Opbrengst milieuheffingen, milieubelastingen en verwijderingsbijdragen

Opbrengst milieuheffingen, milieubelastingen en verwijderingsbijdragen

Betalingsplichtigen Perioden Milieuheffingen Totaal milieuheffingen (mln euro) Milieubelastingen Totaal milieubelastingen (mln euro) Milieubelastingen Belastingen op milieugrondslag Totaal belastingen op milieugrondslag (mln euro) Milieubelastingen Belastingen m.b.t. mobiliteit Totaal belastingen m.b.t. mobiliteit (mln euro) Milieubelastingen Mineralenheffingen (mln euro) Verwijderingsbijdragen Totaal verwijderingsbijdragen (mln euro)
Totaal betalingsplichtigen 2009* 4.176 19.278 4.872 14.405 1 .
Totaal particuliere huishoudens 2009* 3.166 11.289 2.575 8.714 .
0000h Alle economische activiteiten 2009* 986 7.479 2.190 5.288 1 .
0000b Landbouw, bosbouw, visserij (A+B) 2009* 43 381 310 70 1 .
0111 Akkerbouw 2009* 3 12 5 7 .
0112a Tuinbouw en fruitteelt 2009* 4 221 208 13 .
012 Fokken en houden van dieren 2009* 32 64 55 8 1 .
0130a Gemengd bedrijf en diensten.. 2009* 4 67 30 37 .
05 Visserij, kweken van vis en .. 2009* 0 18 12 6 .
C Winning van delfstoffen 2009* 7 29 15 14 .
D Industrie 2009* 265 1.379 663 716 .
DA VV voedings- en genotmiddelen 2009* 121 294 204 90 .
1700a Textiel, kleding en .. 2009* 19 20 10 10 .
21 VV papier, karton en papier- en .. 2009* 10 69 59 10 .
22 Uitgeverijen, drukkerijen en repro 2009* 6 36 19 17 .
23 Aardolie- en steenkoolverwerkende .. 2009* 8 300 38 262 .
2410a Basischemie en vervaardiging .. 2009* 19 295 124 171 .
2420a Chemische eindproductenindustrie 2009* 18 65 43 22 .
25 VV producten van rubber en kunststof 2009* 4 21 14 7 .
27 Basismetaalindustrie 2009* 10 22 20 2 .
28 VV producten van metaal (geen .. 2009* 8 56 26 30 .
29 VV machines en apparaten 2009* 6 42 17 25 .
DL VV elektrische en optische .. 2009* 10 40 24 16 .
DM Vervaardiging van transportmiddelen 2009* 6 22 13 9 .
20 Houtindustrie en vervaardiging van .. 2009* 2 9 6 3 .
26 VV glas, aardewerk, cement-, kalk- .. 2009* 9 43 26 17 .
36 VV meubels; vervaardiging van .. 2009* 6 34 17 17 .
37 Voorbereiding tot recycling 2009* 1 11 3 8 .
E Productie en distributie van en .. 2009* 16 61 48 13 .
40 Productie en distributie van .. 2009* 8 37 32 5 .
41 Winning en distributie van water 2009* 7 24 16 8 .
F Bouwnijverheid 2009* 38 234 42 192 .
5000h Handel, reparatie en horeca 2009* 159 923 366 557 .
50 Handel in en reparatie van auto's .. 2009* 12 220 46 174 .
51 Groothandel en handelsbemiddeling .. 2009* 45 399 118 281 .
52 Detailhandel en reparatie voor .. 2009* 39 165 84 81 .
55 Logies-, maaltijden- en .. 2009* 63 139 118 21 .
I Vervoer, opslag en communicatie 2009* 89 1.363 130 1.233 .
60 Vervoer over land 2009* 11 1.117 22 1.095 .
61 Vervoer over water 2009* 2 59 39 20 .
62 Vervoer door de lucht 2009* 52 34 9 25 .
63 Dienstverlening voor het vervoer 2009* 17 96 44 52 .
64 Post en telecommunicatie 2009* 7 57 16 41 .
6500a Onroerend goed, financiële en .. 2009* 106 2.150 143 2.007 .
7500f Overheid en gesubsideerd onderwijs 2009* 75 417 176 241 .
L Openbaar bestuur, overheidsdiensten .. 2009* 51 315 114 201 .
8010a Gesubsidieerd onderwijs 2009* 24 102 62 40 .
8040d Zorg, niet-gesubsidieerd .. 2009* 187 541 297 244 .
N Gezondheids- en welzijnszorg 2009* 89 184 125 59 .
90 Milieudienstverlening 2009* 44 144 47 97 .
8040c Cultuur, recreatie en overige .. 2009* 55 214 125 89 .
Totaal niet-ingezetenen 2009* 24 510 107 403 .
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Ter ondersteuning en financiering van het milieubeleid zijn door de
overheid diverse heffingen en belastingen ingesteld. De inning van
verwijderingsbijdragen, die de consument betaalt voor het inzamelen en
verwerken van versleten producten, loopt buiten de overheid om. Deze
publicatie geeft een overzicht van de opbrengsten van deze drie
hoofdcategorieën: milieuheffingen, milieubelastingen en
verwijderingsbijdragen.

