Archieven, kerngegevens

Archieven, kerngegevens

Perioden Soorten archiefbewaarplaatsen Totaal archiefbewaarplaatsen (absoluut) Soorten archiefbewaarplaatsen Rijksarchieven (absoluut) Soorten archiefbewaarplaatsen Gemeentearchieven (absoluut) Soorten archiefbewaarplaatsen Streekarchieven (absoluut) Soorten archiefbewaarplaatsen Streekarchivariaten (absoluut) Soorten archiefbewaarplaatsen Gemeentesecretarieën (absoluut) Soorten archiefbewaarplaatsen Waterschapssecretarieën (absoluut) Soorten archiefbewaarplaatsen Waterschapsarchiefdiensten (absoluut) Bezette planklengte (1000 m) Bezoekers/bezoeken Bezoekers (x 1 000) Bezoekers/bezoeken Bezoeken (x 1 000) Schriftelijke inlichtingen (x 1 000) Personeel archiefdiensten Werkzaam personeel Aantal personen (absoluut) Personeel archiefdiensten Werkzaam personeel Mensjaren personeel (absoluut) Personeel archiefdiensten Personeel in loondienst Aantal personen (absoluut) Personeel archiefdiensten Personeel in loondienst Mensjaren personeel (absoluut) Exploitatie Totale baten van archiefdiensten (mln euro) Exploitatie Totale lasten van archiefdiensten (mln euro)
1980 842 12 54 5 18 517 240 7 381 87 248 55 1.604 1.510 811 766 . .
1985 706 12 68 6 19 435 159 7 440 109 324 44 1.724 1.437 833 761 34,2 34,2
1990 536 12 62 12 17 349 75 9 471 156 429 58 1.790 1.400 960 845 40,8 40,8
1995 473 12 84 14 17 300 43 11 596 199 484 38 2.159 1.302 1.139 955 55,3 55,2
2000 329 12 59 17 13 203 13 12 645 189 471 48 2.419 1.191 1.197 965 73,5 73,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze publicatie heeft tot doel cijfermatig inzicht te geven in de
Nederlandse overheidsarchieven die vallen onder de Archiefwet 1995 en
die worden beheerd door archiefdiensten of secretarieën van gemeenten
of waterschappen. De publicatie geeft een beschrijving van de omvang en
aard van deze archieven, het gebruik daarvan (o.a. bezoekersaantallen),
de toegankelijkheid, de staat van onderhoud, de personeels- samenstelling
en de financiën van archiefdiensten.
Archieven worden onderscheiden in dynamische archieven en statische
archieven. Dynamische archieven zijn recente archieven die beschikbaar
zijn voor regelmatige raadpleging. Deze archieven bevinden zich meestal
'onder handbereik' van de gebruikers en buiten de wettelijke archief-
bewaarplaatsen. Ze blijven als zodanig buiten deze statistiek.
Statische archieven bewaren archiefstukken die onder de Archiefwet
vallen en die na een termijn van 10 jaar van de (overheids)instanties waar
ze ontstaan zijn naar archiefbewaarplaatsen zijn overgebracht. Deze stelt
de archiefstukken na afloop van een bepaalde termijn beschikbaar voor
historisch, genealogisch of ander onderzoek.
De Archiefwet regelt het beheer van overheidsarchieven, onder meer de
termijn waarna stukken naar een overheidsarchief moeten worden
overgebracht. De Archiefwet 1962 en het Archiefbesluit 1968 zijn in 1995
vervangen door de Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit 1995. Daarbij
is de wettelijke overbrengingstermijn met ingang van 1 januari 1996
gewijzigd van 50 jaar naar 20 jaar.
De overheidsarchieven zijn de archieven van het Rijk, provincies,
gemeenten, waterschappen en andere overheidsorganen. Deze archieven zijn
in principe statische archieven: ze bevatten archiefstukken die volgens de
Archiefwet bewaard moeten worden.
De Archiefwet spreekt van archiefbescheiden; in deze statistiek wordt
de term archiefstukken gebruikt.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1980
Frequentie: stopgezet

