Gemeenteraadsverkiezingen; gemeenten betrokken bij herindelingen, 2000-2002

Gemeenteraadsverkiezingen; gemeenten betrokken bij herindelingen, 2000-2002

Regio's Perioden Kiesgerechtigden, opkomst en stemmen Kiesgerechtigden (aantal) Kiesgerechtigden, opkomst en stemmen Opkomst (%) Kiesgerechtigden, opkomst en stemmen Totaal stemmen (aantal) Kiesgerechtigden, opkomst en stemmen Geldige stemmen (aantal)
Steenwijk 2002 - - - -
Terneuzen 2002 43.171 54,3 23.439 23.419
Utrecht 2002 - - - -
Venlo 2002 - - - -
Vriezenveen 2002 - - - -
Woerden 2002 - - - -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over verkiezingsuitslagen van tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen van gemeenten in Nederland die betrokken waren bij een gemeentelijke herindeling.

In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- kiesgerechtigden, opkomst en stemmen per gemeente;
- gemeenteraadsleden naar geslacht en politieke groepering per gemeente;
- wethouders naar geslacht en politieke groepering per gemeente;
- burgemeesters naar geslacht per gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000 - 2002

Status van de cijfers:
De gegevens van deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 mei 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Kiesgerechtigden, opkomst en stemmen
Kiesgerechtigden:
Volgens de grondwet mag iedere Nederlander kiezen en gekozen worden. Het
begrip 'Nederlander' wordt uitgelegd als 'Nederlands staatsburger'.
Kiesrecht is dus gebonden aan staatsburgerschap, in tegenstelling tot
veel andere grondrechten. Toch mogen niet alle Nederlandse staatsburgers
stemmen. Want bij wet zijn uitgezonderd de Nederlanders:
- die op de dag van stemming jonger dan 18 jaar zijn;
- die van het kiesrecht zijn ontzet bij een rechterlijke uitspraak;
- die op grond van een rechterlijke uitspraak wegens een geestelijke
stoornis onbekwaam zijn rechtshandelingen te verrichten.
Nederlanders die niet in Nederland wonen hebben wel stemrecht voor de
Europese en Tweede Kamerverkiezingen.
Anders dan bij verkiezingen voor de Tweede Kamer of de Provinciale Staten,
waaraan alleen meerderjarige Nederlanders kunnen meedoen, zijn voor de
verkiezingen van de gemeenteraden in principe alle inwoners van 18 jaar of
ouder in de gemeente kiesgerechtigd. Voor de niet-Nederlandse inwoners van
buiten de Europese Unie geldt dat zij op de dag van de kandidaatstelling
ten minste vijf jaar onafgebroken (legaal) in Nederland verblijven.
Opkomst:
Uitgebrachte stemmen per honderd kiesgerechtigden.
Kiesgerechtigden
Opkomst
Totaal stemmen
Totaal geldige, ongeldige en blanco stemmen.
Geldige stemmen:
Stemmen uitgebracht door kiesgerechtigde personen.
Ongeldige stemmen:
Een stem(biljet) is ongeldig wanneer:
a. er andere stembiljetten zijn gebruikt dan de stembiljetten die zijn
toegestaan door de Kieswet;
b. onduidelijk is op welke kandidaat een kiezer zijn stem heeft
uitgebracht;
c. er bijvoegingen zijn geplaatst op een stembiljet waardoor de kiezer
kan worden geïdentificeerd.
Blanco stemmen:
In het stemlokaal bestaat de mogelijkheid blanco te stemmen. In het geval
een blanco stem wordt uitgebracht wordt deze als een ongeldige stem
gezien.
Een blanco stem wordt wel meegenomen bij het bepalen van de opkomst (het
aantal mensen dat naar het stembureau is gekomen om te stemmen), maar niet
bij de berekening van de uitslag en de kiesdeler / kiesdrempel. Daarvoor
worden uitsluitend de geldige (alle stemmen minus de ongeldige en de
blanco stemmen) stemmen geteld.
Het uitbrengen van een blanco stem heeft evenals het niet-stemmen, geen
enkele invloed op de zetelverdeling. Dat een niet-uitgebrachte stem naar
de grootste partij gaat, is dus een misvatting.
(bron: Kiesraad)
Geldige stemmen
Geldige stemmen:
Stemmen uitgebracht door kiesgerechtigde personen.