Verzekeraars; aantal verzekeringsmaatschappijen einde jaar 1999-2015

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt getoond hoeveel verzekeringsmaatschappijen in Nederland actief zijn.
Hiervan zijn alleen de vrijgestelde onderlinge waarborgmaatschappijen en bijkantoren van buitenlandse schadeverzekeraars niet in onze statistieken opgenomen.
De spaarkassen worden, vanwege het geringe belang, met ingang van 2003 als gewone levensverzekeraars ingeteld.

Gegevens beschikbaar van 1999 tot en met 2015

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 december 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
In het kader van de strategische samenwerking tussen het CBS en DNB is een nieuwe taakverdeling afgesproken. Verzekeraars en Pensioenfondsen vallen daarbij expliciet onder het werkgebied van DNB. De publicatie van tabellen door het CBS met betrekking tot Verzekeraars en Pensioenfondsen wordt daarom stopgezet. Meer informatie is te vinden via de link in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Schadeverzekeraars
Schadeverzekeraars vergoeden door verzekerden geleden schade in ruil voor een jaarlijkse premie. Schadeverzekeraars vallen onder de richtlijnen van de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf (WTV 1993).
Totaal aantal maatschappijen
Totaal aantal schadeverzekeringsmaatschappijen, dat actief is in Nederland.
Vrijgestelde waarborgmaatschapijen
Vrijgestelde onderlinge waarborgmaatschappijen staan wel onder toezicht van DNB, maar zijn vrijgesteld van de wettelijke rapportageplicht. Het betreft kleine, meestal lokaal werkende verzekeringsinstellingen veelal in de agrarische sector.
Hun cijfers worden niet meegenomen in de statistieken over schadeverzekeraars.
Bijkantoor in Nederland
Volgens de kennisgevingsprocedure staan bijkantoren van in andere EU-landen gevestigde verzekeraars in die EU-landen onder toezicht. Hun cijfers worden niet in de statistieken over schade- en levensverzekeraars meegenomen.
In statistiek opgenomen verzekeraars
Het aantal schadeverzekeraars dat is opgenomen in de tabellen met gegevens over schadeverzekeraars.
Totaal aantal in statistiek
De som van het aantal binnenlandse en buitenlandse schadeverzekeraars dat is opgenomen in de tabellen met gegevens over schadeverzekeraars.
Binnenlandse maatschappijen
Zelfstandige, in Nederland gevestigde verzekeringsmaatschappijen en verzekeringsmaatschappijen met een Nederlandse moeder.
Buitenlandse maatschappijen
De in Nederland gevestigde buitenlandse verzekeringsmaatschappijen zijn dochterondernemingen van buiten de EU gevestigde verzekerings-maatschappijen.
Dochterondernemingen van binnen de EU gevestigde verzekerings-maatschappijen zijn bijkantoren en staan onder toezicht in de EU-staat van de moeder.
Levensverzekeraars en spaarkassen
De som van het aantal binnenlandse en buitenlandse levensverzekeraars (inclusief spaarkassen) dat is opgenomen in de tabellen met gegevens over levensverzekeraars.
Totaal aantal maatschappijen
De som van het aantal binnenlandse en buitenlandse levensverzekeraars (inclusief spaarkassen) dat is opgenomen in de tabellen met gegevens over levensverzekeraars.
Waargenomen binnenlandse maatschappijen
Zelfstandige, in Nederland gevestigde verzekeringsmaatschappijen en verzekeringsmaatschappijen met een Nederlandse moeder.
Levensverzekeraars
Levensverzekeraars ontvangen premies en beleggen die. Zij doen geldelijke uitkeringen, in één bedrag of in termijnen, aan de verzekerde of andere begunstigden. De uitkeringen in één bedrag worden meestal uitgekeerd bij het bereiken van een bepaalde leeftijd door de verzekerde of bij het overlijden van de verzekerde. De uitkeringen in termijnen lopen door tot het overlijden van de verzekerde of juist vanaf het overlijden van de verzekerde.
Levensverzekeraars vallen onder de richtlijnen van de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf (WTV 1993).
Spaarkassen
Het spaarkasbedrijf is een bijzondere vorm van levensverzekering en valt daarom ook onder de WTV.
De ontvangen premies en beleggingen worden per kas (een bepaalde groep deelnemers; meestal toegetreden in een bepaald jaar) apart gehouden. Op de einddatum wordt de kas onder de nog in leven zijnde deelnemers verdeeld.
Waargenomen buitenlandse maatschappijen
De in Nederland gevestigde buitenlandse verzekeringsmaatschappijen zijn dochterondernemingen van buiten de EU gevestigde verzekerings-maatschappijen.
Dochterondernemingen van binnen de EU gevestigde verzekerings-maatschappijen zijn bijkantoren en staan onder toezicht in de EU-staat van de moeder.