Gemeenschappelijke regelingen; baten en lasten per functie, 2004

Gemeenschappelijke regelingen; baten en lasten per functie, 2004

Gemeentelijke hoofdfuncties Functies in mln euro's Lasten (mln euro) Functies in mln euro's Baten (mln euro) Functies in mln euro's Saldo (mln euro)
Bestuursorganen 24,9 24,0 0,9
Bestuursondersteuning college van B en W 1.370,8 1.361,6 9,3
Burgerzaken . . .
Baten secretarieleges burgerzaken . . .
Bestuurlijke samenwerking . . .
Bestuursondersteuning raad en rekenkamer . . .
Totaal algemeen bestuur 1.395,8 1.385,6 10,2
Brandweer en rampenbestrijding 336,0 339,0 -3,1
Openbare orde en veiligheid 0,8 0,8 0,0
Totaal openbare orde en veiligheid 336,7 339,8 -3,1
Wegen, straten en pleinen 497,3 494,4 2,9
Verkeersmaatregelen te land 377,7 379,2 -1,4
Openbaar vervoer 854,6 851,0 3,6
Parkeren . . .
Baten parkeerbelasting . . .
Zeehavens 7,8 7,8 0,0
Binnenhavens en waterwegen 0,2 0,2 0,0
Veerdiensten . . .
Luchtvaart . . .
Waterkering, afwatering en landaanw. . . .
Totaal verkeer, vervoer en waterstaat 1.737,7 1.732,6 5,1
Handel en ambacht 176,6 175,4 1,2
Industrie 38,1 36,0 2,1
Nutsbedrijven 15,0 15,0 0,0
Agrarische productie en ontginning 5,1 4,4 0,7
Overige agrar. zaken, jacht en visserij 0,0 0,1 0,0
Totaal economische zaken 234,9 230,9 4,0
Openb. basisonderwijs, ex. onderw.huisv. 2,2 2,2 0,0
Openb. basisonderwijs, onderw.huisv. . . .
Bijz. onderwijs, excl. onderwijshuisv. . . .
Bijz. onderwijs, onderwijshuisvesting . . .
Openb. (vrtg.) spec. onderw., ex. huisv. 5,7 5,7 0,0
Openb. (vrtg.) spec. onderw., huisv. . . .
Bijz. (vrtg.) spec. onderw., ex. huisv. . . .
Bijz. (vrtg.) spec. onderw., huisv. . . .
Openb.voortg. onderwijs, ex. huisv. 128,4 128,5 -0,1
Openb.voortg. onderwijs, huisv. . . .
Bijz. voortg. onderwijs, ex huisv. . . .
Bijz. voortg. onderwijs, huisv. . . .
Gemeenschapp. b. en l. v.h. onderwijs 15,6 14,6 1,0
Volwasseneneducatie 19,5 19,4 0,1
Totaal onderwijs 171,4 170,4 1,0
Openbaar bibliotheekwerk 10,7 10,2 0,4
Vormings- en ontwikkelingswerk 25,3 26,7 -1,4
Sport 0,4 0,4 0,0
Groene sportvelden en -terreinen . . .
Kunst 6,4 6,4 0,0
Oudheidkunde/musea 18,4 16,9 1,5
Natuurbescherming . . .
Openbaar groen en openluchtrecreatie 75,9 74,5 1,4
Overige recreatieve voorzieningen . . .
Totaal cultuur en recreatie 137,0 135,1 1,9
Bijstandsverlening 56,1 57,0 -0,9
Werkgelegenheid 2.051,3 2.052,9 -1,6
Inkomensvoorzieningen vanuit het Rijk . . .
Ov. soc. zekerheidsregelingen v/h Rijk . . .
(Gemeentelijk) minimabeleid . . .
Maatschapp. begeleiding en advies 226,1 222,4 3,7
Vreemdelingen . . .
Sociaal-cultureel werk 6,2 6,2 0,0
Tehuizen . . .
Kinderdagopvang 1,2 1,2 0,0
Dagopvang gehandicapten . . .
Voorzieningen gehandicapten . . .
Totaal soc. voorz. en maatsch. dnstverl. 2.340,9 2.339,7 1,2
Ambulancevervoer 48,9 44,2 4,7
Verpleeginrichtingen . . .
