Bedrijfsopleidingen, tijdreeks 1986-2005

Bedrijfsopleidingen, tijdreeks 1986-2005

Bedrijfsindelingen/bedrijfsgrootte Perioden Kosten van cursussen of opleidingen Per werknemer (alle bedrijven) (Euro)
Totaal meer dan 10 werkzame personen 1986 358
Totaal meer dan 10 werkzame personen 1990 417
Totaal meer dan 10 werkzame personen 1993 495
Totaal meer dan 10 werkzame personen 1999 826
Totaal meer dan 10 werkzame personen 2005 817
10 tot 100 werknemers 1986 86
10 tot 100 werknemers 1990 113
10 tot 100 werknemers 1993 191
10 tot 100 werknemers 1999 581
10 tot 100 werknemers 2005 464
100 tot 500 werknemers 1986 .
100 tot 500 werknemers 1990 295
100 tot 500 werknemers 1993 399
100 tot 500 werknemers 1999 830
100 tot 500 werknemers 2005 859
500 en meer werknemers 1986 .
500 en meer werknemers 1990 803
500 en meer werknemers 1993 826
500 en meer werknemers 1999 1.062
500 en meer werknemers 2005 1.222
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het onderzoek Bedrijfsopleidingen geeft informatie over de deelname van
werknemers aan bedrijfsopleidingen, de kosten hiervan, het opleidingsbeleid

van de bedrijven en de aanwezigheid van leerbanen.

Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van het onderzoek
bedrijfsopleidingen: het aantal gevolgde cursussen of opleidingen en de
uitgaven aan cursussen of opleidingen. In de tabel zijn de gegevens uit te
splitsen naar de volgende kenmerken:
- bedrijfsklasse volgens de SBI'93. De sociale werkvoorziening (SBI 3663.1)

is niet meegeteld. Omdat de vergelijking over de onderzoeksjaren niet voor
alle onderliggende bedrijfstakken plausibel is, is de onderverdeling maar
voor 4 bedrijfstakken gegeven;
- bedrijfsgrootte.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1986.
Frequentie: Stopgezet.

Status van de cijfers:
Door een gewijzigde onderzoeksopzet is deze tabel niet meer volledig te actualiseren.
Gegevens die wel kunnen worden geactualiseerd zijn opgenomen in tabel
Bedrijfsopleidingen; kerncijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 13 december 2012.

Toelichting onderwerpen

Kosten van cursussen of opleidingen
Kosten van cursussen of opleidingen. Hierin zitten de
directe kosten (zoals vergoedingen van studiekosten, materiaal,
opleidende instantie en reis- en verblijfkosten), de arbeidskosten
van opleidingsuren onder werktijd en de arbeidskosten van eventueel
aanwezig opleidingspersoneel.
Per werknemer (alle bedrijven)
Kosten van cursussen of opleidingen per werknemer,
voor alle bedrijven.
Werknemers zijn in deze tabel gedefinieerd als personeel in loondienst en
waarvan het bedrijf in juridische zin de werkgever was.
Hiertoe behoren ook:
- De directeuren-grootaandeelhouders en hun (onbetaalde) familieleden;
- Oproepkrachten en invalkrachten.
Niet meegeteld zijn:
- Uitzendkrachten (geldt niet voor uitzendbureaus);
- Andere personen die u heeft ingehuurd of ingeleend, maar die tot een
andere organisatie behoren;
- Leerlingen en stagiaires;
- Personen die volledig arbeidsongeschikt zijn (AAW/WAO of
invaliditeitspensioen e.d.);
- Personen die permanent werkzaam zijn in een buitenlandse vestiging of
op een project in het buitenland met een vermoedelijke duur van langer
dan één jaar;
- Personen die afwezig zijn en die niet betaald krijgen gedurende de
gehele periode van afwezigheid (zoals personen met onbetaald
(ouderschaps-)verlof).