Praktijken van fysiotherapeuten; exploitatie, 2002-2007

Praktijken van fysiotherapeuten; exploitatie, 2002-2007

Perioden Aantal bedrijven (aantal) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Totaal netto omzet (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten niet eer... (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Totaal bedrijfslasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Arbeidskosten Totaal arbeidskosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Arbeidskosten Lonen en salarissen (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Arbeidskosten Pensioenlasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Arbeidskosten Sociale lasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Afschrijvingen op vaste activa (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Totaal overige bedrijfslasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Andere personeelskosten Totaal andere personeelskosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Andere personeelskosten Kosten uitzendkrachten en overige inleen (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Andere personeelskosten Overige personeelskosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Overige bedrijfslasten niet eerder ge... (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsresultaat (mln euro) Verlies- en winstrekening Financieel resultaat Financiële baten (mln euro) Verlies- en winstrekening Financieel resultaat Financiële lasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Financieel resultaat Financieel resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekening Saldo voorzieningen Vrijval van voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekening Saldo voorzieningen Toevoegingen voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekening Saldo voorzieningen Saldo voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekening Buitengewoon resultaat Buitengewone baten (mln euro) Verlies- en winstrekening Buitengewoon resultaat Buitengewone lasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Buitengewoon resultaat Buitengewoon resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekening Resultaat voor belastingen (mln euro)
2002 4.610 823,1 810,3 12,8 374,5 188,2 157,7 6,6 23,9 34,7 151,6 17,1 6,7 10,3 134,5 448,6 8,2 21,7 -13,4 0,8 1,7 -0,9 2,0 1,9 0,0 434,3
2003 4.750 887,6 873,2 14,4 409,8 208,4 175,5 5,2 27,7 37,9 163,5 19,0 8,8 10,2 144,5 477,8 8,0 17,2 -9,1 0,7 0,8 -0,1 2,3 2,6 -0,2 468,4
2004 4.740 890,0 875,9 14,1 440,0 226,3 190,0 5,6 30,7 39,6 174,1 20,2 8,8 11,4 153,9 450,0 3,9 16,1 -12,2 0,5 0,7 -0,2 2,1 2,7 -0,7 437,0
2005 4.680 948,2 933,7 14,5 486,5 265,0 221,2 6,6 37,2 38,6 183,0 15,7 7,0 8,6 167,3 461,7 . . -5,9 0,9 2,0 -1,1 . . 10,3 464,9
2006 4.640 1.123,2 1.105,3 17,9 531,4 299,2 253,0 6,7 39,6 38,6 193,6 21,9 8,8 13,0 171,7 591,8 . . -6,2 0,9 2,7 -1,8 . . 12,2 596,0
2007 4.600 1.209,7 1.194,5 15,2 571,9 321,0 270,9 7,5 42,6 34,0 216,9 25,1 10,6 14,5 191,8 637,7 . . -5,6 0,2 0,8 -0,6 . . 10,0 641,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de exploitatie van praktijken van
fysiotherapeuten.

Het CBS verzamelt vanaf 1987 bedrijfsgegevens van praktijken van
fysiotherapeuten. Vanaf verslagjaar 2002 is een nieuwe berekenings-
methodiek gebruikt waardoor de uitkomsten afwijken van eerder
gepubliceerde cijfers. Wegens definitiewijzigingen kunnen gegevens uit de
eerdere tabel 'Fysiotherapeutenpraktijken; bedrijfsopbrengsten en -lasten'
niet in deze tabel worden opgenomen.

