Archieven naar type, 2000

Tabeltoelichting

Deze publicatie heeft tot doel een cijfermatig inzicht te geven in de
Nederlandse overheidsarchieven die vallen onder de Archiefwet 1995 en
die worden beheerd door archiefdiensten of secretarieën van gemeenten
of waterschappen. De publicatie geeft een beschrijving van de omvang en
aard van deze archieven, het gebruik daarvan (o.a. bezoekersaantallen),
de toegankelijkheid, de staat van onderhoud, de personeelssamenstelling
en de financiële exploitatie van archiefdiensten.
Archieven worden onderscheiden in dynamische archieven en statische
archieven. Dynamische archieven zijn recente archieven die beschikbaar
zijn voor regelmatige raadpleging. Deze archieven bevinden zich meestal
'onder handbereik' van de gebruikers en buiten de wettelijke archief-
bewaarplaatsen. Ze blijven als zodanig buiten deze statistiek.
Statische archieven bewaren archiefstukken die onder de Archiefwet
vallen en die na een termijn van 10 jaar van de (overheids)instanties
waar ze ontstaan zijn naar archiefbewaarplaatsen zijn overgebracht. Deze
stellen de archiefstukken na afloop van een bepaalde termijn beschikbaar
voor historisch, genealogisch of ander onderzoek.
De Archiefwet regelt het beheer van overheidsarchieven, onder meer de
termijn waarna stukken naar een overheidsarchief moeten worden
overgebracht. De Archiefwet 1962 en het Archiefbesluit 1968 zijn in 1995
vervangen door de Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit 1995. Daarbij
is de wettelijke overbrengingstermijn met ingang van 1 januari 1996
gewijzigd van 50 jaar naar 20 jaar.
De overheidsarchieven zijn de archieven van het Rijk, provincies,
gemeenten, waterschappen en andere overheidsorganen. Deze archieven zijn
in principe statische archieven: ze bevatten archiefstukken die volgens de
archiefwet bewaard moeten worden.
De Archiefwet spreekt van archiefbescheiden; in deze statistiek wordt
de term archiefstukken gebruikt.


Gegevens beschikbaar vanaf: 2000
Frequentie: stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Aantal archiefbewaarplaatsen)
Bewaarplaats voor archiefstukken, waaronder documenten, kaarten,
tekeningen, charters, verzamelingen en gegevensbestanden.
De archiefbewaarplaatsen vallen uiteen in twee groepen, te weten de
archiefdiensten en archiefbeherende secretarieën.
Een archief(dienst) is een instelling of onderdeel daarvan met een
bewaarfunctie voor archiefstukken, waaronder documenten, kaarten,
tekeningen, charters, verzamelingen en gegevensbestanden, en wordt
beheerd door een daartoe aangestelde archivaris.
Een archiefbeherende secretarie is de secretarie van een gemeente
of waterschap; deze heeft mede als functie het bewaren van
archiefstukken van de eigen instelling of organisatie. Zo'n
secretarie heeft geen speciaal benoemde archivaris.
Omvang archief
De omvang van een archief wordt uitgedrukt in het totaal vloeroppervlak,
de beschikbare planklengte en de omvang en aard van de verzameling
archiefstukken
Totaal vloeroppervlak
De bruto vloeroppervlakte van de depotruimte (een veelal geclimatiseerde
ruimte waar archiefbestanddelen worden bewaard) inclusief looppaden en
oppervlakte bezet met andere materialen dan archieven, uitgedrukt in m2.
Omliggende kantoorruimten worden niet meegeteld.
Beschikbare planklengte
De beschikbare planklengte is het aantal strekkende meters op planken
in rekken dat beschikbaar is voor het opbergen van archiefstukken.
De beschikbare planklengte valt uiteen in planklengte niet in gebruik,
planklengte verhuurd aan derden en planklengte in eigen gebruik.
Totale planklengte
Niet in gebruik
Verhuurd aan derden
In eigen gebruik
De planklengte in eigen gebruik is onderverdeeld in planklengte met
archiefstukken die niet of beperkt openbaar zijn en met archiefstukken
die wel openbaar zijn.
Tevens is de planklengte in eigen gebruik onderverdeeld in planklengte
bezet met overheidsstukken krachtens de Archiefwet, planklengte bezet
met stukken van personen, bedrijven/ stichtingen e.d., en overige
planklengte (incl. (semi-)dynamische stukken en eigen documentatie).
Totaal in eigen gebruik
Openbaar krachtens archiefwet
Niet/beperkt openbaar
Wel openbaar
Openbaar krachtens archiefwet.
Op grond van de artikelen 14 t/m 17 van de Archiefwet 1995 zijn archief-
stukken afkomstig van de overheid in principe openbaar, tenzij de eer-
biediging van de persoonlijke levenssfeer, het belang van de staat of
andere belangen zich daartegen verzetten. Voor archiefstukken afkomstig
van particulieren, verenigingen en bedrijven e.d. worden bij de over-
brenging van de stukken naar de archiefbewaarplaats afspraken gemaakt
omtrent het wel of niet openbaar toegankelijk zijn ervan.
Afkomstig van
Overheid
Overheidsstukken krachtens de hiervoor genoemde Archiefwet.
Personen/bedrijven
Archiefstukken afkomstig van personen, bedrijven, instellingen e.d.