Financiële instellingen; balans 1998 - 2012

Financiële instellingen; balans 1998 - 2012

Financiële instellingen Perioden Activa Totaal activa (mln euro) Activa Deposito's (mln euro) Activa Obligaties (mln euro) Activa Financiële derivaten (mln euro) Activa Aandelen (mln euro) Activa Leningen op lange termijn (mln euro) Activa Hypotheken (mln euro) Activa Direct vastgoed (mln euro) Passiva Totaal passiva (mln euro) Passiva Giraal geld (mln euro) Passiva Deposito's (mln euro) Passiva Spaartegoeden (mln euro) Passiva Obligaties (mln euro) Passiva Aandelen en deelnemingen (mln euro) Passiva Leningen op korte termijn (mln euro) Passiva Leningen op lange termijn (mln euro) Passiva Technische verzekeringsverplichtingen (mln euro)
Institutionele beleggers 2010 1.580.974 33.808 465.035 16.430 745.618 41.330 41.252 46.323 1.580.974 2.479 385.635 54.295 18.197 1.071.755
Institutionele beleggers 2011** 1.676.384 33.294 508.338 57.881 759.737 34.296 45.700 45.823 1.676.384 2.559 406.749 55.674 18.833 1.133.742
Institutionele beleggers 2012* 1.884.616 34.734 583.220 69.068 868.152 38.345 46.444 44.738 1.884.616 2.823 467.686 48.563 21.121 1.260.150
Geldscheppende financiële instellingen 2010 2.285.864 303.611 428.435 -25.740 24.817 540.851 374.737 5.686 2.285.864 382.706 758.939 288.088 430.832 120.761 3.019 145.977
Geldscheppende financiële instellingen 2011** 2.506.189 383.645 406.083 -44.914 23.983 561.453 386.533 5.362 2.506.189 430.403 899.064 302.450 447.709 126.958 3.830 135.547
Geldscheppende financiële instellingen 2012* 2.450.846 279.875 387.588 -74.322 25.519 579.487 401.800 4.958 2.450.846 520.710 723.130 319.322 469.251 135.805 24.961 141.004
Overige niet-geldsch. fin. instellingen 2010 723.018 51.719 7.566 -1.316 6.941 165.020 245.539 5.350 723.018 374.472 111.124 93.096 94.806
Overige niet-geldsch. fin. instellingen 2011** 752.212 68.449 3.987 9.511 12.680 154.291 243.120 5.044 752.212 357.755 101.676 117.817 88.978
Overige niet-geldsch. fin. instellingen 2012* 754.149 60.434 7.321 26.646 12.702 139.789 228.020 4.695 754.149 323.736 107.892 116.471 110.894
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de balansgegevens van de financiële instellingen. Het maakt het mogelijk om de institutionele beleggers te vergelijken met de geldscheppende financiële instellingen en de overige niet-geldscheppende financiële instellingen.

Gegevens beschikbaar van 1998 tot en met 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn tot en met 2010 definitief, de uitkomsten voor 2011 zijn nader voorlopig en voor 2012 voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 5 februari 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Financiële instellingen; balans. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Activa
Totaal activa
Deposito's
Niet overdraagbare tegoeden bij geldscheppende financiële instellingen.
Met deze tegoeden kan dus niet giraal worden betaald.
Obligaties
Verhandelbare waardepapieren met een oorspronkelijke looptijd van 1 jaar
of meer. Meestal is sprake van een vaste rentevergoeding, maar ook
floating rate notes (obligaties met een variabele rente) en zero-coupon
obligaties (obligaties die ver onder de nominale waarde zijn uitgegeven
en waarover geen rente wordt vergoed) komen voor.
Financiële derivaten
Financiële derivaten zijn financiële stukken gebaseerd op of afgeleid van
een andere onderliggende waarde (bijvoorbeeld effecten, rente, valuta of
grondstoffen), met het oog op verkleinen van risico's of juist
speculatieve doeleinden. Bij derivaten worden afspraken gemaakt over
mogelijke (toekomstige) koop-/verkoopprijzen van de onderliggende waarden
of worden cashflows tegen elkaar uitgeruild. Alleen de afgeleide
instrumenten die een marktwaarde hebben (omdat zij verhandelbaar zijn of
op de markt kunnen worden gecompenseerd) worden als vorderingen beschouwd.
Tot de financiële derivaten behoren opties, warrants, futures, swaps, en
forward rate agreements. Tot de derivaten behoren niet de onderliggende
waarde, de terug te betalen margestorting en de afgeleide instrumenten die
niet verhandelbaar zijn. De financiële derivaten zijn netto opgenomen. Dat
wil zeggen als saldo van vorderingen en schulden, hierdoor kunnen de
uitkomsten een negatieve waarde aannemen.
Aandelen
De deelnemingen in het risicodragend vermogen van ondernemingen en
instellingen voorzover in de vorm van verhandelbare waardepapieren.
Leningen op lange termijn
Leningen met een oorspronkelijke looptijd van 1 jaar of meer, exclusief de
hypotheken.
Hypotheken
Leningen waarvoor onroerend goed als zekerheid is gesteld, eventueel naast
andere zekerheden.
Direct vastgoed
Direct vastgoed omvat woningen, kantoorgebouwen, winkels, landelijke eigendommen (zoals grond, terreinen, natuurgebieden) en overig (zoals fabrieksgebouwen, garages, parkeerterreinen en bungalowparken).
Passiva
Totaal passiva
Giraal geld
Overdraagbare, direct opeisbare tegoeden bij geldscheppende financiële
instellingen.
Deposito's
Niet overdraagbare tegoeden bij geldscheppende financiële instellingen.
Met deze tegoeden kan dus niet giraal worden betaald.
Spaartegoeden
De door gezinnen en instellingen zonder zakelijk doel ten behoeve van
gezinnen aan spaarinstellingen (algemene banken, coöperatief
georganiseerde banken en spaarbanken) toevertrouwde tegoeden.
Obligaties
Verhandelbare waardepapieren met een oorspronkelijke looptijd van 1 jaar
of meer. Meestal is sprake van een vaste rentevergoeding, maar ook
floating rate notes (obligaties met een variabele rente) en zero-coupon
obligaties (obligaties die ver onder de nominale waarde zijn uitgegeven
en waarover geen rente wordt vergoed) komen voor.
Aandelen en deelnemingen
De deelnemingen in het risicodragend vermogen van ondernemingen en
instellingen.
Leningen op korte termijn
Leningen met een oorspronkelijke looptijd tot 1 jaar. Voorbeelden hiervan
zijn: dag- en kasgeldleningen, rekening-courantkredieten, voorschotten en
voorfinancieringen.
Dag- en kasgeldleningen verstrekt aan geldscheppende financiële
instellingen worden tot de deposito's gerekend.
Leningen op lange termijn
Leningen met een oorspronkelijke looptijd van 1 jaar of meer, exclusief
de hypotheken.
Technische verzekeringsverplichtingen
Deze omvatten pensioenvoorzieningen en levensverzekeringvoorzieningen.
Pensioenvoorzieningen zijn schulden van pensioenfondsen en
levensverzekeringsmaatschappijen aan huishoudens, die betrekking hebben
op de pensioenverzekering van werknemers of zelfstandigen.
Levensverzekeringvoorzieningen zijn schulden van pensioenfondsen en
levensverzekeringsmaatschappijen aan huishoudens, die betrekking hebben
op de levensverzekering.