Instellingen voor verstandelijk gehandicapten, 1985 - 2001

Instellingen voor verstandelijk gehandicapten, 1985 - 2001

Perioden Instellingen en plaatsen/bedden Aantal instellingen (absoluut) Instellingen en plaatsen/bedden Gem. toegelaten bedden (absoluut) Instellingen en plaatsen/bedden Gem. feitelijke bedden (absoluut) Instellingen en plaatsen/bedden Patiëntenverloop en productie Patiënten/pupillen per 1 januari (absoluut) Instellingen en plaatsen/bedden Patiëntenverloop en productie Aantal opnamen (x 1 000) Instellingen en plaatsen/bedden Patiëntenverloop en productie Aantal ontslagen (x 1 000) Instellingen en plaatsen/bedden Patiëntenverloop en productie Aantal overledenen (absoluut) Instellingen en plaatsen/bedden Patiëntenverloop en productie Patiënten/pupillen per 31 december (absoluut) Instellingen en plaatsen/bedden Patiëntenverloop en productie Verpleegdagen (x 1 000) Instellingen en plaatsen/bedden Patiëntenverloop en productie Dagverpleging/dagbehandeling (x 1 000) Investeringen Boekwaarde per 1 januari (mln euro) Investeringen Investeringen in vaste activa Totaal investeringen in vaste activa (mln euro) Investeringen Investeringen in vaste activa Gebouwen en terreinen (mln euro) Investeringen Investeringen in vaste activa Installaties (mln euro) Investeringen Investeringen in vaste activa Inventarissen (mln euro) Investeringen Investeringen in vaste activa In uitvoering (mln euro) Investeringen Investeringen in vaste activa Buiten dienstverlening (mln euro) Investeringen Investeringen in vaste activa Correcties (mln euro) Investeringen Afschrijvingen (mln euro) Investeringen Boekwaarde per 31 december (mln euro) Personeel Werkzame personen Totaal werkzame personen (absoluut) Personeel Werkzame personen Totaal fulltimers (absoluut) Personeel Werkzame personen Totaal parttimers (absoluut) Personeel FTE's Totaal FTE's (absoluut) Personeel FTE's Personeel in loondienst Totaal personeel in loondienst (absoluut) Personeel FTE's Personeel in loondienst Algemene en administratieve functies (absoluut) Personeel FTE's Personeel in loondienst Patiënt- en bewonergebondenfuncties (absoluut) Personeel FTE's Personeel in loondienst Leerlingverpl., verz., opv. personeel (absoluut) Personeel FTE's Personeel in loondienst Stagiaires (absoluut) Personeel FTE's Personeel niet in loondienst (absoluut)
1985 121 30.426 . 29.900 5 4 334 29.999 10.951 . 986,5 55,8 . . . . . -4,0 53,1 985,2 33.662 21.485 12.177 28.386 28.097 6.005 16.359 5.558 175 289
1986 120 30.528 . 29.999 6 5 386 30.127 10.992 25 985,2 72,0 . . . . . 0,0 56,3 1.000,9 34.933 21.041 13.892 29.160 28.779 6.063 16.992 5.552 172 381
1987 119 30.515 . 30.127 6 5 292 30.289 11.036 40 1.000,9 72,7 . . . . . -0,7 57,4 1.015,5 36.214 20.283 15.931 29.712 29.261 5.999 17.670 5.319 273 451
1988 119 30.766 . 30.289 7 7 324 30.738 11.168 54 1.015,5 73,3 . . . . . 0,0 59,3 1.029,6 38.347 19.399 18.948 30.969 30.466 6.209 18.730 5.307 220 503
1989 120 31.166 . 30.738 9 8 372 31.085 11.322 73 1.029,6 89,0 . . . . . 1,6 62,0 1.058,2 39.271 18.979 20.292 31.366 30.659 6.211 19.562 4.676 210 707
1990 121 31.454 . 31.085 11 10 349 31.429 11.443 71 1.058,2 97,1 . . . . . 1,2 64,3 1.092,2 41.342 18.328 23.014 32.246 31.434 6.148 20.525 4.518 243 813
1991 123 31.685 . 31.429 13 12 399 31.879 11.593 99 1.092,2 124,9 . . . . . -0,1 66,3 1.150,7 43.382 17.225 26.157 33.152 32.539 6.310 21.537 4.406 286 614
