Milieukosten van bedrijven > 20 werknemers; kerncijfers, 1985-2012

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft kerncijfers over de milieu-investeringen door bedrijven (met 20 of meer werknemers) in de bedrijfstakken delfstoffenwinning, industrie, energievoorziening en waterwinning. In de tabel staan ook de netto milieulasten. Deze geven de financiële lasten van het bedrijfsleven weer, als gevolg van de zorg voor het milieu.

Gegevens beschikbaar van 1985 tot en met 2012
Er zijn 'kerncijfers milieukosten van bedrijven' beschikbaar voor 1985 en (jaarlijks) van 1990 tot en met 2012*.

Status van de cijfers:
Er zijn definitieve cijfers bekend voor de jaren tot en met 2011. De gegevens over 2012 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 5 december 2014:
Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing, deze tabel wordt opgevolgd door ‘Milieukosten van bedrijven; kerncijfers’. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Milieu-investeringen
Investeringen in voorzieningen die productieprocessen minder milieubelastend maken zoals luchtzuiveringsinstallaties, afvalwaterzuiveringsinstallaties, aanleg van vloeistofdichte vloeren, akoestische maatregelen, etc.
De investeringen zijn hierbij verdeeld naar milieu-compartiment (onderdeel):
- Water
- Lucht
- Overig (bodem, afval, geluid, landschap)
Indien een milieu-investering zelf weer milieuproblemen oproept, worden de investeringen die nodig zijn om deze nieuwe problemen te bestrijden zoveel mogelijk toegerekend aan het compartiment van de initiële maatregel.
Totaal milieu-investeringen
Het totaal van de milieu-investeringen (voor alle milieucompartimenten).
Water
Lucht
Overige milieu-investeringen
Bodem
Afval
Geluid
Landschap
Aandeel in totale investeringen
Het aandeel van de milieu-investeringen in de totale investeringen van bedrijven.
Vanaf 2008 omvatten de totale investeringen alleen die investeringen die in eigendom zijn verkregen (dus exclusief huur), voorheen waren gehuurde investeringen inbegrepen.
Netto milieulasten
Netto milieulasten bestaan uit de kosten van milieuactiviteiten die bedrijven zelf uitvoeren (kapitaallasten van milieu-investeringen en lopende kosten, zoals bediening, onderhoud en toezicht van milieuvoorzieningen), de betaalde milieuheffingen en betalingen voor uitbestede milieuactiviteiten, verminderd met de ontvangen milieusubsidies.