Mestproductie en mineralenuitscheiding; diercategorie, regio, 1994 - 2009

Mestproductie en mineralenuitscheiding; diercategorie, regio, 1994 - 2009

Regio's Perioden Mestproductie Gehele veestapel Totaal dunne mest (1000 kg) Mestproductie Gehele veestapel Totaal vaste mest (1000 kg) Mestproductie Rundvee Totaal dunne mest (1000 kg) Mestproductie Rundvee Totaal vaste mest (1000 kg) Mestproductie Varkens Totaal dunne mest (1000 kg) Mestproductie Pluimvee Totaal pluimveemest (1000 kg) Mineralenuitscheiding Gehele veestapel Stikstofuitscheiding (1000 kg) Mineralenuitscheiding Gehele veestapel Fosfaatuitscheiding (1000 kg)
Nederland 1995 79.541.467 3.012.307 60.654.815 1.023.267 16.146.192 2.086.455 679.963 215.878
Nederland 2000 71.943.158 3.617.192 55.586.585 1.139.453 14.127.251 2.084.824 549.075 190.924
Nederland 2005 66.648.772 3.468.582 52.973.597 1.055.530 11.852.025 1.483.608 478.843 169.679
Nederland 2008 67.805.591 3.470.961 53.842.281 888.860 12.325.877 1.483.487 491.346 175.928
Nederland 2009 69.406.080 3.292.413 55.124.322 863.114 12.424.652 1.501.624 484.249 174.831
Noord-Nederland 1995 16.302.566 536.982 15.031.092 172.620 631.816 233.985 137.256 38.464
Noord-Nederland 2000 15.783.492 635.627 14.610.160 199.073 628.786 282.049 118.085 37.232
Noord-Nederland 2005 15.838.145 629.368 14.783.779 186.746 560.890 249.502 108.625 35.208
Noord-Nederland 2008 16.322.464 615.096 15.290.869 148.673 567.037 259.440 109.345 36.051
Noord-Nederland 2009 16.690.201 583.667 15.618.546 147.168 568.603 266.372 107.606 35.359
Oost-Nederland 1995 28.089.997 963.246 21.923.918 328.517 5.452.950 737.364 229.749 73.747
Oost-Nederland 2000 25.212.238 1.185.787 19.940.454 407.204 4.700.345 708.472 180.367 63.443
Oost-Nederland 2005 22.972.550 1.166.208 18.635.163 391.468 3.893.487 510.767 156.040 56.024
Oost-Nederland 2008 23.353.388 1.168.936 18.930.448 332.234 4.027.197 525.772 162.623 58.772
Oost-Nederland 2009 23.881.186 1.110.779 19.469.989 320.495 3.974.311 516.747 158.696 57.744
West-Nederland 1995 11.910.280 461.321 10.317.751 214.781 904.100 128.587 99.676 28.307
West-Nederland 2000 11.075.204 504.516 9.652.956 223.650 806.356 127.497 81.789 25.687
West-Nederland 2005 10.593.931 499.648 9.424.704 216.531 598.331 88.180 70.613 23.070
West-Nederland 2008 10.603.326 522.076 9.509.060 194.894 567.243 86.983 70.146 23.253
West-Nederland 2009 10.819.366 469.989 9.682.188 190.330 551.557 79.372 68.223 22.524
Zuid-Nederland 1995 23.238.624 1.050.758 13.382.054 307.349 9.157.325 986.518 213.281 75.360
Zuid-Nederland 2000 19.872.225 1.291.263 11.383.015 309.526 7.991.764 966.805 168.834 64.562
Zuid-Nederland 2005 17.244.146 1.173.357 10.129.952 260.785 6.799.318 635.158 143.565 55.377
Zuid-Nederland 2008 17.526.413 1.164.852 10.111.904 213.059 7.164.400 611.291 149.233 57.852
Zuid-Nederland 2009 18.015.326 1.127.977 10.353.599 205.121 7.330.181 639.133 149.723 59.203
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel 'Dierlijke mest; diercategorie, 1994-2009' bevat cijfers over de
mestproductie en de daarmee uitgescheiden hoeveelheid stikstof, fosfaat en
kali. Deze tabel is stopgezet en vervangen door de nieuwe tabel href="http://statline.cbs.nl/StatWeb/selection/?DM=SLNL&PA=80866NED"
>Dierlijke mest; diercategorie. In de nieuwe tabel zijn de gasvormige
stikstofverliezen voor alle jaren herberekend met de nieuwe
geharmoniseerde berekeningsmethodiek van de Commissie Deskundigen
Meststoffenwet.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994

Wijzigingen per 1 december 2010:
De definitieve cijfers over 2009 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Tabel stopgezet per 18 februari 2011.

