Speur- en ontwikkeling; arbeids- en financiële gegevens, 2000-2005


Deze tabel bevat voor de bedrijfstak Speur- en ontwikkelingswerk de
volgende uitkomsten: aantallen bedrijven, werkzame personen en
werknemers, bedrijfsresultaat, bedrijfsopbrengsten en -lasten, financieel
resultaat, saldo voorzieningen en buitengewoon resultaat en
onderverdelingen daarvan. In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen
naar een aantal branches.

De aantallen bedrijven zijn bedrijven die op 1 januari van het
verslagjaar 'economisch actief' waren. Dit zijn bedrijven waar een of
meer mensen per week 15 uur of langer werken. Dit betekent dat bedrijven
waar minder werd gewerkt niet in het onderzoek zijn betrokken. Alle
overige uitkomsten in de tabel hebben betrekking op alle bedrijven die
tijdens het verslagjaar economisch actief waren.

Gegevens beschikbaar over de jaren 2000 tot en met 2005.

Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 oktober 2008:
Deze tabel gaat niet verder dan uitkomsten over het verslagjaar 2005. Het
statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel
heeft namelijk voor het jaar 2006 een groot aantal wijzigingen ondergaan.
Zo is de vragenlijst die bedrijven in verband met het onderzoek
voorgelegd krijgen, ingrijpend gewijzigd. Tevens is de populatie van
bedrijven, die het onderzoek beschrijft, sterk gewijzigd als gevolg van
een herontwerp van het Algemeen Bedrijfsregister van het CBS. Door onder
meer deze wijzigingen zijn de uitkomsten van het jaar 2006 niet
vergelijkbaar met die van voorafgaande jaren. Daarom heeft het CBS ervoor
gekozen te starten met een nieuwe tabel met uitkomsten vanaf
het verslagjaar 2006, zie paragraaf 3.

Speur- en ontwikkeling; arbeids- en financiële gegevens, 2000-2005

Grootteklasse Perioden Bedrijven (absoluut) ArbeidWerkzame personen eind september (x 1 000) BedrijfsopbrengstenTotale bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfslastenTotale bedrijfslasten (mln euro) Bedrijfsresultaat (mln euro) Financieel resultaatFinanciële lasten (mln euro) Saldo voorzieningenToevoegingen aan voorzieningen (mln euro) Buitengewoon resultaatBuitengewone lasten (mln euro) Resultaat voor belastingen (mln euro)
Alle bedrijven 2000 1.720 31,5 3.617 3.498 119 52 25 47 156
Alle bedrijven 2001 1.525 31,7 3.506 3.402 104 102 106 48 21
Alle bedrijven 2002 1.705 30,0 2.995 2.912 83 35 115 66 -38
Alle bedrijven 2003 1.835 31,4 3.095 3.007 88 47 45 14 94
Alle bedrijven 2004 1.985 30,5 2.947 2.899 49 100 39 10 84
Alle bedrijven 2005 2.115 29,0 3.025 2.988 37 109 33 7 111
100 en meer werknemers 2000 40 21,5 2.867 2.755 113 39 22 46 151
100 en meer werknemers 2001 40 22,4 2.772 2.697 75 91 101 44 -14
100 en meer werknemers 2002 45 21,0 2.352 2.291 61 28 112 62 -60
100 en meer werknemers 2003 50 20,8 2.216 2.168 48 18 44 6 51
100 en meer werknemers 2004 45 20,0 2.042 2.039 3 15 36 8 -4
100 en meer werknemers 2005 45 19,0 2.059 2.024 35 30 30 4 58
Bron: CBS.
Verklaring van tekens