Toelichting onderwerpen

Soorten archiefbewaarplaatsen
Bewaarplaats voor archiefstukken, waaronder documenten, kaarten,
tekeningen, charters, verzamelingen en gegevensbestanden.
De archiefbewaarplaatsen vallen uiteen in twee groepen, te weten de
archiefdiensten en archiefbeherende secretarieën.
Een archief(dienst) is een instelling of onderdeel daarvan met een
bewaarfunctie voor archiefstukken, waaronder documenten, kaarten,
tekeningen, charters, verzamelingen en gegevensbestanden, en wordt
beheerd door een daartoe aangestelde archivaris.
Een archiefbeherende secretarie is de secretarie van een gemeente
of waterschap; deze heeft als functie mede het bewaren van
archiefstukken van de eigen instelling of organisatie. Zo'n secretarie
heeft geen speciaal benoemde archivaris.
Totaal archiefbewaarplaatsen
In de totaalcijfers over het aantal archiefdiensten zijn ook de
gemeente- en waterschapssecretarieën, die geen afzonderlijke dienst
zijn, als diensten meegeteld.
Rijksarchieven
Het Rijksarchief heeft één landelijke vestiging (het Algemeen Rijksarchief
te Den Haag) en vestigingen in de provinciehoofdsteden.
Gemeentearchieven
Een gemeentearchief is een dienst die is opgericht om het archief van de
gemeente te beheren, beheerd door een daartoe aangestelde archivaris.
Streekarchieven
Een streekarchief is één centraal archief van samenwerkende gemeenten
en/of waterschappen, ondergebracht in een gemeenschappelijke bewaarplaats
en beheerd door een daartoe aangestelde archivaris.
Streekarchivariaten
Een streekarchivariaat is een archief van samenwerkende gemeenten
en/of waterschappen, ondergebracht in decentrale bewaarplaatsen en
beheerd door een daartoe aangestelde "rondreizende" archivaris.
Gemeentesecretarieën
De gemeentesecretarie beheert o.m. het archief van een gemeente zonder
een speciaal benoemde archivaris.
Waterschapssecretarieën
De waterschapssecretarie beheert o.m. het archief van een waterschap
zonder een speciaal benoemde archivaris.
Waterschapsarchiefdiensten
Een waterschapsarchiefdienst is één centraal archief van samenwerkende
waterschappen, ondergebracht in een gemeenschappelijke bewaarplaats
en beheerd door een daartoe aangestelde archivaris.
Bezette planklengte
De planklengte eigen gebruik.
Bezoekers/bezoeken
Bezoekers
Personen die in het verslagjaar de studiezaal van een bepaald archief
bezoeken. Per verslagjaar wordt een persoon maar één keer geteld, ook
als deze in een verslagjaar hetzelfde archief meerdere keren bezocht.
Bezoeken
Een bezoek van een persoon aan de studiezaal van een bepaald archief
op één dag. Bezoekt iemand meer dan één keer op dezelfde dag
hetzelfde archief dan wordt dit geteld als één bezoek.
Schriftelijke inlichtingen
Incl. e-mail en fax.
Personeel archiefdiensten
Personeel in archiefdiensten, ongeacht of dit het statisch of een ander
archief betrof. De cijfers betreffen niet het personeel van gemeente- en
waterschapssecretarieën. De personeelssterkte wordt uitgedrukt in het
aantal personen dat in de archieven werkzaam was, en in de omvang van hun
werktijd, uitgedrukt in mensjaren.
Werkzaam personeel
Aantal personen dat aan het eind van het verslagjaar werkzaam was in
archiefdiensten, ongeacht of dit het statisch of een ander archief
betrof, zowel betaald personeel als vrijwilligers; inclusief uitzend-
krachten.
Aantal personen
Mensjaren personeel
Geeft de omvang weer van de werktijd van de personen die in de dienst
werkzaam zijn: bezette formatieplaatsen. Een formatieplaats is een
administratief beschreven arbeidsplaats voor personeel in vaste dienst
waarvoor financiële dekking bestaat en waarvan de taakomschrijving
volgens de geldende CAO een volledige werkweek omvat. Een formatieplaats
kan bezet zijn door verschillende in deeltijd werkende personeelsleden.
Personeel in loondienst
Personeel in loondienst is personeel dat een dienstverband heeft met
de dienst volgens de geldende CAO en waarvoor de instelling als
werkgever naast het betalen van loon ook sociale lasten afdraagt; excl.
vrijwilligers en uitzendkrachten.
Aantal personen
Mensjaren personeel
Geeft de omvang weer van de werktijd van de personen die in loondienst
werkzaam zijn: bezette formatieplaatsen. Een formatieplaats
is een administratief beschreven arbeidsplaats voor personeel in vaste
dienst waarvoor financiële dekking bestaat en waarvan de taakomschrijving
volgens de geldende CAO een volledige werkweek omvat. Een formatieplaats
kan bezet zijn door verschillende in deeltijd werkende personeelsleden.
Exploitatie
Totale baten van archiefdiensten
Inkomsten in de vorm van subsidies van Rijk, Gemeenten, Waterschappen en
Provincie, opbrengsten uit verkoop, administratiekosten (leges) en
overige baten.
Totale lasten van archiefdiensten
Salarissen, vergoedingen voor niet in loondienst verrichte arbeid,
sociale lasten en andere personeelskosten, huishoudelijke kosten en
energiekosten, afschrijvingen, vernieuwingskosten, interest, doorbe-
rekende kosten en andere algemene kosten.