Overheidsfinanciën kerncijfers; 1990 - 1996

Tabeltoelichting


Uitgaven en inkomsten van de overheid in de lopende rekening,
kapitaalrekening en financiële rekening.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990
Frequentie: stopgezet

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice.
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek.
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Toelichting onderwerpen

Lopende Rekening
Uitgaven
Beloning van werknemers
De beloning van werknemers heeft betrekking op de beloning voor
geleverde arbeid. Als werknemer zijn aangemerkt alle ingezeten en niet-
ingezeten personen die in dienstbetrekking werkzaam zijn.
Intermediair verbruik
Aankopen niet-duurzame goederen en diensten. Kosten geleend personeel en
overige personeelskosten. Kleine aanschaffingen en onderhoud
materieel (inclusief B.T.W.).
Betaalde rente