Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; wegverkeer; 1980-2018

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; wegverkeer; 1980-2018

Bronnen Perioden Emissies Emissie CO Totaal (mln kg) Emissies Emissie VOS totaal Totaal (mln kg) Emissies Emissie NOx Totaal (mln kg) Emissies Emissie PM10 door verbranding Totaal (mln kg) Emissies Emissie SO2 Totaal (mln kg)
Wegverkeer-totaal 2018* 312,5 27,45 72,69 1,59 0,19
Personenauto's 2018* 233,6 15,73 28,28 0,58 0,11
Motortweewielers 2018* 28,3 2,70 0,76 0,04 0,00
Bromfietsen 2018* 35,6 7,45 0,24 0,08 0,00
Bestelauto's 2018* 3,1 0,45 16,47 0,55 0,03
Vrachtauto's 2018* 3,2 0,31 8,72 0,11 0,01
Trekkers 2018* 7,5 0,57 14,94 0,18 0,03
Autobussen 2018* 0,6 0,18 1,78 0,03 0,00
Speciale voertuigen 2018* 0,5 0,06 1,51 0,03 0,00
Benzine-totaal 2018* 292,7 25,31 13,15 0,40 0,09
Personenauto's-benzine 2018* 228,3 15,10 12,13 0,28 0,08
Motortweewielers (benzine) 2018* 28,3 2,70 0,76 0,04 0,00
Bromfietsen (benzine) 2018* 35,6 7,45 0,24 0,08 0,00
Bestelauto's-benzine 2018* 0,3 0,03 0,03 0,00 0,00
Vrachtauto's-benzine 2018* 0,2 0,03 0,05 0,00 0,00
Trekkers-benzine 2018* 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
Autobussen-benzine 2018* 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
Speciale voertuigen-benzine 2018* 0,0 0,01 0,01 0,00 0,00
Diesel-totaal 2018* 15,6 1,51 58,72 1,18 0,10
Personenauto's-diesel 2018* 1,7 0,17 15,60 0,29 0,03
Bestelauto's-diesel 2018* 2,5 0,39 16,38 0,54 0,03
Vrachtauto's-diesel 2018* 3,0 0,28 8,64 0,11 0,01
Trekkers-diesel 2018* 7,4 0,57 14,90 0,18 0,03
Autobussen-diesel 2018* 0,4 0,06 1,64 0,03 0,00
Speciale voertuigen-diesel 2018* 0,5 0,05 1,50 0,03 0,00
LPG-totaal 2018* 4,2 0,63 0,81 0,02 0,00
Personenauto's-LPG 2018* 3,7 0,47 0,55 0,01 0,00
Bestelauto's-LPG 2018* 0,4 0,03 0,06 0,00 0,00
Vrachtauto's-LPG 2018* 0,0 0,00 0,04 0,00 0,00
Trekkers-LPG 2018* 0,0 0,00 0,03 0,00 0,00
Autobussen-LPG 2018* 0,2 0,12 0,14 0,00 0,00
Speciale voertuigen-LPG 2018* 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over feitelijke emissies naar lucht op Nederlands grondgebied door het wegverkeer, inclusief de emissies door buitenlandse voertuigen. Daarnaast worden de daaruit afgeleide gemiddelde emissies per voertuigkilometer gegeven. Deze zijn uitgedrukt in gram emissie per verreden kilometer en worden ook wel parkemissiefactoren genoemd.
Het betreft de emissies door het verbranden van (motor)brandstoffen en de emissies door verdamping van brandstof uit het brandstofsysteem van de voertuigen.
De emissies zijn berekend door vermenigvuldiging van activiteitsgegevens, zoals voertuigkilometers en brandstofverbruik, met de bijbehorende emissiefactoren.

Gegevens beschikbaar van 1980 tot en met 2018.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2018 zijn voorlopig, alle overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 24 februari 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; wegverkeer. Zie paragraaf 3.”

Toelichting onderwerpen

Emissies
Achtergronden in de algemene toelichting van de publicatie "Emissies naar lucht, mobiele bronnen".
Emissie CO
Koolmonoxide.

CO ontstaat door onvolledige verbranding van brandstof. Het is een giftig gas (schadelijk voor de gezondheid).
Totaal
Op alle wegtypen samen.
Emissie VOS totaal
Vluchtige organische stoffen, inclusief methaan (verbranding + verdamping).

Vluchtige organische stoffen ontstaan onder andere door onvolledige verbranding van brandstoffen en door verdamping van brandstoffen, koelmiddelen en ander chemische stoffen. Daarnaast ontstaan VOS-emissies tijdens allerlei industriële processen. Vluchtige organische stoffen spelen een rol bij de vorming van smog en zijn soms kankerverwekkend.
Totaal
Op alle wegtypen samen.
Emissie NOx
Stikstofoxiden (NO + NO2, berekend als NO2).

Stikstofoxiden worden in de motor gevormd door verbranding van stikstof uit de lucht. Ze veroorzaken verzuring en spelen een rol bij smogvorming. Stikstofdioxide (NO2) is schadelijk voor de gezondheid.
Totaal
Op alle wegtypen samen.
Emissie PM10 door verbranding
Fijn Stof (deeltjes met doorsnede kleiner dan 10 micrometer).

De emissie van fijn stof door wegverkeer ontstaat voor het grootste deel bij de verbranding van de motorbrandstof. Daarnaast komt fijn stof vrij bij de slijtage van banden, wegdek en remvoeringen. In deze tabel zijn de slijtage-emissies niet meegenomen. Voor de PM10-emissies inclusief emissies door slijtage wordt verwezen naar "Emissies naar lucht; mobiele bronnen". Fijn stof is schadelijk voor de gezondheid. Het dringt diep door in de longen.
Totaal
Op alle wegtypen samen.
Emissie SO2
Zwaveldioxide.

SO2 wordt gevormd door de verbranding van de in brandstoffen aanwezige zwavel. Het veroorzaakt verzuring van het milieu.
Totaal
Op alle wegtypen samen.