Verkopen; industriële producten naar productgroep, 1993-2007

Verkopen; industriële producten naar productgroep, 1993-2007

Productgroepen Perioden Verkoopwaarde (mln euro)
14.13.10.00 [kg] Leisteen, enkel.. 2007 totaal -
14.22 Klei en kaolien 2007 totaal 31
14.22.12.30 [mln kg] Vuurvaste klei 2007 totaal -
14.22.12.50 [mln kg] Klei en leisteen.. 2007 totaal x
19.20.12.30 Kleinlederwaren die.. 2007 totaal -
24.42.23.70 Geleiachtige preparaten.. 2007 totaal -
24.42.24.10 Hechtpleisters en andere.. 2007 totaal -
26.24.11.00 Porceleinen.. 2007 totaal -
26.70.12.90 Leien e.a... 2007 totaal x
28.11.23.60.36 Pijpleidingen en delen.. 2007 totaal 29
28.11.23.60.38 Transportleidingen en.. 2007 totaal x
28.11.23.60.40 Pijpleidingen en delen.. 2007 totaal 57
28.11.23.60.42 Pijpleidingen en delen.. 2007 totaal 12
28.11.23.60.44 Pijpleidingen en delen.. 2007 totaal 18
28.11.23.60.46 Pijpleidingen en delen.. 2007 totaal 46
28.11.23.70.54 Pijpleidingen en delen.. 2007 totaal x
31.20.10.70 [stuks] Bliksemafleiders,.. 2007 totaal -
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat verkoopgegevens van de industriële productie,
uitgesplitst naar productgroepen op basis van de PRODCOM-typering
("PRODuction COMmunautaire", een lijst van href="http://www.cbs.nl/NR/exeres/6051A1A6-3E9C-4655-8402-16151059E322"
>industriële producten vastgesteld door de Europese Unie).
Met ingang van 2009 is de indeling van de PRODCOM aangepast. Het CBS is
daarom per statistiekjaar 2008 naar de nieuwe indeling overgestapt. Op de
website van Eurostat zijn diverse schakeltabellen href=http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/relations/index.cfm?TargetUrl=LST_R
EL
> beschikbaar.

De productiegegevens zijn uitgedrukt in waardebedragen en op onderdelen is
de afzet ook in hoeveelheden beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1993
Frequentie: STOPGEZET

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijziging per 18 juni 2010:
Door nagekomen informatie van berichtgevers zijn enkele uitkomsten over de
periode 2006-2007 in geringe mate bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Er komen geen nieuwe cijfers meer, de tabel is stopgezet per 1 juli 2009.
Cijfers op basis van de nieuwe ProdCom-codelijst 2008 zijn te vinden in de
StatLinepublicatie href="http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=80111ned&D1=a&
D2=40,71,224,249,304,337,421-423,465,1092,1138,1282,1294,1430,1496,1746,204
1,2375,2396&D3=l&HDR=T&STB=G1,G2"
>Verkopen; industriële producten".

Toelichting onderwerpen

Verkoopwaarde
Verkoopwaarde industriële producten van industriële bedrijven met 20 of
meer werknemers.
De verkoopwaarde in een bepaalde periode (kwartaal, jaar) is de waarde van
producten vermeld op de (eind)facturen. De verkoopwaarde is exclusief BTW
en de aan afnemers in rekening gebrachte accijnzen, verbruiksbelastingen,
BPM (voor auto's) en statiegelden. De waarde is niet verminderd met
kortingen en bonussen. Ook is zij niet verhoogd met exportrestituties,
exploitatiesubsidies, monetair compenserende bedragen en bedragen voor
vracht, verzekeringen e.d. welke door derden in rekening zijn gebracht.
De waarde wordt weergegeven in euros van het betreffende jaar; er vindt
dus geen correctie plaats voor inflatie.
De gegevens worden verkregen door enquêtering bij industriële bedrijven
met 20 of meer werknemers en worden verzameld ingevolge de Verordening
(EEG) Nr. 3924/91 van de Raad van 19 december 1991. De landelijke
statistische bureaus zijn verplicht om aan EUROSTAT (het Bureau voor de
Statistiek van de Europese Gemeenschappen) gegevens te verstrekken over
zowel de verkopen van zelfvervaardigde producten als over de door de
industrie geleverde diensten. De verordening gebiedt het gebruik van een
EU-productindeling, de PRODCOM.