Sectorrekeningen; bijzondere financiële instellingen 1995 - 2012

Sectorrekeningen; bijzondere financiële instellingen 1995 - 2012

Sectoren Jaren Lopende- en kapitaaltransacties Middelen Inkomen uit vermogen Rente (mln euro) Lopende- en kapitaaltransacties Middelen Inkomen uit vermogen Dividenden (mln euro) Lopende- en kapitaaltransacties Bestedingen Inkomen uit vermogen Rente (mln euro) Lopende- en kapitaaltransacties Bestedingen Inkomen uit vermogen Dividenden (mln euro)
Overige financiële instellingen 2003 26.320 32.547 28.164 26.880
Overige financiële instellingen 2004 27.868 39.420 29.027 28.154
Overige financiële instellingen 2005 25.821 49.103 27.511 64.076
Overige financiële instellingen 2006 34.653 77.911 40.210 40.711
Overige financiële instellingen 2007 49.619 99.131 51.215 67.755
Overige financiële instellingen 2008 62.915 83.881 62.411 70.463
Overige financiële instellingen 2009 49.811 79.584 52.058 62.907
Overige financiële instellingen 2010 41.870 113.033 49.012 86.176
Overige financiële instellingen 2011** 45.810 126.056 49.141 68.689
Overige financiële instellingen 2012* 36.491 83.851 42.227 66.840
Overige financiële instel. excl. BFI's 2003 8.149 4.368 9.277 6.605
Overige financiële instel. excl. BFI's 2004 8.348 6.597 9.356 7.111
Overige financiële instel. excl. BFI's 2005 8.688 8.078 10.247 10.035
Overige financiële instel. excl. BFI's 2006 14.621 14.490 15.214 10.335
Overige financiële instel. excl. BFI's 2007 21.575 15.197 21.601 14.415
Overige financiële instel. excl. BFI's 2008 26.353 13.875 25.978 11.433
Overige financiële instel. excl. BFI's 2009 17.653 6.203 23.056 6.351
Overige financiële instel. excl. BFI's 2010 16.359 4.996 20.762 7.402
Overige financiële instel. excl. BFI's 2011** 17.847 4.511 19.720 6.730
Overige financiële instel. excl. BFI's 2012* 12.122 3.127 17.842 5.689
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de gegevens van de sectoren overige financiële instellingen en het buitenland. De gegevens zijn zowel inclusief als exclusief de bijzondere financiële instellingen (BFI's) beschikbaar.
Bovendien geeft deze tabel een overzicht van alle economische deelprocessen voor de overige financiële instellingen en het buitenland, zoals productie, goederen- en dienstentransacties, inkomensverdeling en financiering. Doordat de gegevens zowel met als zonder BFI's beschikbaar zijn, krijgt men een beschrijving van de rol die de BFI's spelen.
Vervolgens ziet men de omvang en samenhang van de verschillende economische activiteiten en hun relatie.

Tussen de beginbalans (BB) en de eindbalans (EB) zijn de financiële transacties (FT) en overige mutaties (OM) waar te nemen. Al deze gegevens zijn bedoeld om een gedetailleerd en overzichtelijk beeld te geven van de vorderingen en schulden ingedeeld naar financiële transactiecategorieën. Voor de financiële balansen geldt:
BB + FT + OM = EB.

Gegevens beschikbaar vanaf 1995 tot 2012.

