Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, 2000-2005

Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, 2000-2005

SBI'93 Perioden Bedrijven (aantal) Arbeid Werkzame personen Werkzame personen eind september (* 1 000) Winst- en verliesrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Totale bedrijfsopbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Totale bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsresultaat (mln euro) Winst- en verliesrekening Financieel resultaat (mln euro) Winst- en verliesrekening Saldo voorzieningen (mln euro) Winst- en verliesrekening Buitengewoon resultaat (mln euro) Winst- en verliesrekening Resultaat voor belastingen (mln euro)
014 Hoveniers; dienstverl. vd landbouw 2003 11.940 55,2 4.044 3.537 507 -44 1 4 466
014 Hoveniers; dienstverl. vd landbouw 2004 12.185 53,9 4.228 3.704 524 -49 -2 13 486
014 Hoveniers; dienstverl. vd landbouw 2005 12.800 59,1 4.410 3.893 518 -46 -1 22 492
C Winning van delfstoffen 2003 220 10,6 20.659 16.414 4.245 -99 -184 425 4.387
C Winning van delfstoffen 2004 225 10,0 21.383 17.663 3.720 -113 78 6 3.691
C Winning van delfstoffen 2005 215 8,9 25.411 21.081 4.330 311 56 . .
D Industrie (excl. 36631 sociale werkv.) 2003 45.895 884,2 223.443 210.629 12.811 -1.385 -403 -256 10.766
D Industrie (excl. 36631 sociale werkv.) 2004 46.500 869,1 239.630 223.948 15.678 -1.830 -318 -332 13.198
D Industrie (excl. 36631 sociale werkv.) 2005 45.505 847,0 257.894 241.128 16.762 -1.399 -272 262 15.353
36631 Sociale werkvoorziening 2003 115 97,0 3.509 3.476 33 -21 -4 -4 4
36631 Sociale werkvoorziening 2004 95 97,3 3.623 3.611 12 -22 4 5 -2
36631 Sociale werkvoorziening 2005 95 95,5 3.582 3.589 -7 -20 -3 7 -24
E Energie- en waterleidingbedrijven 2003 445 32,7 28.386 26.582 1.804 -308 -154 -35 1.307
E Energie- en waterleidingbedrijven 2004 470 32,6 29.925 27.996 1.929 -22 -21 -180 1.706
E Energie- en waterleidingbedrijven 2005 515 31,7 31.153 28.414 2.740 -174 -66 668 3.168
45 Bouwnijverheid 2003 71.295 472,0 66.709 62.438 4.270 98 -100 185 4.454
45 Bouwnijverheid 2004 72.365 460,0 66.818 62.692 4.126 -40 -67 597 4.616
45 Bouwnijverheid 2005 74.025 462,0 70.370 65.705 4.665 -32 -71 -9 4.554
50 Handel,reparatie auto's, motorfietsen 2003 20.940 . 63.438 61.639 1.799 . . . 1.579
50 Handel,reparatie auto's, motorfietsen 2004 21.460 . 64.582 62.797 1.786 . . . 1.495
50 Handel,reparatie auto's, motorfietsen 2005 21.745 . 64.646 63.033 1.621 . . . 1.348
51 Groothandel en handelsbemiddeling 2003 55.690 492,0 265.362 255.932 9.430 -588 -261 392 8.974
51 Groothandel en handelsbemiddeling 2004 57.910 477,9 282.229 271.563 10.667 11 -290 -4 10.383
51 Groothandel en handelsbemiddeling 2005 58.065 484,1 297.193 285.300 11.893 532 -312 560 12.674
52 Detailhandel (incl. reparatie) 2003 79.205 748,5 78.604 74.007 4.596 -414 -155 139 4.166
52 Detailhandel (incl. reparatie) 2004 78.950 732,1 78.081 73.946 4.135 -365 -44 10 3.736
52 Detailhandel (incl. reparatie) 2005 82.385 740,0 79.196 75.033 4.163 -373 -29 36 3.797
55 Horeca 2003 37.550 . 14.517 13.001 1.516 . . . 1.356
55 Horeca 2004 36.320 . 14.222 12.885 1.337 . . . 1.157
55 Horeca 2005 36.635 . 14.826 13.225 1.602 . . . 1.437
I Vervoer, opslag en communicatie 2003 26.850 526,9 76.315 68.799 7.517 -1.634 -135 -738 5.010
I Vervoer, opslag en communicatie 2004 27.130 510,3 79.767 72.048 7.719 -384 -153 93 7.274
I Vervoer, opslag en communicatie 2005 27.245 513,9 84.439 75.828 8.612 64 -362 155 8.469
71 Verhuur van roerende goederen 2003 4.260 . 7.777 7.281 497 . . . 316
71 Verhuur van roerende goederen 2004 4.715 . 7.572 7.056 517 . . . 395
71 Verhuur van roerende goederen 2005 4.470 . 7.549 6.868 681 . . . 606
72 Computerservice,informatietechnologie 2003 17.790 . 13.213 12.150 1.063 . . . 1.081
72 Computerservice,informatietechnologie 2004 18.495 . 13.710 12.577 1.132 . . . 1.059
72 Computerservice,informatietechnologie 2005 17.630 . 15.559 13.860 1.699 . . . 1.795
73 Speur- en ontwikkelingswerk 2003 1.835 31,4 3.095 3.007 88 7 -2 1 94
73 Speur- en ontwikkelingswerk 2004 1.985 30,5 2.947 2.899 49 -7 -8 50 84
73 Speur- en ontwikkelingswerk 2005 2.115 29,0 3.025 2.988 37 22 0 52 111
74 Overige zakelijke dienstverlening 2003 101.190 . 57.708 50.956 6.740 . . . 6.379
74 Overige zakelijke dienstverlening 2004 105.860 . 59.364 52.252 7.112 . . . 6.942
74 Overige zakelijke dienstverlening 2005 110.240 . 63.703 55.506 8.197 . . . 8.067
90 Milieudienstverlening 2003 652 24,1 4.591 4.209 382 -130 -15 -14 223
90 Milieudienstverlening 2004 600 23,0 4.623 4.241 382 -161 -37 -4 180
90 Milieudienstverlening 2005 572 23,3 4.424 3.967 457 -144 -23 65 355
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over aantallen bedrijven, werkzame personen en
werknemers, bedrijfsresultaat, bedrijfsopbrengsten en -lasten, financieel
resultaat, saldo voorzieningen en buitengewoon resultaat van een groot
aantal SBI-bedrijfstakken en -branches.