Toelichting onderwerpen

Mestproductie
De mestproductie is gedefinieerd als de hoeveelheid mest die na enkele
maanden bewaring aanwezig is in stalopslag en in opslag buiten de stal,
inclusief schoonmaakwater en vermorst drinkwater. Voor rundvee en schapen
komt daar nog de hoeveelheid mest bij die deze dieren produceren wanneer
ze in de wei lopen.
Gehele veestapel
De cijfers hebben betrekking op de mestproductie van de volgende
diersoorten:
- rundvee,
- schapen en geiten,
- paarden en pony's,
- vlees- en fokvarkens (incl. biggen),
- pluimvee (exclusief overig pluimvee: legeenden, ganzen, parelhoenders en
dergelijke),
- konijnen, nertsen en vossen.
De mestproductie van de navolgende, wel in de Landbouwtelling getelde
diersoorten, is niet in de cijfers opgenomen:
- overig pluimvee (legeenden, ganzen, parelhoenders en dergelijke),
- overige edelpelsdieren.
Totaal dunne mest
Als dunne mest worden beschouwd: alle rundveemest (uitgezonderd de
mestproductie in de stal van vleeskoeien), de weidemest van schapen,
paarden en pony's, alle varkensmest en de mest van leghennen in een
stalsysteem met dunne mest.
Totaal vaste mest
De stalmest van vleeskoeien, schapen, geiten, paarden en pony's, de
pluimveemest in stalsystemen met vaste mest en de mest van konijnen en
pelsdieren.
Rundvee
Rundvee omvat de runderen die worden gehouden voor de melkproductie, voor
de instandhouding van de melkveestapel, of voor de vleesproductie.
Totaal dunne mest
Alle rundveemest (uitgezonderd de mestproductie van vleeskoeien in de
stal).
Totaal vaste mest
Stalmest van zoog-, mest- en weidekoeien.
Varkens
Totaal dunne mest
Alle varkensmest wordt als dunne mest aangemerkt.
Pluimvee
In deze tabel heeft pluimvee betrekking op de volgende diersoorten:
leghennen en ouderdieren daarvan, vleeskuikens en ouderdieren daarvan,
slachteenden en kalkoenen. De mestproductie van overig pluimvee zoals
legeenden, ganzen, parelhoenders en dergelijke blijft in deze tabel buiten
beschouwing.
Totaal pluimveemest
Totaal dunne en vaste pluimveemest.
Mineralenuitscheiding
De hoeveelheid uitgescheiden mineralen stikstof, fosfaat en
kali.
De mineralenuitscheiding van diersoorten die in deze tabel niet onder
"omvang veestapel" zijn begrepen, is voor een deel wel en voor een deel
niet in deze tabel opgenomen; zie de toelichtingen ter plaatse.
Gehele veestapel
De cijfers hebben betrekking op de uitscheiding van mineralen door de
volgende diersoorten:
- rundvee,
- schapen en geiten,
- paarden en pony's,
- vlees- en fokvarkens (incl. biggen),
- pluimvee (exclusief overig pluimvee: legeenden, ganzen, parelhoenders en
dergelijke),
- konijnen, nertsen en vossen.
De mineralenuitscheiding door de navolgende, wel in de Landbouwtelling
getelde diersoorten, is niet in de cijfers opgenomen:
- overig pluimvee (legeenden, ganzen, parelhoenders en dergelijke),
- overige edelpelsdieren.
Stikstofuitscheiding
De uitgescheiden hoeveelheid stikstof en stikstofverbindingen (als
N-totaal), dus inclusief de gasvormige stikstofverbindingen (NH3, N2,
NO, N2O) die vervluchtigen in de stal en tijdens opslag buiten de stal.
Fosfaatuitscheiding
De uitgescheiden hoeveelheid fosfaat (als P2O5). Er zijn bij fosfaat geen
gasvormige verliezen. De hoeveelheid uitgescheiden fosfaat is dus gelijk
aan de hoeveelheid fosfaat in de mest na bewaring en bij aanwending.