Geestelijke gezondheidszorg; exploitatie, 1998 - 1999

Geestelijke gezondheidszorg; exploitatie, 1998 - 1999

Instellingen Perioden Aantal instellingen (absoluut) Exploitatie opbrengsten Totaal opbrengsten (mln euro) Exploitatie opbrengsten Wettelijk budget aanvaardbare kosten (mln euro) Exploitatie opbrengsten Ontvangen rente (mln euro) Exploitatie opbrengsten Overige opbrengsten (mln euro) Exploitatie kosten Totaal kosten (mln euro) Exploitatie kosten Personele kosten (mln euro) Exploitatie kosten Afschrijvingen (mln euro) Exploitatie kosten Betaalde rente (mln euro) Exploitatie kosten Overige kosten (mln euro) Exploitatiesaldo (mln euro)
Totaal geestelijke gezondheidszorg 1998 178 2.268 1.984 4 280 2.263 1.630 104 84 444 5
Totaal geestelijke gezondheidszorg 1999 156 2.463 2.133 4 330 2.453 1.753 117 72 510 9
Geïntegreerde instellingen 1998 39 1.165 1.090 2 73 1.163 826 59 45 232 2
Geïntegreerde instellingen 1999 40 1.565 1.459 2 104 1.560 1.103 78 47 332 5
Psychiatrische ziekenhuizen 1998 44 712 591 1 120 709 511 34 33 131 3
Psychiatrische ziekenhuizen 1999 38 534 394 1 139 530 380 29 23 99 4
RIBW-en 1998 33 96 88 0 8 97 62 4 4 28 -1
RIBW-en 1999 30 116 106 0 10 116 74 5 5 31 0
RIAGG-en 1998 46 238 216 0 22 238 190 5 2 41 0
RIAGG-en 1999 33 193 173 0 20 192 153 4 1 35 1
Instell. v. ambulante verslavingszorg 1998 16 56 0 56 56 42 1 0 12 0
Instell. v. ambulante verslavingszorg 1999 15 59 0 59 59 44 1 0 13 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Instellingen, exploitatieopbrengsten, - kosten en -saldo, reserve
aanvaardbare kosten van instellingen geestelijke gezondheidszorg.
1998, 1999
Gewijzigd op 14 september 2005.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Aantal instellingen
Exploitatie opbrengsten
Totaal opbrengsten
Dit is de som van het wettelijk budget aanvaardbare kosten, ontvangen
rente en overige opbrengsten.
Wettelijk budget aanvaardbare kosten
Bedrag toegekend door het College Tarieven Gezondheidszorg/Zorgautoriteit
i.o. via de Wet Tarieven Gezondheidszorg op basis van een raming van de
kosten. Op basis van deze raming worden de tarieven vastgesteld die de
instelling per zorgprestatie in rekening mag brengen.
Instellingen voor ambulante verslavingszorg zijn niet gebudgetteerd.
Ontvangen rente
Periodieke vergoeding voor belegde of uitgeleende gelden.
Overige opbrengsten
Exploitatie kosten
Totaal kosten
Dit is de som van personele kosten, afschrijvingen, betaalde rente en
overige kosten
Personele kosten
Salarissen, sociale lasten, pensioenpremies en overige personeelskosten,
verminderd met ontvangen uitkeringen i.v.m. sociale zekerheidswetten.
Afschrijvingen
Afschrijvingen op materiële en immateriële vaste activa.
Betaalde rente
Periodieke vergoeding voor het lenen van geld.
Overige kosten
Dit is het totaal van de posten "Kosten van voeding", "Andere hotelmatige
kosten", "Algemene kosten", Cliënt-/bewonergebonden kosten",
"Terrein/gebouwgebonden kosten" en de "Overige bedrijfslasten n.e.g.".
Kosten van voeding:
Voedingsmiddelen en keukenapparatuur en -benodigdheden.
Andere hotelmatige kosten:
Schoonmaakkosten, linnenvoorziening, vervoerskosten en beveiligingskosten
Algemene kosten:
Kosten van administratie en registratie, communicatiekosten, beheers-
kosten, zakelijke lasten, verzekeringen en dergelijke.
Cliënt/bewonergebonden kosten:
Kosten van onderzoek, behandeling (incl. medicijnen), verpleging,
verzorging, instrumentarium en apparatuur.
Terrein- en gebouwgebonden kosten:
Onderhoudskosten terreinen, gebouwen en installaties, energiekosten
(elektriciteit, gas en water).
Overige bedrijfslasten n.e.g.:
Alle, niet eerder genoemde bedrijfslasten zoals huur/leasing
kapitaalgoederen en zogenaamde hulpbedrijven.
Exploitatiesaldo
Dit is het verschil tussen de exploitatiekosten en exploitatieopbrengsten.