Faillissementen; bedrijfsactiviteit naar regio en bedrijfskenmerk,1993-2011

Faillissementen; bedrijfsactiviteit naar regio en bedrijfskenmerk,1993-2011

Regio's en bedrijfskenmerken Perioden Uitgesproken faillissementen (aantal) Bedrijfsactiviteit Sbi '93 0000b Landbouw, bosbouw, visserij (A+B) (aantal) Bedrijfsactiviteit Sbi '93 C t/m E Nijverheid (geen bouwnijverheid) (aantal) Bedrijfsactiviteit Sbi '93 F Bouwnijverheid (aantal) Bedrijfsactiviteit Sbi '93 H Horeca (aantal)
Nederland 2011 7.134 143 777 1.090 425
Noord-Nederland (LD) 2011 633 16 81 118 33
Oost-Nederland (LD) 2011 1.530 28 229 234 91
West-Nederland (LD) 2011 3.269 65 268 465 190
Zuid-Nederland (LD) 2011 1.702 34 199 273 111
Groningen (PV) 2011 215 3 29 36 12
Friesland (PV) 2011 196 5 30 40 11
Drenthe (PV) 2011 222 8 22 42 10
Overijssel (PV) 2011 540 7 102 84 32
Flevoland (PV) 2011 209 4 35 18 6
Gelderland (PV) 2011 781 17 92 132 53
Utrecht (PV) 2011 471 3 39 68 21
Noord-Holland (PV) 2011 1.239 29 104 168 82
Zuid-Holland (PV) 2011 1.474 30 122 214 76
Zeeland (PV) 2011 85 3 3 15 11
Noord-Brabant (PV) 2011 1.263 18 163 214 66
Limburg (PV) 2011 439 16 36 59 45
Eenmanszaak 2011 964 36 39 253 117
Besloten Vennootschap 2011 5.554 90 701 772 234
Vennootschap onder firma 2011 324 12 22 44 57
Overige rechtsvorm 2011 292 5 15 21 17
Geen werknemers 2011 520 4 27 51 34
1 tot 2 werknemers 2011 850 19 37 172 55
2 tot 5 werknemers 2011 1.170 28 133 157 91
5 tot 10 werknemers 2011 1.004 24 130 204 66
10 tot 20 werknemers 2011 808 27 132 160 30
20 tot 50 werknemers 2011 572 24 131 111 14
50 tot 100 werknemers 2011 223 - 61 44 -
100 en meer werknemers 2011 178 - 50 29 11
Aantal werknemers onbekend 2011 1.809 17 76 162 124
Bedrijfsleeftijd tot 1 jaar 2011 . . . . .
Bedrijfsleeftijd 1 tot 2 jaar 2011 . . . . .
Bedrijfsleeftijd 2 tot 3 jaar 2011 . . . . .
Bedrijfsleeftijd 3 tot 4 jaar 2011 . . . . .
Bedrijfsleeftijd 4 tot 5 jaar 2011 . . . . .
Bedrijfsleeftijd 5 tot 6 jaar 2011 . . . . .
Bedrijfsleeftijd 6 tot 7 jaar 2011 . . . . .
Bedrijfsleeftijd 7 tot 8 jaar 2011 . . . . .
Bedrijfsleeftijd 8 tot 9 jaar 2011 . . . . .
Bedrijfsleeftijd 9 tot 10 jaar 2011 . . . . .
Bedrijfsleeftijd 10 tot 15 jaar 2011 . . . . .
Bedrijfsleeftijd 15 en meer jaren 2011 . . . . .
Bedrijfsleeftijd onbekend 2011 . . . . .
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt een overzicht gegeven van de jaarlijks door de rechter uitgesproken faillissementen naar bedrijfstak, bedrijfsleeftijd bij faillissement en provincie. De aantallen uitgesproken faillissementen worden niet gecorrigeerd voor de uitspraken die later zijn vernietigd. Vanwege het feit dat koppeling met het Algemeen Bedrijfsregister (ABR)
niet mogelijk was door het ontbreken van een juiste datum van inschrijving bij de Kamer van Koophandel, ontbreken, vanaf 2007, de gegevens over de bestaansduur van de onderneming.

