Gezondheid, leefstijl, zorggebruik en -aanbod, doodsoorzaken; vanaf 1900

Tabeltoelichting


Deze tabel toont de grote variëteit aan langlopende reeksen op het gebied van gezondheid, leefstijl en gezondheidszorg. Cijfers over geboorte en sterfte, enkele doodsoorzaken en het optreden van bepaalde infectieziekten zijn beschikbaar vanaf 1900. Andere reeksen starten op een later tijdstip.
Naast de ervaren gezondheid bevat de tabel onder meer cijfers over infectieziekten, ziekenhuisopnamen naar diagnose, levensverwachting, leefstijlfactoren als roken, alcohol en overgewicht, en doodsoorzaken. Ook diverse aspecten van de gezondheidszorg zoals het aantal beroepsbeoefenaren, het aantal beschikbare ziekenhuisbedden, de gemiddelde verpleegduur en de uitgaven aan zorg staan in de tabel.
Veel onderwerpen staan ook, in meer detail, in andere StatLine-tabellen, maar soms met een kortere looptijd. Gegevens over meldingsplichtige infectieziekten en Aids/hiv zijn niet in andere tabellen opgenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1900

Status van de cijfers:
De meeste cijfers zijn definitief.
Het laatst toegevoegde jaar is voorlopig voor:
- diagnoses bij ziekenhuisopname;
- kwantitatieve gegevens van ziekenhuizen
- beroepen in de gezondheidszorg.
2019 en 2020 nader voorlopig, 2021 voorlopig voor:
- uitgaven aan zorg.
Alle jaren zijn voorlopig voor:
- meldingsplichtige infectieziekten, hiv, aids.


Wijzigingen per 20 december 2022:
- Aanvulling met de beschikbare meest recente cijfers.

Wijzigingen per 14 juli 2022:
- Vervanging van de reeks volume-indexcijfers voor uitgaven zorg met referentiejaar 2010 voor een nieuwe reeks met referentiejaar 2015.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2023 verschijnen de op dat moment beschikbare meest recente cijfers.

Toelichting onderwerpen

Zorggebruik
Contacten met diverse zorgverleners en aantal opnames in het ziekenhuis.
Klin. ziekenhuisopnamen, enkele diagn.
Klinische ziekenhuisopnamen naar enkele diagnosen.

Klinische opnamen in algemene, academische en categorale ziekenhuizen.
Van de categorale ziekenhuizen betreft het vanaf 2013: kankerkliniek(en) (één kliniek tot 2018, twee klinieken vanaf 2018) en een oogziekenhuis.
In de periode 1981-2012 waren gegevens ook afkomstig van een orthopedische/revalidatie kliniek en een militair hospitaal.
De overige categorale ziekenhuizen (revalidatie-, epilepsie- en astmacentra en andere instellingen voor medisch specialistische zorg) zijn niet opgenomen in deze statistieken.

Opnamen worden meegeteld indien de ontslagdatum in het betreffende kalenderjaar valt. Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. Vanaf 2013 mogen eendaagse klinische opnamen alleen nog geregistreerd worden bij overlijden van patient of transfer naar ander ziekenhuis.

De diagnosen zijn tot 2013 geregistreerd volgens de 'International Classification of Diseases' versie 9 (ICD9-CM). Vanaf 2013 wordt de ICD-10 gebruikt.

De indeling van de diagnosen volgt de afbakening zoals gedefinieerd in de ISHMT (International Shortlist for Hospital Morbidity Tabulation), Er zijn kleine verschillen in de afbakening volgens ICD-9 (tot 2013) en ICD-10 (vanaf 2013).

De cijfers gaan over de hoofddiagnose die geregistreerd is bij de ziekenhuisopname. De hoofddiagnose is de diagnose die bij ontslag wordt beschouwd als de voornaamste reden van opname in het ziekenhuis.

De aantallen opgenomen personen worden gepresenteerd per 10 000 personen in de bevolking in het betreffende kalenderjaar.Endocriene-, voedings- en stofw. zktn
Endocriene-, voedings-, stofwisselingsziekten. Omvat o.a. ziekten die
worden veroorzaakt door afwijkende of ontbrekende klierwerking.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-9: 240-278
ICD-10: E00-E90.
Diabetes mellitus
Suikerziekte.
Bijbehorende officiële ICD-code:
ICD-9: 250
ICD-10: E10-E14.