Bouwnijverheid; arbeids- en financiële gegevens, per branche, 2000-2005

Bouwnijverheid; arbeids- en financiële gegevens, per branche, 2000-2005

SBI '93 Perioden Bedrijven (aantal) Arbeid Werkzame personen Werkzame personen eind september (x 1 000) Bedrijfsopbrengsten Totale bedrijfsopbrengsten (mln euro) Bedrijfslasten Totale bedrijfslasten (mln euro) Bedrijfsresultaat (mln euro) Financieel resultaat Saldo financiële baten en lasten (mln euro) Saldo voorzieningen Saldo voorzieningen (mln euro) Buitengewoon resultaat Saldo buitengewone baten en lasten (mln euro) Resultaat voor belastingen (mln euro)
45 Bouwnijverheid 2005 74.025 461 70.370 65.705 4.665 -32 -71 -9 4.554
451 Bouwrijp maken van terreinen 2005 2.370 15 1.934 1.736 198 -11 1 12 199
452 B&U- en GWW-bouw (geen grondverzet) 2005 35.815 236 44.670 42.113 2.557 44 -61 -4 2.536
4521 Alg B&U;bouw kunstwerken,kabelleg. 2005 25.350 152 31.793 30.238 1.554 23 -48 14 1.543
4522 Dakdekken, bouw van dakconstructies 2005 1.790 10 1.108 1.009 99 -2 -3 -3 92
4523 Aanleg (spoor)wegen, sporttereinen 2005 2.940 39 7.462 7.062 400 -4 -13 1 383
4524 Natte waterbouw 2005 140 6 1.077 962 115 38 1 -13 141
4525 Ov. gespecialiseerde bouwwerkzaamh 2005 5.595 28 3.231 2.842 389 -12 3 -2 377
453 Bouwinstallatiebedrijven 2005 10.480 132 15.345 14.400 945 -24 -12 -20 889
4531 Elektrotechn bouwinstallatiebedr. 2005 4.165 55 5.908 5.601 306 -8 -5 -18 274
4532 Isolatiebedrijven 2005 505 4 487 457 30 -2 0 0 28
4533 Loodgieters;cv-/airco-installatie 2005 5.630 61 6.609 6.125 484 -24 -4 -1 455
4534 Overige bouwinstallatiebedrijven 2005 185 11 2.342 2.216 125 10 -2 -1 132
454 Afwerken van gebouwen 2005 24.435 69 7.374 6.507 867 -27 1 1 842
4541 Stukadoren 2005 2.470 9 741 624 117 -5 0 -1 111
4542 Timmeren 2005 9.355 14 2.145 1.847 299 -10 0 2 290
4543 Afwerken van vloeren en wanden 2005 4.225 10 1.296 1.153 143 -4 -1 0 138
4544 Schilderen en glaszetten 2005 7.565 33 2.910 2.639 271 -7 2 -1 266
4545 Overige afwerking van gebouwen 2005 820 2 282 244 38 -1 0 0 37
455 Verhuur bouwmachines met personeel 2005 930 7 1.048 950 98 -13 0 3 88
4511a Burgerlijke en utiliteitsbouw 2005 29.900 159 31.086 29.400 1.685 17 -27 17 1.693
4511b Grond-, water en wegenbouw 2005 5.430 75 13.108 12.267 841 23 -36 -7 821
4525a Bouw, geen B&U en GWW 2005 38.695 227 26.177 24.038 2.139 -72 -9 -18 2.041
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat voor de bedrijfstak Bouwnijverheid de volgende
uitkomsten:
aantallen bedrijven, werkzame personen en werknemers, bedrijfsresultaat,
bedrijfsopbrengsten en -lasten, financieel resultaat, saldo voorzieningen
en buitengewoon resultaat en onderverdelingen daarvan. In de tabel zijn
de gegevens uit te splitsen naar een aantal branches.

De aantallen bedrijven zijn bedrijven die op 1 januari van het
verslagjaar 'economisch actief' waren. Dit zijn bedrijven waar een of
meer mensen per week 15 uur of langer werken. Dit betekent dat bedrijven
waar minder werd gewerkt niet in het onderzoek zijn betrokken. Alle
overige uitkomsten in de tabel hebben betrekking op alle bedrijven die
tijdens het verslagjaar economisch actief waren.

