Sportclubs; personeel, exploitatie, ledental, gebruik accommodaties

Sportclubs; personeel, exploitatie, ledental, gebruik accommodaties

Sportclubs Perioden Totaal aantal sportclubs (aantal) Sportclubs naar aantal leden Gemiddeld aantal leden per sportclub (aantal) Exploitatie Baten Totaal baten (mln euro) Exploitatie Baten Contributie, les- en entreegelden (in % van totaal baten) Exploitatie Baten Subsidies en bijdragen (in % van totaal baten) Exploitatie Baten Sponsor- en reclamegelden (in % van totaal baten) Exploitatie Baten Kantineverkopen (in % van totaal baten) Exploitatie Baten Overige baten (in % van totaal baten) Exploitatie Lasten Totaal lasten (mln euro) Exploitatie Lasten Lonen en sociale lasten (in % van totaal lasten) Exploitatie Lasten Personeel niet in loondienst (in % van totaal lasten) Exploitatie Lasten Huisvestingskosten (in % van totaal lasten) Exploitatie Lasten Onderhoud en schoonmaak (in % van totaal lasten) Exploitatie Lasten Inkoopkosten kantine (in % van totaal lasten) Exploitatie Lasten Kapitaallasten (in % van totaal lasten) Exploitatie Lasten Bondscontributies (in % van totaal lasten) Exploitatie Lasten Wedstrijd- en reiskosten (in % van totaal lasten) Exploitatie Lasten Overige lasten (in % van totaal lasten)
Totaal sportclubs 2018 26.510 192 1.210 53 8 11 23 5 1.173 11 10 22 7 13 6 8 7 17
Kracht- en vechtsportclubs 2018 1.290 85 20 81 10 3 2 4 19 15 17 36 3 1 2 2 6 16
Individuele zaalsportclubs 2018 2.660 118 63 79 8 3 6 3 62 14 20 33 1 3 3 10 4 11
Hengelsportclubs 2018 1.000 563 14 93 3 1 1 2 13 1 2 3 3 1 2 58 5 25
Tennisclubs 2018 1.745 310 138 54 6 7 29 5 132 6 6 20 12 17 13 7 3 16
Veldvoetbalclubs 2018 2.515 463 428 35 8 15 38 4 415 12 10 17 6 21 6 7 7 16
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over sportclubs die bij de Kamer van Koophandel staan geregistreerd (exclusief watersport- en professionele sportclubs). Van de clubs wordt informatie over hun leden, accommodatie, inzet van vrijwilligers en personeel (niet) in loondienst en de samenstelling van baten en lasten gepresenteerd in deze tabel. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar de verschillende takken van sport: kracht- en vechtsport, individuele zaalsport, teamzaalsport, zwem- en duiksport, overige binnensport, atletiek, golf, hengelsport, paardensport, tennis, veldsport (exclusief voetbal), veldvoetbal, wielersport en overige buitensport.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000
Het onderzoek kent een driejaarlijkse onderzoekscyclus. In 2020 is hiervan eenmalig afgeweken vanwege de bijzondere situatie in dat jaar in verband met het uitbreken van de coronapandemie.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2021 en 2020 zijn voorlopig. De overige cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per juni 2023:
Gegevens over 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten van het verslagjaar 2024 zullen in 2025 beschikbaar komen.

Toelichting onderwerpen

Totaal aantal sportclubs
Exclusief watersport- en uitsluitend professionele sportclubs.
Sportclubs naar aantal leden
Exclusief donateurs.
Gemiddeld aantal leden per sportclub
Exploitatie
Baten
Exclusief onttrekkingen aan reserves/negatieve saldi.
Totaal baten
Exclusief onttrekkingen aan reserves/negatieve saldi.
Contributie, les- en entreegelden
Inclusief inkomsten uit het verzorgen van sportdemonstraties.
Subsidies en bijdragen
Overheidssubsidies, bijdragen uit fondsen en donaties en inkomsten uit zelf georganiseerde acties en evenementen.
Sponsor- en reclamegelden
Kantineverkopen
Overige baten
Bijvoorbeeld opbrengsten uit (onder)verhuur van accommodatie, pacht/positief saldo kantine e.d. voor organisaties die niet zelf de kantine, het buffet e.d. exploiteerden, maar deze hadden verpacht of ondergebracht in een aparte, zelfstandige rechtspersoon.
Lasten
Exclusief toevoegingen aan reserves/positieve saldi.
Totaal lasten
Exclusief toevoegingen aan reserves/positieve saldi.
Lonen en sociale lasten
Personeel niet in loondienst
Betalingen aan ingehuurd personeel (niet in loondienst) en vergoedingen aan vrijwilligers.
Huisvestingskosten
Huur van gebouwen en terreinen, energie- en waterkosten.
Onderhoud en schoonmaak
Inkoopkosten kantine
Kapitaallasten
Bondscontributies
Wedstrijd- en reiskosten
Overige lasten
Bijvoorbeeld verzekeringspremies, kosten voor promotie- of ledenwerfacties.