1992 125 32.074 . 31.879 17 16 411 32.376 11.809 118 1.150,7 154,0 . . . . . -0,3 71,0 1.233,5 46.337 17.011 29.326 34.338 33.634 6.362 22.556 4.590 126 704
1993 129 32.634 . 32.376 20 19 464 33.008 11.983 137 1.233,5 175,2 . . . . . 0,0 75,1 1.333,0 49.002 17.567 31.435 35.032 34.613 6.427 23.394 4.654 138 419
1994 138 33.330 . 33.008 24 23 458 33.736 12.264 181 1.333,0 151,7 . . . . . 0,0 77,2 1.407,5 51.700 16.918 34.782 36.083 35.763 6.752 24.489 4.305 217 319
1995 139 33.723 34.050 33.736 26 25 513 34.016 12.430 195 1.407,5 206,1 . . . . . 0,0 87,1 1.526,5 54.643 16.019 38.624 37.001 36.747 6.753 25.876 3.802 316 254
1996 138 33.975 34.350 34.016 30 29 554 34.155 12.566 228 1.526,0 158,1 104,0 30,1 31,5 -6,3 -1,1 0,0 96,6 1.587,5 56.671 15.142 41.529 37.508 37.113 6.879 26.655 3.226 353 396
1997 141 34.598 34.840 34.155 31 31 505 34.467 12.594 221 1.618,4 165,8 129,0 23,3 32,2 -14,5 -4,2 0,0 98,3 1.685,9 55.149 15.095 40.054 38.971 38.573 6.844 28.700 2.824 205 398
1998 148 35.332 35.357 34.670 34 34 601 34.791 12.654 267 1.829,8 178,2 76,6 14,7 39,1 26,2 21,7 -0,1 122,7 1.885,3 57.632 14.616 43.016 40.462 40.160 6.923 30.312 2.595 330 302
1999 151 35.529 35.242 34.642 22 22 584 34.568 12.651 . 1.869,7 183,3 82,3 18,9 38,5 40,0 5,9 -2,3 120,8 1.932,2 . . . . . . . . . .
2000 154 35.706 35.309 34.670 29 29 589 36.442 12.696 286 2.157,9 246,2 63,2 16,9 48,1 22,5 93,3 2,1 156,6 2.247,6 . . . . . . . . . .
2001 154 35.989 35.688 34.626 30 29 554 34.788 12.790 307 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Instellingen, plaatsen/bedden, patiëntenverloop, productie, werkzame
personen, bezette arbeidsplaatsen en investeringen.
1985 - 2001
Gewijzigd op 24 mei 2006.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Instellingen en plaatsen/bedden
Hieronder zijn opgenomen het aantal instellingen en het gemiddeld aantal
toegelaten en feitelijke bedden of plaatsen.
Aantal instellingen
Gem. toegelaten bedden
Toegelaten bedden: de eenheid van capaciteit van een instelling als
zodanig vastgelegd in de ministeriële beschikking.
Bij de ziekenhuizen wordt vanaf 1 januari 1996 het aantal toegelaten
bedden niet meer vermeld in nieuwe of opnieuw afgegeven
ziekenhuistoelatingen. Bij de categorie "Andere instellingen" is met
uitzondering van de instellingen voor zintuiglijk gehandicapten, geen
sprake van toegelaten bedden.
Gem. feitelijke bedden
Dit is het gemiddeld aantal bedden waarvan wordt uitgegaan bij de
dagelijkse planning van de te verlenen zorg.
Tot en met 1994 zijn van de psychiatrische ziekenhuizen, instellingen
voor verstandelijk gehandicapten en verpleeghuizen geen gegevens
voorhanden over het gemiddeld aantal feitelijke bedden. Van de
ziekenhuizen zijn tot en met 1993 geen gegevens beschikbaar over het
gemiddeld aantal feitelijke bedden.
Patiëntenverloop en productie
De 'productie' van de instellingen wordt vastgesteld aan de hand van de
aantallen patiënten/pupillen per primo en ultimo, het aantal opgenomen,
ontslagen en overleden patiënten/pupillen, en op grond van het aantal
verpleegdagen.
Patiënten/pupillen per 1 januari
Iemand die een zodanig lichamelijk of geestelijk lijden te verduren
heeft, dat hij daarvoor opgenomen is op de peildatum 1 januari.
Aantal opnamen
Het aantal malen, dat een verblijf in een toegelaten instelling waarvoor
één of meer verpleegdagen in rekening zijn te brengen, is aangevangen.