De aantallen bedrijven zijn bedrijven die op 1 januari van het
verslagjaar 'economisch actief' waren. Dit zijn bedrijven waar een of
meer mensen per week 15 uur of langer werken. Dit betekent dat bedrijven
waar minder werd gewerkt niet in het onderzoek zijn betrokken. Alle
overige uitkomsten in de tabel hebben betrekking op alle bedrijven die
tijdens het verslagjaar economisch actief waren.

De gegevens zijn ontleend aan meer gedetailleerde branchespecifieke
tabellen (zie paragraaf 3) en maken het mogelijk de branches onderling te
vergelijken.
Het gaat om de volgende bedrijfstakken en branches.
0141 Hoveniers en agrarische dienstverlening;
10 - 14 Winning van delfstoffen;
15 - 37 Industrie (met uitzondering van 3663.1);
3663.1 Sociale werkvoorziening;
40 Productie en distributie van elektriciteit, aardgas, stoom en warm
water;
41 Winning en distributie van water;
45 Bouwnijverheid;
50 Handel in en reparatie van auto's en motorfietsen;
benzineservicestations;
51 Groothandel en handelsbemiddeling;
52 Detailhandel en reparatie ten behoeve van particulieren;
55 Horeca;
60 - 64 Vervoer, opslag en communicatie;
71 Verhuur van transportmiddelen, machines en werktuigen zonder
bedienend personeel en van overige roerende goederen;
72 Computerservice- en informatietechnologiebureaus en dergelijke;
73 Speur- en ontwikkelingswerk;
74 Overige zakelijke dienstverlening;
90 Milieudienstverlening;
93 Overige dienstverlening.
Voor een verklaring van de SBI zie paragraaf 2.

