Huwen en partnerschapsregistraties; kerncijfers

Huwen en partnerschapsregistraties; kerncijfers

Perioden Huwelijkssluiting Totaal huwelijkssluitingen (aantal) Huwelijkssluiting Huwelijkssluitingen, relatief (per 1 000 inwoners) Gemiddelde leeftijd bij huwelijksslui... Mannen Totaal mannen (jaar) Gemiddelde leeftijd bij huwelijksslui... Vrouwen Totaal vrouwen (jaar) Gemiddeld aantal huwelijken per persoon Mannen Totaal aantal huwelijken (aantal) Gemiddeld aantal huwelijken per persoon Vrouwen Totaal aantal huwelijken (aantal) Partnerschapsregistraties Nieuw gesloten partnerschappen Totaal nieuw gesloten partnerschappen (aantal)
1950 83.110 8,2 30,0 26,9 1,14 1,09
1960 89.100 7,8 28,3 25,4 1,16 1,15
1970 123.631 9,5 26,2 23,7 1,16 1,17
1980 90.182 6,4 27,4 24,5 0,80 0,79
1990 95.649 6,4 30,7 28,0 0,80 0,81
1998 86.956 5,5 33,6 30,7 0,70 0,72 4.626
1999 89.428 5,7 33,7 30,8 0,72 0,75 3.257
2000 88.074 5,5 34,1 31,1 0,72 0,74 2.922
2001 82.091 5,1 34,6 31,5 0,68 0,69 2.188
2002 85.808 5,3 34,7 31,6 0,71 0,73 3.532
2003 80.427 5,0 35,0 31,9 0,68 0,69 4.790
2004 73.441 4,5 35,4 32,3 0,62 0,64 5.640
2005 72.263 4,4 35,8 32,7 0,63 0,64 6.262
2006 72.369 4,4 36,1 33,0 0,65 0,65 6.848
2007 72.485 4,4 36,3 33,2 0,66 0,66 7.330
2008 75.438 4,6 36,4 33,4 0,69 0,69 7.972
2009 73.477 4,4 36,5 33,4 0,67 0,67 8.921
2010 75.399 4,5 36,6 33,4 0,69 0,67 9.571
2011 71.572 4,3 36,9 33,8 0,65 0,64 9.945
2012 70.315 4,2 37,0 33,8 0,64 0,63 9.224
2013 64.549 3,8 37,0 33,8 0,59 0,57 9.445
2014 65.333 3,9 37,1 33,9 0,59 0,58 10.363
2015 64.308 3,8 37,5 34,4 0,58 0,57 12.772
2016 65.249 3,8 37,7 34,7 0,59 0,57 15.706
2017 64.402 3,8 38,0 35,0 0,57 0,56 17.866
2018 64.315 3,7 38,2 35,2 0,57 0,55 19.830
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kerncijfers over huwelijkssluitingen en partnerschappen onder de bevolking van Nederland.

In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Huwelijkssluitingen naar wederzijds geslacht;
- Huwende personen naar geslacht en burgerlijke staat;
- Gemiddelde leeftijd bij huwelijkssluiting naar geslacht en burgerlijke staat;
- Gemiddeld aantal gesloten huwelijken per persoon naar geslacht;
- Partnerschapsregistraties naar wederzijds geslacht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1950

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 9 juni 2021:
De cijfers over 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 2e kwartaal van 2023 worden de definitieve cijfers over 2022 in deze publicatie opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Huwelijkssluiting
Trendbreuk huwelijkssluitingen en huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen. Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Het aangaan van een huwelijk.
Exclusief het sluiten van een geregistreerd partnerschap.
Vanaf oktober 1994: huwelijken waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, ongeacht het land waar het huwelijk is gesloten.
Voor de periode 1953 tot en met september 1994: in Nederland gesloten huwelijken, ongeacht of de partners al dan niet in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente stonden ingeschreven.
Tot 1953 geldt de huidige definitie.
Totaal huwelijkssluitingen
Huwelijkssluitingen, relatief
Huwelijkssluitingen per duizend van de gemiddelde bevolking.

Gemiddelde bevolking:
De helft van een bevolking aan het begin van een bepaalde periode plus de helft van die bevolking aan het eind van de periode.

