Civiele rechtszaken 2001-2009

Civiele rechtszaken 2001-2009

Perioden Bij de rechtbanken, sector kanton Zaken begonnen met een dagvaarding In dit jaar begonnen zaken Totaal begonnen zaken (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector kanton Zaken begonnen met een dagvaarding In dit jaar begonnen zaken Dagvaardingsformulier (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector kanton Zaken begonnen met een dagvaarding In dit jaar begonnen zaken Deurwaardersexploot (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector kanton Zaken begonnen met een dagvaarding In dit jaar begonnen zaken Verzetzaken (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector kanton Zaken begonnen met een dagvaarding In dit jaar begonnen zaken Kort gedingen (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector kanton Zaken begonnen met een dagvaarding In dit jaar beëindigde zaken Totaal beëindigde zaken (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector kanton Zaken begonnen met een dagvaarding In dit jaar beëindigde zaken Beëindigd met een eindvonnis Totaal eindvonnissen (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector kanton Zaken begonnen met een dagvaarding In dit jaar beëindigde zaken Beëindigd met een eindvonnis Arbeidszaken, contradictoir vonnis (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector kanton Zaken begonnen met een dagvaarding In dit jaar beëindigde zaken Beëindigd met een eindvonnis Overige zaken, contradictoir vonnis (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector kanton Zaken begonnen met een dagvaarding In dit jaar beëindigde zaken Beëindigd met een eindvonnis Verstekvonnis (x 1 000)
2009 613,0 600,8 1,7 10,4 599,9 519,8 3,1 68,7 442,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel Civiele rechtszaken geeft een overzicht van de aard en de omvang
van de civiele of burgerlijke rechtszaken in Nederland.
Het burgerlijk recht regelt de rechten tussen natuurlijke personen en/of
rechtspersonen zoals bedrijven.
Civiele zaken worden behandeld door de rechtbanken, gerechtshoven en
de Hoge Raad der Nederlanden.
Bij de rechtbanken vindt sinds 1 januari 2002 de behandeling van de
civiele zaken plaats in de 'sector kanton' of de 'sector civiel'.
De oude termen 'kantongerechten' en 'arrondissementsrechtbanken' zijn op
die datum vervallen.
Hoewel de hier gepubliceerde uitkomsten beginnen met het verslagjaar 2001,
wordt ook voor dat jaar de nieuwe aanduiding gebruikt.

Een civiele zaak begint met een dagvaarding of met een verzoekschrift.
Dagvaardingsprocedures zijn rechtszaken die, volgens de wet, beginnen
met een oproep om voor het gerecht te verschijnen (dagvaarding).
Deze rechtszaken eindigen met een vonnis. Verzoekschriftprocedures zijn
rechtszaken die, volgens de wet, beginnen met een verzoekschrift (rekest)
aan de rechter om een bepaalde beslissing te nemen.
Deze rechtszaken eindigen met een beschikking.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001.
Frequentie: jaarlijks.

Status van de cijfers:
De in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 20 augustus 2012 en voortgezet als Burgerlijke rechtszaken; soort procedure. Zie ook paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Bij de rechtbanken, sector kanton
De sector kanton (voorheen kantongerecht) is een sector binnen een
rechtbank, waar de kantonrechter rechtspreekt. De burgerrechtelijke
kantonrechter behandelt onder meer arbeidszaken, huurzaken en zaken met
een beperkt financieel belang.
Zaken begonnen met een dagvaarding
Dagvaardingsprocedures zijn de rechtszaken die, volgens de wet, beginnen
met een oproep om voor het gerecht te verschijnen (dagvaarding). Deze
rechtszaken eindigen met een vonnis.
In dit jaar begonnen zaken
Totaal begonnen zaken
Dagvaardingsformulier
Formulier om een procedure bij de kantonrechter te beginnen.
Rechtzoekenden konden dit formulier zelf invullen. Deze voorziening is in
1991 ingevoerd om de toegang tot de rechter te vereenvoudigen en is per 1
januari 2002 afgeschaft
Deurwaardersexploot
Een deurwaardersexploot is een akte waarmee aan een gedaagde wordt
meegedeeld dat hij op een bepaald tijdstip voor de rechter moet
verschijnen.
Verzetzaken
Via een verzetzaak kan een gedaagde die niet aanwezig was bij de
rechtszaak en toen bij verstek is veroordeeld alsnog voor de rechter
verschijnen en zich verweren.
Kort gedingen
Een kort geding is een spoedeisende rechtszaak, waarin een onmiddellijke
(voorlopige) voorziening wordt vereist.
In dit jaar beëindigde zaken
Totaal beëindigde zaken
Beëindigd met een eindvonnis
Totaal eindvonnissen
Arbeidszaken, contradictoir vonnis
Arbeidszaken via een dagvaarding zijn doorgaans het initiatief van de
werknemer. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanvechten van ontslag of over
een conflict over de betaling van het loon. Als een werkgever een
werknemer wil ontslaan, dan gaat dit niet via een dagvaardingsprocedure,
maar door middel van een verzoekschrift. Een contradictoir vonnis is een
eindbeslissing in een rechtszaak waarbij de gedaagde partij ter zitting is
verschenen.
Overige zaken, contradictoir vonnis
Een contradictoir vonnis is een eindbeslissing in een rechtszaak waarbij
de gedaagde partij ter zitting is verschenen.
Verstekvonnis
Een verstekvonnis is een vonnis in een rechtszaak waarbij de gedaagde
partij niet op de zitting is verschenen of verweer heeft gevoerd