Kredietinstellingen; balans, rechtsvorm en grootteklasse 1997-2015

Kredietinstellingen; balans, rechtsvorm en grootteklasse 1997-2015

Perioden Rechtsvorm Totaal aantal kredietinstellingen (aantal) Enkele balansgegevens Kredieten (mln euro) Enkele balansgegevens Toevertrouwde middelen (mln euro) Enkele balansgegevens Totaal van kapitaal en reserves (mln euro) Moederbedrijf kredietinstellingen Moederbedrijf kredietinst. binnenland Aantal kredietinstellingen (aantal) Moederbedrijf kredietinstellingen Moederbedrijf kredietinst. binnenland Balanstotaal (mln euro) Moederbedrijf kredietinstellingen Moederbedrijf kredietinst. buitenland Aantal kredietinstellingen (aantal) Moederbedrijf kredietinstellingen Moederbedrijf kredietinst. buitenland Balanstotaal (mln euro) Moederbedrijf bijkantoren Totaal EU-landen (aantal)
2000 87 587.622 418.912 81.000 31 . 56 . 18
2005 91 945.775 614.921 126.504 34 1.517.067 57 235.274 22
2010 93 1.195.857 1.204.071 103.989 30 1.901.171 63 334.204 36
2012 89 1.269.442 1.377.376 119.789 27 2.082.478 62 250.964 34
2013 91 1.231.075 1.322.620 114.884 29 2.252.016 62 181.242 37
2014 88 1.252.341 1.388.767 136.955 26 2.359.299 62 169.376 38
2015 88 1.233.810 1.397.049 141.054 26 2.348.676 62 181.891 36
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de rechtsvorm, grootteklasse, balans en het moederbedrijf van de kredietinstellingen. Tot en met verslagjaar 2007 hebben deze gegevens betrekking op het gehele bedrijf van de kredtietinstellingen. Vanaf verslagjaar 2008 betreffen de gegevens alleen het geldscheppend bedrijf van de kredietinstellingen.
Het CBS stelt deze tabel jaarlijks samen; de gegevens worden tevens opgeleverd aan Eurostat. De leveringsverplichting aan Eurostat is vastgelegd in de Verordening voor Structurele bedrijfsstatistieken (SBS-verordening).

De kredietinstellingen worden verdeeld naar rechtsvorm (vennootschappen, coöperatieve banken, bijkantoren). Het totaal aantal kredietinstellingen wordt daarnaast verdeeld naar de omvang of grootte van het balanstotaal.

De gegevens over het moederbedrijf vallen uiteen in twee categorieën:
1.Het aantal in Nederland gevestigde kredietinstellingen en het balanstotaal van deze ondernemingen worden verdeeld naar vestiging van het moederbedrijf in het binnenland of het buitenland.
2.De in Nederland gevestigde bijkantoren van kredietinstellingen waarvan het moederbedrijf in de Europese Unie (EU) is gevestigd. Deze bijkantoren worden verdeeld naar land van vestiging van het moederbedrijf.

Gegevens beschikbaar van 1997 tot en met 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief; incidenteel kunnen de cijfers worden aangepast bij correcties in de broninformatie.

Wijzigingen per 10 juli 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
In het kader van de strategische samenwerking tussen het CBS en DNB is een nieuwe taakverdeling afgesproken. Kredietinstellingen vallen daarbij expliciet onder het werkgebied van DNB. De publicatie van tabellen door het CBS met betrekking tot Kredietinstellingen wordt daarom stopgezet.
Meer informatie is te vinden via de link in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Rechtsvorm
Onderverdeling van kredietinstellingen naar rechtsvorm (vennootschappen, coöperaties, bijkantoren).
Per rechtsvorm wordt het aantal kredietinstellingen gegeven.
Totaal aantal kredietinstellingen
Het totaal aantal kredietinstellingen wordt gelijkgesteld aan het aantal aan De Nederlandsche Bank (DNB) rapporterende kredietinstellingen. Een kredietinstelling is een bedrijf met rechtspersoonlijkheid dat zich hoofdzakelijk bezig houdt met financiële bemiddeling, dat wil zeggen het aantrekken, omzetten en uitzetten van financiële middelen. Voorbeelden zijn het, al dan niet op termijn, ter beschikking krijgen van opvraagbare gelden en het voor eigen rekening verlenen van leningen of het doen van beleggingen.
Enkele balansgegevens
De balansposten geven de standen aan het einde van het kalenderjaar.
Kredieten
Het totaal van kredieten aan de overheid en aan de private sector met uitzondering van kredieten aan kredietinstellingen. Kredieten zijn aan derden verstrekte gelden, waarop op een zekere termijn een dienst of terugbetaling verschuldigd is.
Toevertrouwde middelen
Het totaal van spaargelden en overige toevertrouwde middelen, zoals direct opvraagbare creditsaldo's, deposito's en niet-direct opvraagbare tegoeden.
Totaal van kapitaal en reserves
Het totaal van achtergestelde schulden, kapitaal, reserves, onverdeelde winst en het belang van derden.
Achtergestelde schulden zijn schulden, die bij faillissement alleen dan zullen worden terugbetaald als alle niet-achtergestelde schulden zijn voldaan.
Onverdeelde winst is het saldo van de winst- en verliesrekening, na aftrek van belastingen en verschuldigd dividend.
Moederbedrijf kredietinstellingen
Het aantal kredietinstellingen wordt verdeeld naar vestiging van het
moederbedrijf in het binnen- of buitenland.
Van beide categorieën wordt het balanstotaal gegeven. Een moederbedrijf is de overkoepelende onderneming van waaruit één of meerdere bijkantoren of zelfstandige bedrijfsonderdelen worden aangestuurd.
Moederbedrijf kredietinst. binnenland
De cijfers hebben betrekking op in Nederland gevestigde kredietinstellingen met een moederbedrijf dat ook in Nederland is gevestigd.
Aantal kredietinstellingen
Balanstotaal
Moederbedrijf kredietinst. buitenland
De cijfers hebben betrekking op in Nederland gevestigde kredietinstellingen met een moederbedrijf dat in het buitenland is gevestigd.
Aantal kredietinstellingen
Balanstotaal
Moederbedrijf bijkantoren
Onderverdeling van de in Nederland gevestigde bijkantoren van kredietinstellingen waarvan het moederbedrijf in de Europese Unie (EU) is gevestigd.
Deze bijkantoren worden verdeeld naar land van vestiging van het moederbedrijf.
Totaal EU-landen
Het betreft hier het aantal bijkantoren van kredietinstellingen in landen die tot de Europese Unie (EU) behoren.