Emissies van luchtverontreinigende stoffen volgens NEC-richtlijnen

Emissies van luchtverontreinigende stoffen volgens NEC-richtlijnen

Bronnen Perioden NMVOS (mln kg) SO2 (mln kg) NOx (mln kg) NH3 (mln kg) PM10 (mln kg)
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2020 184,2 19,6 176,7 124,37 27,25
Stationaire bronnen, totaal 2020 151,8 18,9 56,9 120,48 21,81
Energiesector 2020 6,4 8,8 17,1 0,19 0,27
06 Winning van aardolie en aardgas 2020 2,5 0,1 2,4 0,00 0,00
192 Aardolie-industrie 2020 3,3 7,2 4,4 0,01 0,19
35 Energiebedrijven 2020 0,6 1,5 10,2 0,18 0,08
Nijverheid (geen energiesector) 2020 33,6 9,2 21,9 1,56 7,58
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2020 4,4 1,5 9,1 0,48 0,87
24 Basismetaalindustrie 2020 1,5 4,2 5,5 0,03 1,22
Overige industrie 2020 22,9 3,4 6,8 1,05 4,20
F Bouwnijverheid 2020 4,9 0,0 0,5 0,01 1,28
Particulier huishouden 2020 86,6 0,4 6,0 6,64 7,53
A,E,G-U Overige sectoren (stationair) 2020 25,2 0,6 11,9 112,09 6,43
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2020 2,5 0,1 5,4 108,56 5,57
Diensten, afval en water 2020 22,6 0,4 6,5 3,53 0,86
Mobiele bronnen; totaal 2020 32,5 0,7 119,8 3,89 5,44
Vervoer 2020 28,9 0,3 88,4 3,79 4,28
Railverkeer 2020 0,1 0,0 1,6 0,00 0,05
Wegverkeer 2020 24,5 0,2 60,0 3,78 3,41
Scheepvaart 2020 4,0 0,0 24,6 0,01 0,80
Luchtvaart 2020 0,3 0,1 2,3 0,00 0,03
Overige mobiele bronnen, totaal 2020 3,6 0,3 31,4 0,10 1,16
Landbouw (mobiele bronnen) 2020 0,8 0,0 8,0 0,04 0,29
Visserij 2020 0,3 0,3 7,3 0,00 0,25
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2020 2,4 0,0 16,1 0,06 0,62
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de emissies luchtverontreinigde stoffen, berekend volgens de Europese NEC-richtlijn (NEC= National Emission Ceilings). Het gaat om de uitstoot naar lucht door stationaire en mobiele bronnen in Nederland van ammoniak (NH3), stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2), fijn stof (PM10; deeltjes met een doorsnede kleiner dan 10 micrometer), koolmonoxide (CO) en vluchtige organische stoffen, exclusief methaan (NMVOS). In deze tabel worden de emissies van de cokesfabriek van Tata Steel (Hoogovens) opgenomen bij de basismetaalindustrie (en dus niet bij de energiesector) en zijn de emissies door het wegverkeer en de visserij gebaseerd op de afzet van motorbrandstoffen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief. Om een samenhangende en consistente tijdreeks te verkrijgen wordt ieder jaar de complete tijdreeks (her)berekend, zodat de laatste inzichten, met name ten aanzien van de emissiefactoren, in de berekeningen kunnen worden meegenomen.

Wijzigingen per 9 maart 2022:
Toevoeging definitieve cijfers 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers over 2021 worden in oktober 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

NMVOS
Vluchtige organische stoffen, exclusief methaan.

Vluchtige organische stoffen ontstaan onder andere door onvolledige verbranding van brandstoffen en door verdamping van brandstoffen, koelmiddelen en ander chemische stoffen. Daarnaast onstaan VOS-emissies tijdens allerlei industriële processen. Vluchtige organische stoffen spelen een rol bij de vorming van smog en zijn soms kankerverwekkend.
SO2
Zwaveldioxide.

SO2 komt vooral vrij bij de verbranding van de in brandstoffen aanwezige zwavel. Het veroorzaakt verzuring van het milieu.
NOx
Stikstofoxiden (NOx = NO en NO2, berekend als NO2).

Stikstofoxiden worden met name gevormd bij verbrandingsprocessen. Hierbij wordt stikstof uit de (verbrandings)lucht omgezet tot NOx. Stikstofoxiden veroorzaken verzuring en spelen een rol bij smogvorming. Stikstofdioxide (NO2) is schadelijk voor de gezondheid.
NH3
Ammoniak (NH3).

NH3 ontstaat vooral bij natuurlijke processen maar ook, in mindere mate, bij de verbranding van brandstoffen en bij industriële processen. De belangrijkste bron is natuurlijke mest. NH3 veroorzaakt verzuring van het milieu.
PM10
Fijn stof (= deeltjes met doorsnede kleiner dan 10 micrometer).

PM10 is schadelijk voor de gezondheid. Het dringt diep door in de longen.