewassen die als tweede gewas worden gezaaid en in het
najaar als groenvoeder of groenbemestingsgewas benut kunnen worden).
Areaal akkerbouw
Akkerbouw, totaal
Granen
Onder granen worden de graanteelten verstaan welke bestemd zijn voor de
oogst van de korrel inclusief de zaadwinning. Hieronder vallen onder
andere tarwe, gerst, rogge, haver en boekweit.
Aardappelen
Consumptie-, poot- en zetmeelaardappelen.
Akkerbouwgroenten
Groenten die worden geteeld in de open grond en in vruchtwisseling
(afgewisseld) met andere akkerbouwgewassen. Ze zijn meestal bestemd voor
industriële verwerking en niet direct voor de markt.
_
Als de groenten geteeld worden in vruchtwisseling met andere
tuinbouwgewassen, dan vallen ze onder tuinbouwgroenten (zie Tuinbouw open
grond).
_
Tot de akkerbouwgroenten worden gerekend: boerenkool, erwten (groen
te oogsten), knolselderij, kroten/rode bieten, koolraap, schorseneren,
spinazie, stamsperziebonen, suikermaïs, tuinbonen (groen te oogsten),
uien, waspeen, winterpeen, witlofwortel, overige akkerbouwgroenten
(o.a. kruiden wortelgewassen).
Aantal bedrijven met akkerbouw
Tuinbouw open grond
Tuinbouw open grond is teelt in de volle grond, veelal direct voor de
markt.
_
Tuinbouw open grond omvat: tuinbouwgroenten, bloemen en sierplanten en
blijvende teelt (gewassen die ten minste 5 jaar de grond in beslag nemen
en geregeld een oogst opleveren).
Areaal tuinbouw open grond
Exclusief areaal witloftrek
(witloftrek heeft betrekking op de oppervlakte witlofwortelen, geteeld
in het vorige teeltseizoen, waarvan in het huidige seizoen witlof
is getrokken).
Tuinbouw open grond, totaal
Tuinbouwgroenten
Groenten die worden geteeld in de open grond en in vruchtwisseling
(afgewisseld) met andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd
voor de markt en niet voor de industriële verwerking.
_
Als de groenten geteeld worden in vruchtwisseling met andere
akkerbouwgewassen, dan vallen ze onder akkerbouwgroenten (zie Akkerbouw).
Tot de tuinbouwgroenten worden gerekend: aardbeien, andijvie,
asperges, bloemkool, bospeen, broccoli, Chinese kool,
komkommerachtigen, knolvenkel/venkel, koolrabi, peulen,
prei, pronkbonen, rabarber, selderij (bleek/groen), sla,
sluitkool (rode-, witte-, groene-/savooiekool, spitskool),
spruitkool, stokbonen, overige tuinbouwgroenten (o.a. radijs,
raapstelen).
_
Exclusief areaal witloftrek
(witloftrek heeft betrekking op de oppervlakte witlofwortelen, geteeld
in het vorige teeltseizoen, waarvan in het huidige seizoen witlof
is getrokken).
Bloemen en sierplanten
Bloemen en sierplanten, totaal
Blijvende teelt
Niet in de vruchtwisseling opgenomen teelten van gewassen die de grond
gedurende ten minste vijf jaar in beslag nemen en die geregeld een oogst
opleveren.
Blijvende teelt, totaal
Aantal bedrijven met tuinbouw open grond
Inclusief bedrijven met witloftrek.
Tuinbouw onder glas
Tuinbouw onder glas is teelt in kassen, bedekt met glas of plastic, of in
betreedbare plastic tunnels.
Areaal tuinbouw onder glas
Exclusief bollenbroei
(bollenbroei wordt gemeten in hoeveelheden, niet in arealen).
Tuinbouw onder glas, totaal
Glasgroenten
Aubergines, aardbeien, komkommers, paprika's, tomaten,
overige glasgroenten (onder andere meloenen), groentezaden,
opkweekmateriaal groenten onder glas.
Bloemen en sierplanten
Bloemen en sierplanten, totaal
Exclusief bollenbroei
(bollenbroei wordt gemeten in hoeveelheden, niet in arealen).
Blijvende teelt
Blijvende teelt, totaal
Aantal bedrijven met tuinbouw onder glas
Inclusief bedrijven met bollenbroei.
Graasdieren en grasland
Graasdieren zijn paarden en pony's, rundvee, schapen en geiten op
agrarische bedrijven.
Aantal graasdieren en areaal grasland
Paarden en pony's
Uitsluitend de op geregistreerde landbouwbedrijven voorkomende paarden
en pony's.
Rundvee
Rundvee, totaal
Schapen
Ooien, lammeren, rammen.
Geiten
Melkgeiten, overige geiten.
Blijvend en natuurlijk grasland
Tijdelijk grasland wordt bij de groenvoedergewassen (akkerbouw) geteld.
Hokdieren
Hokdieren zijn varkens, diverse soorten pluimvee, konijnen en
edelpelsdieren op agrarische bedrijven.
Aantal hokdieren
Om hobbymatig van bedrijfsmatig gehouden dieren te onderscheiden, worden
bij pluimvee, konijnen en edelpelsdieren aantallen van minder dan 25 niet
in de telling meegenomen.
Varkens
Varkens, totaal
Kippen
Kippen, totaal
Aantal bedrijven met hokdieren
Om hobbymatig van bedrijfsmatig gehouden dieren te onderscheiden, worden
bedrijven met een aantal van minder dan 25 (pluimvee, konijnen of
edelpelsdieren) niet in de telling meegenomen.