Bevolking:
De bewoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Gemiddelde leeftijd bij huwelijksslui...
Trendbreuk huwelijkssluitingen en huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen. Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Gemiddelde leeftijd bij huwelijkssluiting (exclusief sluiting van geregistreerd partnerschap) naar geslacht en burgerlijke staat.

Trendbreuk burgerlijke staat
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gehuwd, gescheiden en verweduwd). Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'partnerschap', 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was. Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.

Gemiddelde leeftijd bij huwelijkssluiting:
Het rekenkundige gemiddelde van alle leeftijden van personen die een huwelijk sluiten.

Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 31 december van het jaar van huwelijkssluiting is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon.
Te berekenen als jaar van huwelijkssluiting min geboortejaar.

Burgerlijke staat:
Formele positie van een persoon waarbij wordt verwezen naar het huwelijk en het geregistreerd partnerschap.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Mannen
Totaal mannen
Gemiddelde leeftijd alle huwende mannen.
Vrouwen
Totaal vrouwen
Gemiddelde leeftijd alle huwende vrouwen.
Gemiddeld aantal huwelijken per persoon
Trendbreuk huwelijkssluitingen en huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen. Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Dit cijfer kan worden opgevat als het gemiddelde aantal huwelijken(exclusief partnerschappen) dat een persoon gedurende zijn of haar leven zal sluiten. Dit indien de in dat jaar waargenomen berekende leeftijdsspecifieke huwelijkscijfer gedurende zijn of haar hele leven zouden blijven gelden.

Leeftijdsspecifieke huwelijkscijfers:
Personen die in een bepaald jaar huwen (exclusief partnerschappen)gedeeld door het gemiddeld aantal personen met gelijke leeftijd en geslacht in dat jaar.
Mannen
Totaal aantal huwelijken
Vrouwen
Totaal aantal huwelijken
Partnerschapsregistraties
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Een in demografisch opzicht belangrijk onderscheid tussen het huwelijk en een partnerschap betreffen het ouderschap over uit de relatie geboren kinderen. De echtgenoot van een gehuwde vrouw die een kind krijgt, is automatisch de vader van het kind. De geregistreerd partner van een vrouw die een kind krijgt, is dat niet automatisch.
Welke partnerschappen zijn meegeteld?
Partnerschappen waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven.
Nieuw gesloten partnerschappen
Gesloten partnerschappen van personen met voorgaande burgerlijke staat ongehuwd, verweduwd of gescheiden.

Ongehuwd:
Inclusief burgerlijke staat onbekend.
Vanaf 2010: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk heeft gesloten of een geregistreerd partnerschap is aangegaan.
1998 tot 2010: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk heeft gesloten.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt is partnerschap in deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat 'partnerschap na ongehuwd' is meegeteld en dat voor de burgerlijke staten 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt. Dat was meestal ongehuwd.
Tot 1998: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk heeft gesloten.

Verweduwd:
Vanaf 2010: verweduwd na wettig huwelijk plus verweduwd na partnerschap.
1998 tot 2010: verweduwd na wettig huwelijk.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt is partnerschap in deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat 'partnerschap na verweduwd' is meegeteld en dat voor 'verweduwd na partnerschap' de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt.
Dat was meestal ongehuwd.
Tot 1998: verweduwd na wettig huwelijk.

Gescheiden:
Vanaf 2010: gescheiden na wettig huwelijk plus gescheiden na partnerschap.
1998 tot 2010: gescheiden na wettig huwelijk.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt is partnerschap in deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat 'partnerschap na gescheiden' is meegeteld en dat voor 'gescheiden na partnerschap' de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt. Dat was meestal ongehuwd.
Tot 1998: gescheiden na wettig huwelijk.

Verweduwd na wettig huwelijk:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een wettig huwelijk door overlijden van de partner.

Verweduwd na partnerschap:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Gescheiden na wettig huwelijk:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een wettig huwelijk door echtscheiding.
Exclusief personen die zijn gescheiden van tafel en bed, want zij blijven formeel gehuwd.

Gescheiden na partnerschap:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner.
Totaal nieuw gesloten partnerschappen