Status van de cijfers
De cijfers vanaf 1995 zijn definitief. De twee meest recente jaren hebben nog een (nader) voorlopig karakter.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 25 juni 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Lopende- en kapitaaltransacties
De lopende- en kapitaaltransacties worden onderscheiden in de volgende
deelprocessen: productie, inkomensvorming, primaire en secundaire
inkomensverdeling, inkomensbesteding, herverdeling door
kapitaaloverdrachten, kapitaalvorming. De transacties van de totale
economie met het buitenland worden getoond in de rekeningen voor
'Transacties van het buitenland met Nederland'.
Middelen
Herkomst van ontvangsten.
Inkomen uit vermogen
Het inkomen dat de eigenaar van een vordering of van materiële
niet-geproduceerde activa ontvangt in ruil voor het verstrekken van
financiële middelen of het ter beschikking stellen van de materiële
niet-geproduceerde activa aan een andere institutionele eenheid.
Inkomen uit vermogen bestaat uit: rente, winstuitkeringen (dividenden en
inkomen onttrokken aan quasi-vennootschappen), ingehouden winsten op
directe buitenlandse investeringen, inkomen uit vermogen toegerekend aan
polishouders en inkomen uit grond en minerale reserves.
Rente
Rente wordt toegerekend aan het tijdvak waarin de onderliggende vordering
of schuld ontstaat. Werkelijke rentebetalingen worden gecorrigeerd voor
toegerekende bankdiensten. Er treedt een verschuiving op van de werkelijke
rentebetalingen naar de productie of het verbruik van bankdiensten. Voor
producenten van toegerekende bankdiensten leidt dit tot een daling van de
ontvangen rente en een stijging van de betaalde stijging ten opzichte van
de werkelijke rentestromen. Bij de verbruikers van toegerekende
bankdiensten leidt dit tot een stijging van ontvangen rente en een daling
van de betaalde rente, in vergelijking met de werkelijke rentestromen.
Dividenden
Een uitkering van een vennootschap aan diegenen die vermogen beschikbaar
hebben gesteld in de vorm van aandelenkapitaal. Tot het dividend behoren
de contante dividenden, het stockdividend alsmede het keuzedividend.
Bonusuitkeringen vallen echter niet onder het dividend.
Dividend wordt bruto geregistreerd, dat wil zeggen inclusief de door de
vennootschappen als voorheffing ingehouden dividendbelasting. Dit geldt
ook voor de dividendbetalingen van en naar het buitenland.
Dividenden worden geregistreerd op het moment dat zij betaalbaar worden
gesteld.
Bestedingen
Bestemming van uitgaven.
Inkomen uit vermogen
Het inkomen dat de eigenaar van een vordering of van materiële
niet-geproduceerde activa ontvangt in ruil voor het verstrekken van
financiële middelen of het ter beschikking stellen van de materiële
niet-geproduceerde activa aan een andere institutionele eenheid.
Inkomen uit vermogen bestaat uit: rente, winstuitkeringen (dividenden en
inkomen onttrokken aan quasi-vennootschappen), ingehouden winsten op
directe buitenlandse investeringen, inkomen uit vermogen toegerekend aan
polishouders en inkomen uit grond en minerale reserves.
Rente
Rente wordt toegerekend aan het tijdvak waarin de onderliggende vordering
of schuld ontstaat. Werkelijke rentebetalingen worden gecorrigeerd voor
toegerekende bankdiensten. Er treedt een verschuiving op van de werkelijke
rentebetalingen naar de productie of het verbruik van bankdiensten. Voor
producenten van toegerekende bankdiensten leidt dit tot een daling van de
ontvangen rente en een stijging van de betaalde stijging ten opzichte van
de werkelijke rentestromen. Bij de verbruikers van toegerekende
bankdiensten leidt dit tot een stijging van ontvangen rente en een daling
van de betaalde rente, in vergelijking met de werkelijke rentestromen.
Dividenden
Een uitkering van een vennootschap aan diegenen die vermogen beschikbaar
hebben gesteld in de vorm van aandelenkapitaal. Tot het dividend behoren
de contante dividenden, het stockdividend alsmede het keuzedividend.
Bonusuitkeringen vallen echter niet onder het dividend.
Dividend wordt bruto geregistreerd, dat wil zeggen inclusief de door de
vennootschappen als voorheffing ingehouden dividendbelasting. Dit geldt
ook voor de dividendbetalingen van en naar het buitenland.
Dividenden worden geregistreerd op het moment dat zij betaalbaar worden
gesteld.