Opbrengst milieuheffingen, milieubelastingen en verwijderingsbijdragen

Opbrengst milieuheffingen, milieubelastingen en verwijderingsbijdragen

Betalingsplichtigen Perioden Milieuheffingen Totaal milieuheffingen (mln euro) Milieuheffingen Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten (mln euro) Milieuheffingen Geluidsheffing burgerluchtvaart (mln euro) Milieuheffingen Grondwaterheffing en nazorgheffing (mln euro) Milieuheffingen Rioolheffing en rioolrechten (mln euro) Milieuheffingen Waterverontreinigingsheffing (mln euro)
Totaal betalingsplichtigen 2009* 4.176 1.758 51 24 1.241 1.102
Totaal particuliere huishoudens 2009* 3.166 1.388 0 993 785
0000h Alle economische activiteiten 2009* 986 346 51 24 248 317
0000b Landbouw, bosbouw, visserij (A+B) 2009* 43 7 15 11 11
0111 Akkerbouw 2009* 3 1 2 0 0
0112a Tuinbouw en fruitteelt 2009* 4 2 0 0 2
012 Fokken en houden van dieren 2009* 32 3 12 11 6
0130a Gemengd bedrijf en diensten.. 2009* 4 1 1 0 3
05 Visserij, kweken van vis en .. 2009* 0 0 0 0 0
C Winning van delfstoffen 2009* 7 3 0 2 2
D Industrie 2009* 265 105 1 96 63
DA VV voedings- en genotmiddelen 2009* 121 52 0 40 29
1700a Textiel, kleding en .. 2009* 19 7 0 8 4
21 VV papier, karton en papier- en .. 2009* 10 2 0 5 4
22 Uitgeverijen, drukkerijen en repro 2009* 6 4 0 1 1
23 Aardolie- en steenkoolverwerkende .. 2009* 8 1 1 4 3
2410a Basischemie en vervaardiging .. 2009* 19 3 0 9 6
2420a Chemische eindproductenindustrie 2009* 18 8 0 6 4
25 VV producten van rubber en kunststof 2009* 4 1 0 2 1
27 Basismetaalindustrie 2009* 10 6 0 4 1
28 VV producten van metaal (geen .. 2009* 8 2 0 4 3
29 VV machines en apparaten 2009* 6 3 0 2 1
DL VV elektrische en optische .. 2009* 10 3 0 5 3
DM Vervaardiging van transportmiddelen 2009* 6 4 0 1 1
20 Houtindustrie en vervaardiging van .. 2009* 2 1 0 1 0
26 VV glas, aardewerk, cement-, kalk- .. 2009* 9 4 0 4 2
36 VV meubels; vervaardiging van .. 2009* 6 3 0 1 2
37 Voorbereiding tot recycling 2009* 1 1 0 0 0
E Productie en distributie van en .. 2009* 16 10 1 2 3
40 Productie en distributie van .. 2009* 8 6 1 0 2
41 Winning en distributie van water 2009* 7 4 0 2 1
F Bouwnijverheid 2009* 38 22 0 14 2
5000h Handel, reparatie en horeca 2009* 159 60 0 35 64
50 Handel in en reparatie van auto's .. 2009* 12 6 0 4 3
51 Groothandel en handelsbemiddeling .. 2009* 45 21 0 13 12
52 Detailhandel en reparatie voor .. 2009* 39 16 0 13 10
55 Logies-, maaltijden- en .. 2009* 63 17 0 6 40
I Vervoer, opslag en communicatie 2009* 89 14 51 0 4 20
60 Vervoer over land 2009* 11 2 0 1 8
61 Vervoer over water 2009* 2 1 0 0 1
62 Vervoer door de lucht 2009* 52 1 51 0 0 0
63 Dienstverlening voor het vervoer 2009* 17 5 0 1 11
64 Post en telecommunicatie 2009* 7 5 0 1 1
6500a Onroerend goed, financiële en .. 2009* 106 58 0 31 18
7500f Overheid en gesubsideerd onderwijs 2009* 75 12 8 24 32
L Openbaar bestuur, overheidsdiensten .. 2009* 51 5 8 14 24
8010a Gesubsidieerd onderwijs 2009* 24 7 0 9 8
8040d Zorg, niet-gesubsidieerd .. 2009* 187 55 0 29 103
N Gezondheids- en welzijnszorg 2009* 89 28 0 19 42
90 Milieudienstverlening 2009* 44 4 0 2 37
8040c Cultuur, recreatie en overige .. 2009* 55 23 0 8 24
Totaal niet-ingezetenen 2009* 24 24 . .
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Ter ondersteuning en financiering van het milieubeleid zijn door de
overheid diverse heffingen en belastingen ingesteld. De inning van
verwijderingsbijdragen, die de consument betaalt voor het inzamelen en
verwerken van versleten producten, loopt buiten de overheid om. Deze
publicatie geeft een overzicht van de opbrengsten van deze drie
hoofdcategorieën: milieuheffingen, milieubelastingen en
verwijderingsbijdragen.