De opbrengsten van de milieuheffingen en milieubelastingen kunnen worden
onderverdeeld naar huishoudens, bedrijfstakken en niet-ingezetenen die de
belastingen betalen. De bedrijfstakken zijn ingedeeld volgens de
Standaard Bedrijfsindeling 1993 (SBI '93).
Voor de verwijderingsbijdragen is geen uitsplitsing naar economische
activiteit beschikbaar.

Deze tabel is stopgezet per 17 november 2011. Gegevens zijn beschikbaar
vanaf 1987 tot en met 2009. De cijfers vanaf 1987 zijn definitief. De
twee meest recente jaren hebben een (nader) voorlopig karakter.

Reden stopzetting:
Met ingang van juni 2011 wordt de nieuwe standaard bedrijfsindeling 2008
(SBI 2008) door de Nationale rekeningen gehanteerd. De Nationale
rekeningen zijn hiermee overgegaan van de SBI '93 naar de SBI 2008. De
Milieurekeningen sluiten hier vanaf november 2011 bij op aan.

Toelichting onderwerpen

Milieuheffingen
Heffingen die zijn ingevoerd voor de financiering van specifieke
milieumaatregelen die door de overheid worden uitgevoerd.
Totaal milieuheffingen
Milieubelastingen
Belastingen die het afremmen van milieubelastende activiteiten beogen via
een verhoging van de prijs. De opbrengsten van deze belastingen gaan naar
de algemene middelen van de overheid en worden dus niet speciaal gebruikt
voor de financiering van milieumaatregelen. Voorbeelden van
milieubelastingen zijn accijnzen op benzine, motorrijtuigenbelasting,
energiebelasting en belastingen op personenauto's en motorrijwielen (BPM).
Totaal milieubelastingen
Belastingen op milieugrondslag
Verzamelnaam voor de volgende productgebonden belastingen: belastingen op
grondwater, leidingwater, afvalstoffen, brandstoffen, energie,
verpakkingen en vliegtuigpassagiers. Deze belastingen zijn onderdeel van
de Wet belastingen op milieugrondslag.
Totaal belastingen op milieugrondslag
Belastingen m.b.t. mobiliteit
Verzamelnaam voor diverse belastingen met betrekking tot mobiliteit die
men ook tot de milieubelastingen zou kunnen rekenen. Voorbeelden zijn
accijnzen op benzine en overige minerale oliën, motorrijtuigenbelasting en
belastingen op personenauto's en motorrijwielen (BPM). Deze belastingen
maken geen onderdeel uit van de Wet belastingen op milieugrondslag.
Totaal belastingen m.b.t. mobiliteit
Mineralenheffingen
Heffingen die worden opgelegd aan mestproducerende bedrijven voor
productie boven de toegestane norm en aan ondernemingen die dierlijke
mest aanvoeren. Vanaf eind jaren 80 zijn er verschillende soorten
mineralenheffingen van kracht geweest. De opbrengsten van deze
milieumaatregel worden niet (meer) besteed aan het oplossen van de
mestproblematiek en gaan naar de algemene middelen van de overheid.
Daarom worden de mineralenheffingen tot de milieubelastingen
gerekend en niet tot de milieuheffingen.
Verwijderingsbijdragen
Heffing op een product, bestemd voor de recycling van het product als het
versleten is. De verantwoordelijkheid voor de inname en
milieuvriendelijke verwerking van diverse categorieën afvalstoffen ligt
bij de producent/importeur. De financiering hiervan vindt voor een deel
plaats uit de verwijderingsbijdrage. De overheid zorgt hierbij alleen voor
wettelijke ondersteuning, maar speelt geen rol bij de inning van de gelden
of de uitvoering van de recycling.
Totaal verwijderingsbijdragen