Milieukosten van bedrijven > 20 werknemers; kerncijfers, 1985-2012

Milieukosten van bedrijven > 20 werknemers; kerncijfers, 1985-2012

Perioden Milieu-investeringen Totaal milieu-investeringen (mln euro) Milieu-investeringen Water (mln euro) Milieu-investeringen Lucht (mln euro) Milieu-investeringen Overige milieu-investeringen Bodem (mln euro) Milieu-investeringen Overige milieu-investeringen Afval (mln euro) Milieu-investeringen Overige milieu-investeringen Geluid (mln euro) Milieu-investeringen Overige milieu-investeringen Landschap (mln euro) Milieu-investeringen Aandeel in totale investeringen (%) Netto milieulasten (mln euro)
1985 265 70 148 11 15 19 1 3,2 669
1990 557 274 211 18 37 11 6 5,9 1.185
1991 367 112 188 19 31 10 6 4,0 1.374
1992 373 95 179 45 37 13 3 4,2 1.409
1993 456 105 236 44 37 24 10 5,2 1.354
1994 720 114 483 55 33 26 8 8,0 1.525
1995 418 106 153 67 31 25 35 4,6 1.545
1996 567 85 230 80 39 53 79 5,3 1.572
1997 771 100 435 81 72 54 30 6,7 1.675
1998 479 65 277 54 51 27 5 4,7 1.768
1999 472 94 222 54 63 27 13 4,9 1.873
2000 407 69 245 35 37 16 5 4,5 1.939
2001 401 80 208 54 23 33 2 4,6 1.999
2002 418 88 227 35 38 25 5 4,1 2.077
2003 288 60 167 27 20 14 1 3,0 2.051
2004 377 67 202 44 25 24 16 4,4 1.983
2005 334 92 195 26 10 10 0 3,8 1.859
2006 542 102 386 28 14 11 2 5,3 1.769
2007 436 77 271 45 20 19 4 4,2 1.712
2008 764 51 628 39 31 12 3 7,1 1.648
2009 490 41 396 34 8 10 1 4,7 1.430
2010 564 58 416 49 21 10 9 5,3 1.352
2011 491 41 364 45 20 15 6 3,8 1.339
2012* 620 65 450 45 35 20 5 . 1.305
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft kerncijfers over de milieu-investeringen door bedrijven (met 20 of meer werknemers) in de bedrijfstakken delfstoffenwinning, industrie, energievoorziening en waterwinning. In de tabel staan ook de netto milieulasten. Deze geven de financiële lasten van het bedrijfsleven weer, als gevolg van de zorg voor het milieu.

Gegevens beschikbaar van 1985 tot en met 2012
Er zijn 'kerncijfers milieukosten van bedrijven' beschikbaar voor 1985 en (jaarlijks) van 1990 tot en met 2012*.

Status van de cijfers:
Er zijn definitieve cijfers bekend voor de jaren tot en met 2011. De gegevens over 2012 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 5 december 2014:
Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing, deze tabel wordt opgevolgd door ‘Milieukosten van bedrijven; kerncijfers’. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Milieu-investeringen
Investeringen in voorzieningen die productieprocessen minder milieubelastend maken zoals luchtzuiveringsinstallaties, afvalwaterzuiveringsinstallaties, aanleg van vloeistofdichte vloeren, akoestische maatregelen, etc.
De investeringen zijn hierbij verdeeld naar milieu-compartiment (onderdeel):
- Water
- Lucht
- Overig (bodem, afval, geluid, landschap)
Indien een milieu-investering zelf weer milieuproblemen oproept, worden de investeringen die nodig zijn om deze nieuwe problemen te bestrijden zoveel mogelijk toegerekend aan het compartiment van de initiële maatregel.
Totaal milieu-investeringen
Het totaal van de milieu-investeringen (voor alle milieucompartimenten).
Water
Lucht
Overige milieu-investeringen
Bodem
Afval
Geluid
Landschap
Aandeel in totale investeringen
Het aandeel van de milieu-investeringen in de totale investeringen van bedrijven.
Vanaf 2008 omvatten de totale investeringen alleen die investeringen die in eigendom zijn verkregen (dus exclusief huur), voorheen waren gehuurde investeringen inbegrepen.
Netto milieulasten
Netto milieulasten bestaan uit de kosten van milieuactiviteiten die bedrijven zelf uitvoeren (kapitaallasten van milieu-investeringen en lopende kosten, zoals bediening, onderhoud en toezicht van milieuvoorzieningen), de betaalde milieuheffingen en betalingen voor uitbestede milieuactiviteiten, verminderd met de ontvangen milieusubsidies.