Geboorte binnen het ziekenhuis wordt als opname beschouwd, tenzij deze
geboorte poliklinisch plaatsvindt. Interne overplaatsing, d.w.z. binnen
eenzelfde toegelaten instelling, wordt niet als nieuwe opname beschouwd.
Aantal ontslagen
Het aantal malen dat het verblijf in een toegelaten instelling dat met een
opname is aangevangen werd beëindigd. In de tabel zijn de aantallen
overleden patiënten c.q. pupillen niet bij de ontslagen opgenomen, maar
afzonderlijk vermeld.
Aantal overledenen
Het aantal patiënten dat na opname in een toegelaten instelling in die
instelling is overleden.
Patiënten/pupillen per 31 december
Iemand die een zodanig lichamelijk of geestelijk lijden te verduren
heeft, dat hij daarvoor opgenomen is op de peildatum 31 december.
Verpleegdagen
In rekening te brengen kalenderdagen, deel uitmakend van de periode vanaf
opname in, tot en met ontslag uit, een toegelaten instelling, waarbij de
dag van opname -mits de opname vóór 20.00 uur heeft plaatsgevonden- en de
dag van ontslag beide als een in rekening te brengen kalenderdag worden
aangemerkt.
Tot de verpleegdagen in ziekenhuizen behoren vanaf 1997 ook
afwezigheidsdagen. Een afwezigheidsdag in een ziekenhuis is de dag, niet
zijnde de ontslagdag, voorafgaand aan de nacht waarop de patiënt niet in
het ziekenhuis verblijft. Het betreft een -meestal geplande- afwezigheid
van ten hoogste drie dagen. Afwezigheidsdagen kunnen niet tegen het
geldende verpleegtarief worden gedeclareerd. Afwezigheidsdagen volgend op
een pre-operatieve screening wordt niet als afwezigheidsdag (of
verpleegdag) aangemerkt en kunnen op generlei wijze worden gedeclareerd.
Tot de verpleegdagen in psychiatrische ziekenhuizen behoren ook afwezig-
heidsdagen. Een afwezigheidsdag in een psychiatrisch ziekenhuis is
gedefinieerd als het niet aanwezig zijn van een patiënt in de instelling
gedurende de nacht (00:00-06:00 uur). Registratie van de afwezigheidsdagen
in psychiatrische ziekenhuizen vindt plaats sinds 1982 daar zij (binnen
het totaal der verpleegdagen vanaf die datum niet meer declarabel zijn).
Dagverpleging/dagbehandeling
Dagverpleging/dagbehandeling: een aantal uren (minder dan 24 uur) durende
vorm van verpleging of behandeling in een instelling, voorzienbaar en
noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een
inderzoek of behandeling. In ziekenhuizen genoemd: dagverpleging, in
psychiatrische ziekenhuizen: psychiatrische deeltijdbehandelingsdagen en
in verpleeghuizen en instellingen voor verstandelijk gehandicapten:
dagbehandeling.
Investeringen
Onder investeringen in vaste activa wordt verstaan: de verwerving van
duurzame produktiemiddelen, d.w.z. activa, die een afschrijvingstermijn
langer dan 1 jaar hebben.
Bij grote investeringsprojecten kan het voorkomen dat reeds vóór het
volledig gereedkomen van het hele project bepaalde delen zijn opgeleverd.
In zulke gevallen worden de in het kalenderjaar vallende deelleveringen
wel in de statistiek verwerkt en wordt niet gewacht tot het jaar waarin
het hele project gerealiseerd is.
Voor zover de eindboekwaarde van vaste activa in het ene jaar niet
correct aansluiting gaf op de beginboekwaarde in het erop volgende jaar
zijn de betreffende correcties geboekt onder 'correcties'.
De investeringsgegevens van de jaren 1985, 1986 en 1987 zijn exclusief
de gegevens van de Academische ziekenhuizen.
Per 1 januari 1988 is bij de academische ziekenhuizen een wijziging
gekomen in de financiering van de investeringen in vaste activa: met
ingang van dat jaar is het mogelijk om ook van deze categorie instel-
lingen de investeringsgegevens te presenteren.
Over investeringen in vaste activa bij de justitiële inrichtingen onder
de Psychiatrische ziekenhuizen kan nog steeds geen informatie worden
verstrekt.