Gegevens beschikbaar over de jaren 2000 tot en met 2005.

Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 oktober 2008:
Deze tabel gaat niet verder dan uitkomsten over het verslagjaar 2005. Het
statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel
heeft namelijk voor het jaar 2006 een groot aantal wijzigingen ondergaan.
Zo is de vragenlijst die bedrijven in verband met het onderzoek
voorgelegd krijgen, ingrijpend gewijzigd. Tevens is de populatie van
bedrijven, die het onderzoek beschrijft, sterk gewijzigd als gevolg van
een herontwerp van het Algemeen Bedrijfsregister van het CBS. Door onder
meer deze wijzigingen zijn de uitkomsten van het jaar 2006 niet
vergelijkbaar met die van voorafgaande jaren. Daarom heeft het CBS ervoor
gekozen te starten met een nieuwe tabel met uitkomsten vanaf
het verslagjaar 2006, zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Bedrijven
Het betreft 'economisch actieve' bedrijven, dit zijn bedrijven waar een of
meer mensen per week 15 uur of langer werken. Onder een bedrijf wordt
verstaan de feitelijke deelnemer aan het proces van productie en/of
dienstverlening, gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de
beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten
en/of diensten aan derden. Onderdelen van een groot concern kunnen in de
CBS-optiek afzonderlijke bedrijven zijn. Dit is vooral het geval als die
onderdelen wezenlijk verschillende activiteiten uitoefenen, ieder met een
eigen management dat min of meer zelfstandig opereert ten aanzien van hun
productieproces. Een bedrijf komt niet altijd overeen met een juridische
eenheid, zoals een besloten of naamloze vennootschap. Zo kan een bedrijf
bestaan uit meer dan een juridische eenheid. Bijvoorbeeld: als een groot
bedrijf zijn verkoop- of computerserviceafdeling heeft ondergebracht in
een aparte juridische eenheid, die uitsluitend of voornamelijk werkt voor
de "eigen" zusters/moeder, dan wordt deze samen met de eigen zuster/moeder
als een bedrijf geteld. Een bedrijf kan uit een aantal vestigingen
bestaan. Verenigingen en stichtingen worden alleen als bedrijf beschouwd
als zij personeel in loondienst hebben.
Het aantal bedrijven dat in deze tabel gepubliceerd is, betreft het aantal
per 1 januari van het verslagjaar.
Arbeid
Werkzame personen
Het aantal werknemers op de eigen loonlijst, verminderd met het
uitgeleend personeel en vermeerderd met het ingeleend personeel,
ingehuurde uitzendkrachten / gedetacheerden en overige werkzame personen
zoals medewerkende eigenaren en vennoten.
Werkzame personen eind september
De peildatum voor het vaststellen van het aantal werkzame personen is 30
september.
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de normale bedrijfsuitoefening.
Deze bestaan uit de verkopen van goederen en diensten, alsook de waarde
van de voorraadmutatie onderhanden werk, geactiveerde productie voor het
eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen. Onder geactiveerde
productie voor het eigen bedrijf wordt verstaan de door het bedrijf zelf
vervaardigde vaste activa voor eigen gebruik, zoals machines en gebouwen.
Deze activa worden tegen de productiekosten gewaardeerd.
Totale bedrijfsopbrengsten
Bedrijfslasten
Alle kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren.
Totale bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat
De bedrijfsopbrengsten minus de bedrijfslasten.
Financieel resultaat
De financiële baten minus de financiële lasten.
Saldo financiële baten en lasten
Saldo voorzieningen
De toevoegingen minus de onttrekkingen (inclusief vrijval) aan
voorzieningen.
Saldo voorzieningen
Buitengewoon resultaat
De buitengewone baten minus de buitengewone lasten.
Saldo buitengewone baten en lasten
Resultaat voor belastingen
De som van het bedrijfsresultaat, financieel resultaat, saldo
voorzieningen en buitengewoon resultaat.