Gegevens beschikbaar over de jaren 2000 tot en met 2005.

Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 oktober 2008:
Voor verslagjaar 2005 zijn de cijfers van de SBI 36631 sociale
werkvooziening gecorrigeerd. De belangrijkste reden hiervoor is het ter
beschikking komen van nieuwe informatie over een beperkt aantal
bedrijven.

Deze tabel gaat niet verder dan uitkomsten over het verslagjaar 2005. Het
statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel
heeft namelijk voor het jaar 2006 een groot aantal wijzigingen ondergaan.
Zo is de vragenlijst die bedrijven in verband met het onderzoek
voorgelegd krijgen, ingrijpend gewijzigd. Tevens is de populatie van
bedrijven, die het onderzoek beschrijft, sterk gewijzigd als gevolg van
een herontwerp van het Algemeen Bedrijfsregister van het CBS. Door onder
meer deze wijzigingen zijn de uitkomsten van het jaar 2006 niet
vergelijkbaar met die van voorafgaande jaren. Daarom heeft het CBS ervoor
gekozen te starten met een nieuwe tabel met uitkomsten vanaf
het verslagjaar 2006, zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Bedrijven
Het betreft 'economisch actieve' bedrijven, dit zijn bedrijven waar een of
meer mensen per week 15 uur of langer werken. Onder een bedrijf wordt
verstaan de feitelijke deelnemer aan het proces van productie en/of
dienstverlening, gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de
beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten
en/of diensten aan derden. Onderdelen van een groot concern kunnen in de
CBS-optiek afzonderlijke bedrijven zijn. Dit is vooral het geval als die
onderdelen wezenlijk verschillende activiteiten uitoefenen, ieder met een
eigen management dat min of meer zelfstandig opereert ten aanzien van hun
productieproces. Een bedrijf komt niet altijd overeen met een juridische
eenheid, zoals een besloten of naamloze vennootschap. Zo kan een bedrijf
bestaan uit meer dan een juridische eenheid. Bijvoorbeeld: als een groot
bedrijf zijn verkoop- of computerserviceafdeling heeft ondergebracht in
een aparte juridische eenheid, die uitsluitend of voornamelijk werkt voor
de "eigen" zusters/moeder, dan wordt deze samen met de eigen zuster/moeder
als een bedrijf geteld. Een bedrijf kan uit een aantal vestigingen
bestaan. Verenigingen en stichtingen worden alleen als bedrijf beschouwd
als zij personeel in loondienst hebben.
Het aantal bedrijven dat in deze tabel gepubliceerd is, betreft het aantal
per 1 januari van het verslagjaar.
Arbeid
Werkzame personen
Het aantal werknemers op de eigen loonlijst, verminderd met het
uitgeleend personeel en vermeerderd met het ingeleend personeel,
ingehuurde uitzendkrachten/gedetacheerden en overige werkzame personen
zoals medewerkende eigenaren en vennoten.
Werkzame personen eind september
De peildatum voor het vaststellen van het aantal werkzame personen is 30
september.
Winst- en verliesrekening
Bedrijfsresultaat
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de normale bedrijfsuitoefening.
Deze bestaan uit de verkopen van goederen en diensten, alsook de waarde
van de voorraadmutatie onderhanden werk, geactiveerde productie voor het
eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen. Onder geactiveerde
productie voor het eigen bedrijf wordt verstaan de door het bedrijf zelf
vervaardigde vaste activa voor eigen gebruik, zoals machines en gebouwen.
Deze activa worden tegen de productiekosten gewaardeerd.
Totale bedrijfsopbrengsten
Bedrijfslasten
Alle kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren.
Totale bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat
De bedrijfsopbrengsten minus de bedrijfslasten.
Financieel resultaat
De financiële baten minus de financiële lasten.
Saldo voorzieningen
De toevoegingen minus de onttrekkingen (inclusief vrijval) aan
voorzieningen
Buitengewoon resultaat
De buitengewone baten minus de buitengewone lasten.
Resultaat voor belastingen
De som van het bedrijfsresultaat, financieel resultaat, saldo
voorzieningen en buitengewoon resultaat.