Gegevens beschikbaar: 2002-2007

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 11 november 2011:
Deze tabel is stopgezet en is opgevolgd door de bestaande tabel
'Praktijken van zorgverleners; verlies- en winstrekening'.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Aantal bedrijven
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door
zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door
het aanbieden van zijn producten aan derden.
Het aantal bedrijven is gebaseerd op de registratie van beroepen in de
gezondheidszorg van het Nivel.
Verlies- en winstrekening
Bedrijfsresultaat
De bedrijfsopbrengsten min de bedrijfslasten.
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de normale bedrijfsuitoefening, in casu de verkopen
van goederen en diensten, alsmede de waarde van voorraadmutaties,
geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, subsidies en
schade-uitkeringen.
Totaal bedrijfsopbrengsten
Totaal netto omzet
Totale opbrengst (exclusief btw) uit verkoop van goederen en diensten aan
derden, na aftrek van kortingen, bonussen, statiegeld en doorberekende
vrachtkosten. Het totaalbedrag van alle door de organisaties aan cliënten
in rekening gebrachte diensten, exclusief subsidiebijdragen.
Overige bedrijfsopbrengsten niet eer...
Overige bedrijfsopbrengsten niet eerder genoemd.
Bedrijfslasten
De kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren,
te weten de inkoopwaarde van de omzet, de arbeidskosten, de
afschrijvingen op vaste activa en de overige bedrijfslasten.
Totaal bedrijfslasten
Arbeidskosten
De bruto lonen en salarissen van werknemers en de ten laste
van de werkgevers komende sociale premies.
Totaal arbeidskosten
Lonen en salarissen
De salariskosten exclusief: sociale lasten, pensioenpremies, ziektegelden
en ontvangen loonsubsidies en inclusief: doorbetaling bij ziekte,
werknemersaandeel premies sociale verzekeringen, 13de maand, overwerk,
beloning in natura, bijdrage woon-werkverkeer, spaarregelingen en
uitkering uit hoofde van ontslagregelingen.
Pensioenlasten
Sociale lasten
Werkgeversaandeel sociale voorzieningen en overige sociale lasten.
Afschrijvingen op vaste activa
De waardevermindering van duurzame productiemiddelen, zoals
machines, gebouwen, vervoermiddelen en software, als gevolg van
normale slijtage en voorzienbare economische veroudering.
Overige bedrijfslasten
Kosten van energieverbruik, kosten van vervoermiddelen, kosten
van huisvesting, kosten van machines/inventaris/installaties en
dergelijke, overige personeelskosten, verkoopkosten, communicatiekosten,
kosten van dienstverlening aan derden en van overige bedrijfslasten die
niet apart zijn gespecificeerd.
Totaal overige bedrijfslasten
Andere personeelskosten
De kosten van uitzendkrachten, gedetacheerd en overig ingeleend
personeel, kosten van opleidingen verzorgd door derden en overige
personeelskosten.
Totaal andere personeelskosten
Kosten uitzendkrachten en overige inleen
Overige personeelskosten
Kosten opleidingen verzorgd door derden en overige personeelskosten.
Overige bedrijfslasten niet eerder ge...
Overige bedrijfslasten niet eerder genoemd.
Bedrijfsresultaat
Financieel resultaat
De financiële baten min de financiële lasten.
Financiële baten
De financiële baten bestaan uit rentebaten, baten uit deelnemingen,
ontvangen dividenden, winst op beleggingen en overige financiële baten.
Financiële lasten
De financiële lasten omvatten de rentelasten, de kosten van leningen, het
verlies op deelnemingen en het verlies op beleggingen.
Financieel resultaat
De financiële baten min de financiële lasten. De baten bestaan uit
rentebaten, baten uit deelnemingen, ontvangen dividenden, winst op
beleggingen en overige financiële baten. De lasten omvatten de
rentelasten, de kosten van leningen, het verlies op deelnemingen en
het verlies op beleggingen.
Saldo voorzieningen
Het verschil tussen vrijval van en toevoegingen aan voorzieningen. Het
betreft de onttrekkingen en de toevoegingen aan
interne voorzieningsfondsen, zoals aanloop- en reorganisatiefondsen,
onderhoudsfondsen.
Vrijval van voorzieningen
Toevoegingen voorzieningen
Saldo voorzieningen
Buitengewoon resultaat
Het resultaat van de buitengewone baten min de buitengewone lasten.
Buitengewone baten
Buitengewone baten omvatten winsten die niet uit de eigenlijke bedrijfs-
voering voortvloeien, zoals koersverschillen, positieve resultaten uit
deelnemingen, buitenlandse vestigingen, beleggingen en termijnhandel.
Hieronder vallen ook de vrijgevallen bedragen van de egalisatierekening
voor de WIR-premies, de boekwinsten bij verkoop of tenietgaan
(bijvoorbeeld door brand) van vaste activa en ontvangsten voor goodwill
en dergelijke.
Buitengewone lasten
Buitengewone lasten omvatten verliezen die niet uit de eigenlijke
bedrijfsvoering voortvloeien, zoals verliezen op vorderingen,
koersverschillen, negatieve resultaten uit deelnemingen, buitenlandse
vestigingen, beleggingen en termijnhandel. Hieronder vallen ook de
boekverliezen bij verkoop of tenietgaan (bijvoorbeeld door brand) van
vaste activa, reorganisatiekosten en dergelijke.
Buitengewoon resultaat
Het resultaat van de buitengewone baten min de buitengewone lasten.
Buitengewone baten omvatten winsten die niet uit de eigenlijke bedrijfs-
voering voortvloeien, zoals koersverschillen, positieve resultaten uit
deelnemingen, buitenlandse vestigingen, beleggingen en termijnhandel.
Hieronder vallen ook de vrijgevallen bedragen van de egalisatierekening
voor de WIR-premies, de boekwinsten bij verkoop of tenietgaan
(bijvoorbeeld door brand) van vaste activa en ontvangsten voor goodwill
en dergelijke. Buitengewone lasten omvatten verliezen die niet uit de
eigenlijke bedrijfsvoering voortvloeien, zoals verliezen op vorderingen,
koersverschillen, negatieve resultaten uit deelnemingen, buitenlandse
vestigingen, beleggingen en termijnhandel. Daarnaast ook de boekverliezen
bij verkoop of tenietgaan (bijvoorbeeld door brand) van vaste activa,
reorganisatiekosten en dergelijke.
Resultaat voor belastingen
De som van het bedrijfsresultaat, het financieel resultaat, het saldo
voorzieningen en het saldo buitengewone baten/lasten.