De opbrengsten van de milieuheffingen en milieubelastingen kunnen worden
onderverdeeld naar huishoudens, bedrijfstakken en niet-ingezetenen die de
belastingen betalen. De bedrijfstakken zijn ingedeeld volgens de
Standaard Bedrijfsindeling 1993 (SBI '93).
Voor de verwijderingsbijdragen is geen uitsplitsing naar economische
activiteit beschikbaar.

Deze tabel is stopgezet per 17 november 2011. Gegevens zijn beschikbaar
vanaf 1987 tot en met 2009. De cijfers vanaf 1987 zijn definitief. De
twee meest recente jaren hebben een (nader) voorlopig karakter.

Reden stopzetting:
Met ingang van juni 2011 wordt de nieuwe standaard bedrijfsindeling 2008
(SBI 2008) door de Nationale rekeningen gehanteerd. De Nationale
rekeningen zijn hiermee overgegaan van de SBI '93 naar de SBI 2008. De
Milieurekeningen sluiten hier vanaf november 2011 bij op aan.

Toelichting onderwerpen

Milieuheffingen
Heffingen die zijn ingevoerd voor de financiering van specifieke
milieumaatregelen die door de overheid worden uitgevoerd.
Totaal milieuheffingen
Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten
De afvalstoffenheffing is een vergoeding voor de kosten van het periodiek
ophalen en verwerken van huishoudelijk afval door gemeenten. Gebruikers
van een perceel dienen deze gemeentelijke heffing te betalen.
Reinigingsrechten zijn een betaling door een ondernemer voor het ophalen
van bedrijfsafvalstoffen. Met de opbrengsten van de afvalstoffenheffing en
de reinigingsrechten worden de kosten voor de inzameling en de
verwerking van huishoudelijk afval en bedrijfsafval gedekt.
Geluidsheffing burgerluchtvaart
Op grond van de Luchtvaartwet is een heffing ingesteld op het gebruik van
vliegvelden door de burgerluchtvaart. De opbrengst van de heffing wordt
door het Rijk gebruikt ter financiering van de sanering van
geluidsoverlast rond vliegvelden. Deze sanering bestaat uit isolatie of
sloop van woningen rond vliegvelden.
Grondwaterheffing en nazorgheffing
Grondwaterheffing:
De grondwaterheffing, die wordt geheven door de provincies, is ingesteld
wegens het onttrekken van grondwater. Houders van een geregistreerde
pompinrichting moeten deze provinciale heffing betalen. De heffing komt
dus voornamelijk ten laste van bedrijven (industrieën en
waterwinningsbedrijven) die grote hoeveelheden grondwater onttrekken.
Uit de opbrengst worden provinciale kosten gefinancierd voor onderzoek
en uitvoering van maatregelen in het kader van het grondwaterbeheer.
Daarnaast wordt de opbrengst aangewend voor het vergoeden van schade.
Nazorgheffing stortplaatsen:
Provincies zijn (in het kader van de Leemtewet) belast met de
eeuwigdurende nazorg van stortplaatsen waar het storten van afval vóór
1 september 1996 is beëindigd. In verband hiermee zijn zij bevoegd tot het
instellen van een heffing voor de financiering van deze nazorg. De heffing
wordt opgelegd aan de exploitanten van deze stortplaatsen.
Rioolheffing en rioolrechten
Rioolheffingen worden door gemeenten geheven om de inzameling, het
transport en de verwerking van huishoudelijk afvalwater,
bedrijfsafvalwater
en afvloeiend hemelwater te kunnen bekostigen. Rioolrechten moeten
worden betaald door gebruikers van een onroerend goed van waaruit
afvalwater wordt afgevoerd via het rioolnetwerk. Tot 1 januari 2010 kan
de gemeente kiezen tussen het heffen van rioolheffingen of het heffen
van rioolrechten; daarna kunnen geen rioolrechten meer worden geheven.
Waterverontreinigingsheffing
Deze heffing moet worden betaald voor het lozen van afvalstoffen op het
riool of op een zuiveringstechnisch werk. De opbrengst dient ter
financiering van de kosten voor de zuivering van afvalwater door de
waterschappen.