Openbare gezondheidszorg 367,6 364,1 3,5
Jeugdgezondheidszorg, uniform deel . . .
Jeugdgezondheidszorg, maatwerkdeel . . .
Afvalverwijdering en -verwerking 348,4 351,9 -3,5
Riolering en waterzuivering 2,8 2,8 0,0
Milieubeheer 141,5 139,1 2,5
Lijkbezorging 0,7 0,7 0,0
Baten reinigingsrecht. en afvalst. heff. . . .
Baten rioolrechten . . .
Totaal volksgezondheid en milieu 909,9 902,7 7,2
Ruimtelijke ordening 25,1 14,5 10,5
Woningexploitatie/woningbouw 66,0 69,5 -3,5
Stads- en dorpsvernieuwing 1,3 0,8 0,5
Overige volkshuisvesting 43,7 43,6 0,2
Bouwvergunningen . . .
Bouwgrondexploitatie 142,5 142,5 0,0
Totaal ruimtelijke ord. en volkshuisv. 278,7 270,9 7,8
Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar 3,5 3,9 -0,4
Overige financiële middelen 1,1 10,3 -9,2
Geldleningen en uitzettingen >= 1 jaar . . .
Algemene uitkering gemeentefonds 0,9 15,3 -14,4
Algemene baten en lasten 4,8 22,8 -18,0
Uitvoering wet WOZ . . .
Baten onroerende zaakbelasting gebr. . . .
Baten onroerende zaakbelasting eig. . . .
Baten roer. woon- en bedrijfsr. belast. . . .
Baten baatbelasting . . .
Baten forensenbelasting . . .
Baten toeristenbelasting . . .
Baten hondenbelasting . . .
Baten reclamebelasting . . .
Baten precariobelasting . . .
Lasten heffing en invorder. gem. belast. . . .
Lastenverlichting Rijk . . .
Saldo van kostenplaatsen . . .
Saldo vd. rek. bat. en last. voor best. . . .
Tot. financ. en alg. dekk. m. voor best. 10,3 52,3 -42,0
Totaal functies voor best. 7.553,3 7.560,1 -6,8
Mutaties reserves, h-functie 0-9 14,9 7,6 7,3
Saldo vd. rek. bat. en last. na best. 0,9 1,4 -0,5
Tot. financ. en alg. dekk. m. na best. 26,1 61,3 -35,2
Totaal functies na best. 7.569,1 7.569,1 0,0
Totaal belastingen . . .
Totaal retributies . . .
Totaal gemeentelijke heffingen . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Korte beschrijving tabel:
Het totaal aan lasten en baten per functie voor de gemeenschappelijke
regelingen voor Nederland als totaal in mln. euro. De gepresenteerde
cijfers bevatten uitsluitend administratieve gegevens die aansluiten op
de definities en indelingen die de gemeenschappelijke regelingen zelf
hanteren in hun administratie. De hoofdfuncties zijn:
- Algemeen bestuur
- Openbare orde en veiligheid
- Verkeer, vervoer en waterstaat
- Economische zaken
- Onderwijs
- Cultuur en recreatie
- Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
- Volksgezondheid en milieu
- Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004
Frequentie: stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers worden twee jaar na de verslagperiode geplaatst.
De cijfers kunnen worden aangepast ('bijgesteld') op grond van het
beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het
algemeen zijn de bijstellingen gering van omvang. De bijstellingen worden
doorgevoerd op het moment dat er een nieuw jaar aan de reeks wordt
toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Functies in mln euro's
Gemeentelijke beleidsgebieden naar hoofdfuncties en functies.
De gemeenten kennen beleidsgebieden die ondergebracht worden in
hoofdfuncties, zoals Algemeen bestuur, Bestuursorganen, Openbare orde en
veiligheid, Verkeer vervoer en waterstaat.
Elke hoofdfunctie is weer onderverdeeld naar functionele specificaties,
hier functies genoemd. Op het niveau van de functies worden de baten en
lasten verantwoord.
De onderverdeling van hoofdfunctie naar functies komt volledig overeen
met de Ministeriële Regeling informatie voor derden.
Lasten
Baten
Saldo