Ook ontbreken de investeringsgegevens van enkele als verpleeghuis erkende
verpleegafdelingen van kloosterbejaardenoorden en van de 'overige
instellingen'.
De volgende categorieën vaste activa worden onderscheiden:
Grond en terreinen:
hierin zijn mede begrepen de investeringen voor grondverbetering en
voorzieningen op de terreinen (parkeerterreinen, groenvoorzieningen
etc.)
Gebouwen:
Behalve het gebouw of de gebouwen waar de eigenlijke dienstverlening
plaatsvindt, worden ook tot de investeringen in gebouwen gerekend:
- investeringen in semi-permanente gebouwen en houten paviljoens;
- de nominale waarde van de opgeleverde delen van in aanbouw zijnde
gebouwen;
- de bedragen die betaald zijn voor de aan deze activa verrichte
verbouwingen en verbeteringen, die van een zodanige aard en omvang
zijn, dat zij niet tot normaal onderhoud gerekend kunnen worden.
Installaties:
in het algemeen betreft het voorzieningen die 'nagelvast' aan de
gebouwen zijn verbonden.
Inventarissen:
hiertoe behoren onder meer: röntgenapparatuur, laboratoriumartikelen,
brancards, bedden en ander meubilair.
In uitvoering:
het betreft reeds opgeleverde delen van in aanbouw zijnde gebouwen of
installaties, waarbij het totale project nog niet volledig gereedgekomen
is.
Buiten dienstverlening:
dit omvat de vaste activa buiten het dienstverleningsproces, zoals
beleggingsobjecten, woningen voor personeel.
Boekwaarde per 1 januari
Waarde van eigendommen volgens de boeken van een instelling, te weten de
aanschaffingswaarde verminderd met afschrijving.
Investeringen in vaste activa
Totaal investeringen in vaste activa
Gebouwen en terreinen
Installaties
Inventarissen
In uitvoering
Het betreft reeds opgeleverde delen van in aanbouw zijnde gebouwen of
installaties, waarbij het totale project nog niet volledig gereedgekomen
is.
Buiten dienstverlening
Dit omvat de vaste activa buiten het dienstverleningsproces, zoals
beleggingsobjecten, woningen voor personeel.
Correcties
Voor zover de eindboekwaarde van vaste activa in het ene jaar niet
correct aansluiting gaf op de beginboekwaarde in het erop volgende jaar
zijn de betreffende correcties geboekt onder 'correcties'.
Afschrijvingen
Jaarlijkse waardevermindering van gebouwen, terreinen, installaties,
medische en overige inventaris maar ook van immateriële activa, zoals te
verrekenen verliezen, debiteuren en voorraden.
Boekwaarde per 31 december
Waarde van eigendommen volgens de boeken van een instelling, te weten de
aanschaffingswaarde verminderd met afschrijving.
Personeel
Hiertoe wordt gerekend iedereen die op een of andere wijze door de
instelling wordt betaald voor het verrichten van arbeid; zowel personeel
in loondienst als personeel niet in loondienst (voornamelijk
uitzendkrachten).
Werkzame personen
Onder werkzame personen worden verstaan alle personeelsleden die bij een
instelling werken, ongeacht of ze een gehele of een gedeelte van een
arbeidsplaats bezetten.
Totaal werkzame personen
Totaal fulltimers
Totaal parttimers
FTE's
Aantal arbeidsplaatsen, omgerekend tot fulltime bezette plaatsen.
Totaal FTE's
Personeel in loondienst
Totaal personeel in loondienst
Algemene en administratieve functies
Algemeen personeel houdt zich niet daadwerkelijk bezig met de gezondheid
van de patiënten maar met b.v. administratie, automatisering, techniek,
opleiding en organisatie.
Patiënt- en bewonergebondenfuncties
Leerlingverpl., verz., opv. personeel
Leerlingverpleegkundig, verzorgend en opvoedkundig personeel.
Iemand die, binnen een instelling een opleiding volgt voor het verlenen
van verpleegkundige, verzorgende of opvoedkundige hulp.
Stagiaires
Iemand die praktijkervaring moet opdoen voor een schoolopleiding.
Personeel niet in loondienst
Naast het personeel in loondienst is er ook personeel niet in loondienst.
Naast consulenten, freelancers en uitzendkrachten worden hiertoe
de personeelsleden gerekend die zijn aangetrokken met behulp van
werkloosheidsbestrijdende maatregelen, zoals JWG-ers en banenpoolers.