Speur- en ontwikkeling; arbeids- en financiële gegevens, 2000-2005

Speur- en ontwikkeling; arbeids- en financiële gegevens, 2000-2005

Grootteklasse Perioden Bedrijven (absoluut) Arbeid Werkzame personen eind september (x 1 000) Bedrijfsopbrengsten Totale bedrijfsopbrengsten (mln euro) Bedrijfslasten Totale bedrijfslasten (mln euro) Bedrijfsresultaat (mln euro) Financieel resultaat Financiële lasten (mln euro) Saldo voorzieningen Toevoegingen aan voorzieningen (mln euro) Buitengewoon resultaat Buitengewone lasten (mln euro) Resultaat voor belastingen (mln euro)
Alle bedrijven 2000 1.720 31,5 3.617 3.498 119 52 25 47 156
Alle bedrijven 2001 1.525 31,7 3.506 3.402 104 102 106 48 21
Alle bedrijven 2002 1.705 30,0 2.995 2.912 83 35 115 66 -38
Alle bedrijven 2003 1.835 31,4 3.095 3.007 88 47 45 14 94
Alle bedrijven 2004 1.985 30,5 2.947 2.899 49 100 39 10 84
Alle bedrijven 2005 2.115 29,0 3.025 2.988 37 109 33 7 111
100 en meer werknemers 2000 40 21,5 2.867 2.755 113 39 22 46 151
100 en meer werknemers 2001 40 22,4 2.772 2.697 75 91 101 44 -14
100 en meer werknemers 2002 45 21,0 2.352 2.291 61 28 112 62 -60
100 en meer werknemers 2003 50 20,8 2.216 2.168 48 18 44 6 51
100 en meer werknemers 2004 45 20,0 2.042 2.039 3 15 36 8 -4
100 en meer werknemers 2005 45 19,0 2.059 2.024 35 30 30 4 58
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat voor de bedrijfstak Speur- en ontwikkelingswerk de
volgende uitkomsten: aantallen bedrijven, werkzame personen en
werknemers, bedrijfsresultaat, bedrijfsopbrengsten en -lasten, financieel
resultaat, saldo voorzieningen en buitengewoon resultaat en
onderverdelingen daarvan. In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen
naar een aantal branches.

De aantallen bedrijven zijn bedrijven die op 1 januari van het
verslagjaar 'economisch actief' waren. Dit zijn bedrijven waar een of
meer mensen per week 15 uur of langer werken. Dit betekent dat bedrijven
waar minder werd gewerkt niet in het onderzoek zijn betrokken. Alle
overige uitkomsten in de tabel hebben betrekking op alle bedrijven die
tijdens het verslagjaar economisch actief waren.

Gegevens beschikbaar over de jaren 2000 tot en met 2005.

Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 oktober 2008:
Deze tabel gaat niet verder dan uitkomsten over het verslagjaar 2005. Het
statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel
heeft namelijk voor het jaar 2006 een groot aantal wijzigingen ondergaan.
Zo is de vragenlijst die bedrijven in verband met het onderzoek
voorgelegd krijgen, ingrijpend gewijzigd. Tevens is de populatie van
bedrijven, die het onderzoek beschrijft, sterk gewijzigd als gevolg van
een herontwerp van het Algemeen Bedrijfsregister van het CBS. Door onder
meer deze wijzigingen zijn de uitkomsten van het jaar 2006 niet
vergelijkbaar met die van voorafgaande jaren. Daarom heeft het CBS ervoor
gekozen te starten met een nieuwe tabel met uitkomsten vanaf
het verslagjaar 2006, zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Bedrijven
Het betreft 'economisch actieve' bedrijven, dit zijn bedrijven waar een of
meer mensen per week 15 uur of langer werken. Onder een bedrijf wordt
verstaan de feitelijke deelnemer aan het proces van productie en/of
dienstverlening, gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de
beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten
en/of diensten aan derden. Onderdelen van een groot concern kunnen in de
CBS-optiek afzonderlijke bedrijven zijn. Dit is vooral het geval als die
onderdelen wezenlijk verschillende activiteiten uitoefenen, ieder met een
eigen management dat min of meer zelfstandig opereert ten aanzien van hun
productieproces. Een bedrijf komt niet altijd overeen met een juridische
eenheid, zoals een besloten of naamloze vennootschap. Zo kan een bedrijf
bestaan uit meer dan een juridische eenheid. Bijvoorbeeld: als een groot
bedrijf zijn verkoop- of computerserviceafdeling heeft ondergebracht in
een aparte juridische eenheid, die uitsluitend of voornamelijk werkt voor
de "eigen" zusters/moeder, dan wordt deze samen met de eigen zuster/moeder
als een bedrijf geteld. Een bedrijf kan uit een aantal vestigingen
bestaan. Verenigingen en stichtingen worden alleen als bedrijf beschouwd
als zij personeel in loondienst hebben.
Het aantal bedrijven dat in deze tabel gepubliceerd is, betreft het aantal
per 1 januari van het verslagjaar
Arbeid
Werkzame personen eind september
Het aantal werknemers op de eigen loonlijst, verminderd met het
uitgeleend personeel en vermeerderd met het ingeleend personeel,
ingehuurde uitzendkrachten/gedetacheerden en overige werkzame personen
zoals medewerkende eigenaren en vennoten.
De peildatum voor het vaststellen van het aantal werkzame personen is 30
september.
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de normale bedrijfsuitoefening.
Deze bestaan uit de verkopen van goederen en diensten, alsook de waarde
van de voorraadmutatie onderhanden werk, geactiveerde productie voor het
eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen. Onder geactiveerde
productie voor het eigen bedrijf wordt verstaan de door het bedrijf zelf
vervaardigde vaste activa voor eigen gebruik, zoals machines en gebouwen.
Deze activa worden tegen de productiekosten gewaardeerd.
Totale bedrijfsopbrengsten
Bedrijfslasten
Alle kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren.
Totale bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat
De bedrijfsopbrengsten minus de bedrijfslasten.
Financieel resultaat
De financiële baten minus de financiële lasten.
Financiële lasten
De rentelasten, de kosten van leningen, het verlies op deelnemingen en
beleggingen en de overige financiële lasten.
Saldo voorzieningen
De toevoegingen minus de onttrekkingen (inclusief vrijval) aan
voorzieningen.
Toevoegingen aan voorzieningen
De toevoegingen aan voorzieningen zoals aanloop- en reorganisatiefondsen,
onderhoudsreserves, garantievoorzieningen en dergelijke.
Buitengewoon resultaat
De buitengewone baten minus de buitengewone lasten.
Buitengewone lasten
De lasten die niet te maken hebben met de normale bedrijfsvoering, kosten
voortvloeiende uit reorganisatie en boekverliezen bij het afstoten van
een deelneming of andere activa. Afschrijving (dubieuze) debiteuren valt
ook onder deze post.
Resultaat voor belastingen
De som van het bedrijfsresultaat, financieel resultaat, saldo
voorzieningen en buitengewoon resultaat.