Dividend op gewone aandelen Nederlandse beursgenoteerde fondsen 1984-2016

Dividend op gewone aandelen Nederlandse beursgenoteerde fondsen 1984-2016

Dividend Perioden Totaal ondernemingen en fondsen (mln euro) Ondernemingen Totaal ondernemingen (mln euro) Ondernemingen Industrie Totaal industrie (mln euro) Ondernemingen Bouwnijverheid en installatie (mln euro) Ondernemingen Delfstoffenwinning (mln euro) Ondernemingen Handel (mln euro) Ondernemingen Transport, opslag en communicatie (mln euro) Ondernemingen Niet-financiële dienstverlening (mln euro) Ondernemingen Banken/financiële dienstverlening (mln euro) Ondernemingen Verzekeraars (mln euro) Fondsen Totaal fondsen (mln euro) Fondsen Beleggingsfondsen (mln euro) Fondsen Vastgoedfondsen (mln euro) Fondsen Overige fondsen (mln euro)
Dividend totaal 2005 20.517 17.812 2.750 111 4.868 137 2.037 831 1.904 5.172 2.706 1.548 996 161
Dividend totaal 2010 13.247 11.136 3.633 189 4.409 394 1.488 840 34 149 2.111 1.323 616 173
Dividend totaal 2012 15.295 13.267 4.601 244 4.992 567 1.209 1.040 52 562 2.029 1.295 486 248
Dividend totaal 2013 15.577 12.549 4.233 174 5.050 540 524 1.355 39 635 3.028 2.228 505 295
Dividend totaal 2014 14.167 12.565 4.411 166 5.489 534 240 1.014 44 667 1.601 1.078 386 137
Dividend totaal 2015 18.337 16.464 4.835 197 6.642 544 504 1.169 1.475 1.097 1.872 1.026 355 491
Dividend totaal 2016 juni 4.262 4.201 1.411 201 1.764 15 0 77 114 618 61 58 4 0
Dividend totaal 2016 juli 137 3 2 0 0 0 0 0 1 0 134 102 32 0
Dividend totaal 2016 augustus 1.928 1.610 400 0 0 10 141 126 933 0 319 77 66 176
Contant dividend 2005 17.171 14.611 2.585 90 4.868 78 2.004 451 37 4.499 2.560 1.538 861 161
Contant dividend 2010 9.916 8.209 2.695 19 3.346 352 1.254 508 34 0 1.707 1.296 239 173
Contant dividend 2012 7.171 5.566 3.061 7 0 540 1.207 700 52 0 1.606 1.241 118 248
Contant dividend 2013 7.468 4.705 2.705 0 0 540 495 925 39 0 2.763 2.177 292 295
Contant dividend 2014 8.493 7.165 2.866 0 2.856 534 200 665 44 0 1.328 1.016 175 137
Contant dividend 2015 9.982 8.283 3.288 1 1.605 540 487 887 1.475 0 1.699 947 261 491
Contant dividend 2016 juni 941 880 674 0 0 15 0 77 114 0 61 58 4 0
Contant dividend 2016 juli 137 3 2 0 0 0 0 0 1 0 134 102 32 0
Contant dividend 2016 augustus 1.807 1.509 300 0 0 10 141 126 933 0 298 56 66 176
Keuzedividend 2005 3.346 3.200 166 21 0 59 33 381 1.868 673 146 10 136 0
Keuzedividend 2010 3.331 2.927 938 170 1.062 42 235 332 0 149 404 27 377 0
Keuzedividend 2012 8.124 7.701 1.540 236 4.992 27 2 341 0 562 423 54 369 0
Keuzedividend 2013 8.108 7.844 1.528 174 5.050 0 28 429 0 635 265 52 213 0
Keuzedividend 2014 5.674 5.401 1.546 166 2.633 0 40 349 0 667 273 62 212 0
Keuzedividend 2015 8.354 8.181 1.547 196 5.038 4 17 282 0 1.097 173 79 94 0
Keuzedividend 2016 juni 3.321 3.321 737 201 1.764 0 0 0 0 618 0 0 0 0
Keuzedividend 2016 juli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keuzedividend 2016 augustus 122 100 100 0 0 0 0 0 0 0 21 21 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u cijfers over gegevens over het dividend dat wordt uitgekeerd op beursgenoteerde aandelen.

Het betreft alleen het dividend op aandelen die de houders recht geven op een evenredig deel in de zeggenschap van de onderneming. Dividend op aandelen die extra rechten hebben boven de gewone aandelen, zoals voorrang in dividendbetaling, wordt niet meegenomen. De waarde van het dividend wordt voor ondernemingen en fondsen uit verschillende sectoren weergegeven. Daarnaast wordt ook onderscheid gemaakt tussen contant dividend en keuzedividend.

Gegevens beschikbaar van 1984 tot en met augustus 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie definitief. Als er zich toch wijzigingen in de verdeling van keuzedividend contant of aandelen voordoen is dit een gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 28 oktober 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.
Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 september 2016. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal ondernemingen en fondsen
Totaal ondernemingen onderverdeeld in totaal ondernemingen en totaal fondsen.
Ondernemingen
Totaal ondernemingen
Totaal ondernemingen onderverdeeld in totaal industrie, bouwnijverheid en installatie, delfstoffenwinning, handel, transport, opslag en communicatie, niet-financiële dienstverlening, banken/financiële dienstverlening en verzekeraars.
Industrie
Totaal industrie
Totaal industrie onderverdeeld in basisgoederen, consumentengoederen en kapitaalgoederen.
Bouwnijverheid en installatie
Hieronder vallen ondernemingen die zich bezig houden met werkzaamheden aan nieuwe of bestaande bouwwerken.
Delfstoffenwinning
Hieronder vallen ondernemingen die actief zijn in het winnen van aardolie en aardgas.
Handel
Hieronder vallen ondernemingen die zich richten op de aan- en verkoop van goederen.
Transport, opslag en communicatie
Hieronder vallen ondernemingen waarvan de hoofdtaak ligt op het gebied van het transport van goederen of personen, de opslag van goederen of de (tele)communicatie.
Niet-financiële dienstverlening
Hieronder vallen ondernemingen die als hoofdtaak het verlenen van niet-financiële diensten hebben.
Banken/financiële dienstverlening
Hieronder vallen geldscheppende instellingen en ondernemingen die als hoofdtaak het verlenen van financiële diensten hebben.
Verzekeraars
Hieronder vallen schade- en levensverzekeraars die genoteerd zijn aan de Nederlandse effectenbeurs.
Fondsen
Totaal fondsen
Totaal fondsen onderverdeeld in beleggingsfondsen, vastgoedfondsen en overige fondsen.
Beleggingsfondsen
Instellingen die kapitaal verzamelen om te beleggen in effecten.
Vastgoedfondsen
Instellingen die kapitaal verzamelen om te beleggen in onroerend goed.
Overige fondsen
Fondsen die niet vallen onder beleggingsfondsen of vastgoedfondsen.