Windenergie op land; productie en capaciteit naar ashoogte

Windenergie op land; productie en capaciteit naar ashoogte

Ashoogten windmolens Perioden Windmolens In gebruik genomen windmolens (aantal) Windmolens Uit gebruik genomen windmolens (aantal) Windmolens Opgestelde windmolens einde van jaar (aantal) Rotoroppervlak In gebruik genomen rotoroppervlak (1 000 m2) Rotoroppervlak Uit gebruik genomen rotoroppervlak (1 000 m2) Rotoroppervlak Opgesteld rotoroppervlak einde jaar (1 000 m2) Elektrisch vermogen In gebruik genomen vemogen (megawatt) Elektrisch vermogen Uit gebruik genomen vermogen (megawatt) Elektrisch vermogen Opgesteld vermogen einde jaar (megawatt) Elektriciteitsproductie Elektriciteitsproductie (mln kWh) Elektriciteitsproductie Productiefactor (%) Elektriciteitsproductie Productie per rotoroppervlak (kWh per m2) Elektriciteitsproductie Aantal vollasturen (uur)
Totaal alle ashoogten 2020 206 88 2.150 2.252 212 10.555 745 84 4.188 9.794 29,0 1.035 2.549
Totaal alle ashoogten 2021** 283 18 2.415 3.652 47 14.160 1.140 19 5.310 10.067 23,9 801 2.093
Totaal alle ashoogten 2022** 252 82 2.585 3.478 238 17.400 1.059 108 6.261 13.609 26,9 864 2.361
t/m 30 meter 2020 0 7 78 0 3 23 0 1 9 16 20,0 670 1.758
t/m 30 meter 2021** 0 2 76 0 0 23 0 0 9 13 16,4 551 1.440
t/m 30 meter 2022** 0 5 71 0 1 22 0 1 8 13 18,2 611 1.593
31 t/m 50 meter 2020 4 39 509 6 27 746 3 10 304 631 23,7 848 2.084
31 t/m 50 meter 2021** 1 7 503 2 5 744 1 2 303 488 18,4 658 1.615
31 t/m 50 meter 2022** 8 22 489 14 27 731 7 11 300 510 19,6 702 1.713
51 t/m 70 meter 2020 3 30 549 12 87 1.592 6 39 725 1.403 22,1 883 1.945
51 t/m 70 meter 2021** 1 4 546 5 10 1.587 3 5 723 1.054 16,7 666 1.462
51 t/m 70 meter 2022** 0 47 499 0 161 1.425 0 73 650 1.024 18,0 719 1.576
71 t/m 95 meter 2020 20 1 391 93 2 2.357 44 1 942 2.416 29,5 1.037 2.592
71 t/m 95 meter 2021** 55 5 441 623 32 2.948 216 13 1.145 2.096 23,2 795 2.029
71 t/m 95 meter 2022** 37 7 471 416 42 3.321 152 20 1.277 2.534 24,5 832 2.150
96 meter of meer 2020 179 11 623 2.141 93 5.837 692 33 2.209 5.328 32,3 1.116 2.838
96 meter of meer 2021** 226 0 849 3.022 0 8.859 921 0 3.130 6.416 26,7 846 2.338
96 meter of meer 2022** 207 1 1.055 3.048 6 11.901 900 3 4.027 9.528 30,0 905 2.625
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn cijfers opgenomen over de capaciteit van windmolens en de gerealiseerde elektriciteitsproductie. De gegevens zijn daarbij uitgesplitst naar klasse van ashoogte van de windmolens en zijn exclusief de in zee opgestelde windmolens.

Gegevens beschikbaar vanaf:
1990, jaarlijks

Status van de cijfers:
Deze tabel geeft definitieve cijfers tot en met 2020 en nader voorlopige cijfers over 2021 en 2022.

Wijzigingen per 15 juni 2023:
Nader voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd.


Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Nader voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in juni. Deze cijfers worden daarna bijgesteld in december en blijven nader voorlopig.
Definitieve cijfers verschijnen in december in tweede jaar na het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Windmolens
In gebruik genomen windmolens
Het aantal windmolens dat in het verslagjaar in gebruik is genomen.
Uit gebruik genomen windmolens
Het aantal windmolens dat in het verslagjaar uit gebruik is genomen en als verwijderd wordt beschouwd.
Opgestelde windmolens einde van jaar
Het aantal windmolens dat op 31 december van het verslagjaar in gebruik is.
Rotoroppervlak
Het totale oppervlak dat door de draaiende wieken van de molens bestreken wordt.
In gebruik genomen rotoroppervlak
Het rotororoppervlak dat in het verslagjaar in gebruik is genomen.
Uit gebruik genomen rotoroppervlak
Het rotoroppervlak dat in het verslagjaar uit gebruik is genomen en als verwijderd wordt beschouwd.
Opgesteld rotoroppervlak einde jaar
Het rotoroppervlak dat op 31 december van het verslagjaar in gebruik is.
Elektrisch vermogen
De hoeveelheid elektriciteit die de windmolens onder optimale omstandigheden kunnen produceren per tijdseenheid (bijvoorbeeld per uur).
In gebruik genomen vemogen
Het elektrisch vermogen dat in het verslagjaar in gebruik is genomen.
Uit gebruik genomen vermogen
Het elektrisch vermogen dat in het verslagjaar uit gebruik is genomen en als verwijderd wordt beschouwd.
Opgesteld vermogen einde jaar
Het elektrisch vermogen dat op 31 december van het verslagjaar in gebruik is.
Elektriciteitsproductie
Binnenlandse productie van hernieuwbare elektriciteit.
Elektriciteitsproductie
Productiefactor
De gerealiseerde productie gedeeld door de maximale productie berekend op basis van de capaciteit van de windmolens. In perioden met meer wind is de productiefactor hoger. Bij de berekening van de maximale productie telt het vermogen van de windmolens naar rato van het aantal maanden in een jaar dat de windmolens in gebruik zijn. De productiefactor is recht evenredig met het aantal vollasturen.
Productie per rotoroppervlak
De elektriciteitsproductie per rotoroppervlak is berekend door de productie te delen door het gemiddelde rotoroppervlak gedurende een jaar. Het gemiddelde rotoroppervlak gedurende een jaar is berekend als het gemiddelde van de rotoroppervlakten aan het einde van elke maand, waarbij gewogen is met het aantal dagen per maand.
Aantal vollasturen
Het aantal uren per jaar dat de windmolens op vol vermogen zouden moeten draaien om de gerealiseerde productie te halen. Bij de berekening van het aantal vollasturen telt het vermogen van de windmolens naar rato van de periode in een jaar dat de windmolens in gebruik zijn. Het aantal vollasturen is recht evenredig met de productiefactor.