Huwelijksontbinding; personen, aantallen en verhoudingscijfers

Huwelijksontbinding; personen, aantallen en verhoudingscijfers

Geslacht Leeftijd (op 31 december) Perioden Van echt scheidende personen Van echt scheidende personen (aantal) Van echt scheidende personen Van echt scheidenden per 1 000 gehuwden (promille) Van echt scheidende personen Van echt scheidenden per 1 000 inwoners (promille) Verweduwende personen Verweduwende personen (aantal) Verweduwende personen Verweduwende personen per 1 000 gehuwden (promille) Verweduwende personen Verweduwende personen per 1 000 inwoners (promille)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1950 12.302 2,9 1,7 33.284 7,8 4,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1960 10.893 2,1 1,3 41.600 8,1 5,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1970 19.888 3,2 2,0 54.968 8,9 5,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1980 50.285 7,3 4,4 55.769 8,1 4,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1990 55.314 7,9 4,4 57.397 8,2 4,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2000 65.783 9,3 5,0 58.953 8,3 4,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2010 62.368 9,1 4,5 55.801 8,1 4,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2011 62.301 9,1 4,4 54.723 8,0 3,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2012 63.721 9,3 4,5 56.124 8,2 4,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2013 64.284 9,4 4,5 56.257 8,3 3,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2014 67.752 10,0 4,7 55.398 8,2 3,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2015 65.574 9,7 4,5 57.604 8,5 4,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2018 58.499 8,7 4,0 59.821 8,9 4,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2019 57.148 8,5 3,8 59.604 8,9 4,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over van echt scheidende en verweduwende personen onder de bevolking van Nederland. De cijfers zijn exclusief ontbonden partnerschapsregistraties.

In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Van echt scheidende personen naar leeftijd (op 31 december) en geslacht;
- Verweduwende personen naar leeftijd (op 31 december) en geslacht.

Het CBS herziet de tabellen van de bevolkings- en huishoudensstatistieken. Het doel is de tabelinformatie overzichtelijker te presenteren en het aantal tabellen te verminderen. Deze tabel wordt zo spoedig mogelijk herzien.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1950.

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 16 december 2020:
De definitieve cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt tot nader order stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Van echt scheidende personen
Van echt scheidende persoon:
Persoon van wie het huwelijk in het referentiejaar is ontbonden door een echtscheiding (exclusief ontbindingen van partnerschapsregistraties anders dan door overlijden).
De persoon moet tijdens het inschrijven van het echtscheidingsvonnis in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staan ingeschreven.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek. Een link naar de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek is te vinden in de Tabeltoelichting.

Huwelijk:
Wettelijke verbintenis tussen twee personen.
Sinds april 2001 staat het huwelijk ook open voor personen van hetzelfde geslacht.

Echtscheiding:
Ontbinding van het huwelijk door een beschikking van de rechter.
Het gaat om de echtscheidingen waarvan ten minste één van de partners staat ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. Het maakt hierbij niet uit of de echtscheiding al dan niet door een Nederlandse rechter is uitgesproken. Een echtscheidingsbeschikking wordt ingeschreven in het echtscheidingsregister van de gemeente van huwelijkssluiting.
Huwelijken die in het buitenland zijn gesloten en in Nederland zijn geregistreerd kunnen in Nederland worden ontbonden door inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in het echtscheidingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Van echt scheidende personen
Van echt scheidenden per 1 000 gehuwden
Van echt scheidende personen per duizend van het gemiddeld aantal gehuwden in Nederland met gelijke leeftijd en geslacht.

Gemiddeld aantal gehuwden:
De helft van de gehuwde personen met een bepaald geboortejaar aan het begin van een periode plus de helft van de gehuwde personen met dat zelfde geboortejaar aan het einde van de periode.

Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 31 december van het jaar van echtscheiding is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon.
Te berekenen als jaar van echtscheiding min geboortejaar.
Van echt scheidenden per 1 000 inwoners
Van echt scheidende personen per duizend van het gemiddeld aantal inwoners van Nederland met gelijke leeftijd en geslacht.

Gemiddeld aantal inwoners:
De helft van de personen met een bepaald geboortejaar aan het begin van een periode plus de helft van de personen met dat zelfde geboortejaar aan het einde van de periode.

Inwoner:
Persoon behorend tot de bevolking van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente.
Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.

Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 31 december van het jaar van echtscheiding is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon.
Te berekenen als jaar van echtscheiding min geboortejaar.
Verweduwende personen
Verweduwd persoon
Persoon van wie het huwelijk in het publicatiejaar is ontbonden door het overlijden van de partner. Exclusief ontbindingen van geregistreerde partnerschappen door overlijden van de partner.
Tot en met 2009 werd de persoon geteld indien de overleden partner op het moment van zijn of haar overlijden inwoner was van Nederland, ongeacht of de persoon op dat moment zelf inwoner was van Nederland.
Vanaf 2010 moet de persoon tijdens het overlijden van de partner inwoner van Nederland zijn, ongeacht of de overleden partner tijdens zijn / haar overlijden inwoner was van Nederland.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek. Een link naar de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek is te vinden in de Tabeltoelichting.

Huwelijk:
Wettelijke verbintenis tussen twee personen.
Sinds april 2001 staat het huwelijk ook open voor personen van hetzelfde geslacht.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Verweduwende personen
Verweduwende personen per 1 000 gehuwden
Verweduwende personen per duizend van het gemiddeld aantal gehuwden in Nederland met gelijke leeftijd en geslacht.

Gemiddeld aantal gehuwden:
De helft van de gehuwde personen met een bepaald geboortejaar aan het begin van een periode plus de helft van de gehuwde personen met dat zelfde geboortejaar aan het einde van de periode.

Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 31 december van het jaar van verweduwing is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon.
Te berekenen als jaar van verweduwing min geboortejaar.
Verweduwende personen per 1 000 inwoners
Verweduwende personen per duizend van het gemiddeld aantal inwoners van Nederland met gelijke leeftijd en geslacht.

Gemiddeld aantal inwoners:
De helft van de personen met een bepaald geboortejaar aan het begin van een periode plus de helft van de personen met dat zelfde geboortejaar aan het einde van de periode.

Inwoner:
Persoon behorend tot de bevolking van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente.
Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.

Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 31 december van het jaar van verweduwing is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon.
Te berekenen als jaar van verweduwing min geboortejaar.