Gegevens beschikbaar van 1993 tot en met 2011.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 12 januari 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Reden van stopzetting:
De tabellen over de uitsproken faillissementen in Nederland is opnieuw opgezet. De nieuwe tabellen zijn op statline onder het thema Bedrijven/Bedrijvendemografie/Faillissementen te vinden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Uitgesproken faillissementen
Uitgesproken faillissementen betreffende juridische eenheden met
uitzondering van natuurlijke personen zonder eenmanszaak.
Bedrijfsactiviteit Sbi '93
Uitgesproken faillissementen met betrekking tot eenmanszaken en
vennootschappen e.d. naar bedrijfsactiviteit volgens de Standaard
Bedrijfsindeling 1993 (SBI'93). Het betreft merendeels
bedrijven of delen van bedrijven.
De SBI '93 is de Nederlandse hiërarchische indeling van economische
activiteiten die vanaf 1993 door het CBS wordt gebruikt om
bedrijfseenheden te rubriceren naar hun hoofdactiviteit.
De SBI '93 kent zes niveaus, waarvan de beide hoogste niveaus (secties
en subsecties) door letters en de lagere niveaus (afdelingen, groepen,
klassen en subklassen) door cijfers wordt aangeduid.
De SBI-code is tot en met het niveau van de klassen (vier cijfers), op een
aantal uitzonderingen na, gelijk aan de door Eurostat vastgestelde NACE
Rev, 1.1 (Nomenclature général des Activités économiques dans la
Communauté Européenne) die in alle lidstaten van de EU wordt
gehanteerd. De subklasse, aangegeven door vijf cijfers, is een nadere
Nederlandse verbijzondering. Op het niveau van de afdelingen (twee
cijfers) stemmen SBI '93 en NACE Rev. 1.1 overeen met de ISIC Rev. 3.1
(International Standard Industrial Classification of All Economic
Activities), de door de Verenigde Naties aanbevolen classificatie van
economische activiteiten. Deze is in maart 2002 door de Statistische
Commissie van de VN vastgesteld.
Voorganger van de SBI '93 was de SBI '74 die door het CBS vanaf 1974
werd gehanteerd.
0000b Landbouw, bosbouw, visserij (A+B)
Uitgesproken faillissementen van eenmanszaken en vennootschappen
e.d. in de landbouw, jacht en bosbouw en in de visserij.
Deze categorie is een samentelling van categoriën:
01 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en de jacht
02 Bosbouw en dienstverlening voor de bosbouw
05 Visserij, kweken van vis en schaaldieren.
C t/m E Nijverheid (geen bouwnijverheid)
Uitgesproken faillissementen van eenmanszaken en vennootschappen
e.d. in de winning van delfstoffen, de industrie, productie en distributie
van en handel in elektriciteit, aardgas en warm water.
Deze categorie is een samentelling van categoriën:
C Winning van delfstoffen
D Industrie
E Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom
en warm water.
F Bouwnijverheid
Uitgesproken faillissementen van eenmanszaken en vennootschappen
e.d. in de bouwnijverheid.
Deze afdeling omvat algemene en gespecialiseerde bouwkundige en
civieltechnische werken, de bouwinstallatie en de afwerking van gebouwen.
Zij omvat ook nieuwbouw, reparatie, aan- en verbouwwerkzaamheden, het
optrekken van geprefabriceerde gebouwen of constructies ter plaatse en
van tijdelijke bouwwerken.
Onder algemene bouwkundige werken valt de bouw van woningen,
kantoren, winkels en andere vormen van burgerlijke- en utiliteitsbouw,
boerderijgebouwen enzovoort of de bouw of aanleg van zware constructies
als autowegen, straten, bruggen, tunnels, spoorwegen, vliegvelden, havens
en andere waterbouwkundige projecten, irrigatiesystemen, rioleringen,
industriële installaties, pijpleidingen en elektriciteitsleidingen,
sportvoorzieningen enzovoort. Deze werkzaamheden kunnen voor eigen
rekening of voor een vast bedrag of op contractbasis worden uitgevoerd.
Een deel van de werkzaamheden of soms zelfs alle uitvoerende
werkzaamheden kunnen worden uitbesteed aan onderaannemers.
Gespecialiseerde bouwkundige werken omvatten de bouw of aanleg van
een gedeelte van bouwwerken en van civieltechnische werken of de
hiervoor vereiste voorbereidende werkzaamheden. Er is gewoonlijk
sprake van gespecialiseerde werkzaamheden ten behoeve van diverse
bouwwerken, waarvoor specifieke ervaring of een speciale uitrusting
nodig is. Het heien, leggen van funderingen, boren van waterputten, de
cascobouw, het storten van beton, metselen, zetten van natuursteen, de
bouw van steigers, dakbedekking enzovoort worden hiertoe gerekend.
Ook het optrekken van stalen constructies valt hieronder mits de delen
ervan niet door dezelfde eenheid zijn geproduceerd. Gespecialiseerde
bouwkundige werkzaamheden worden meestal aan onderaannemers
uitbesteed, maar vooral reparaties worden in de bouw rechtstreeks voor
de eigenaar van het onroerend goed uitgevoerd.
De bouwinstallatie omvat de installatie van alle voorzieningen waardoor
een bouwwerk als zodanig zijn functie kan vervullen. Deze
werkzaamheden worden meestal op de bouwplaats zelf verricht, hoewel
bepaalde gedeelten ervan in een werkplaats kunnen worden uitgevoerd.
Inbegrepen zijn loodgieterswerk, de installatie van verwarmings- en
klimaatregelingssystemen, antennes, alarmsystemen, en andere
elektrische apparatuur, sprinklerinstallaties, liften en roltrappen
enzovoort.
Ook vallen hieronder isolatiewerkzaamheden (vochtwering, warmte- en
geluidsisolatie), het aanbrengen van metalen beplating, de installatie van
commerciële koelapparatuur, verlichtings- en signaleringssystemen voor
wegen, spoorwegen, luchthavens, havens enzovoort. Het uitvoeren van
reparaties in verband met deze activiteiten is ook inbegrepen.
De afwerking van gebouwen omvat werkzaamheden die zijn gericht op de
afwerking of voltooiing van een bouwwerk, zoals glaszetten,
stukadoorswerk, schilderen, sauzen, het aanbrengen van vloer- of
wandtegels of van andere bekleding of bedekking zoals parket, tapijt,
behang enzovoort, schuren van vloeren, aftimmeren, geluidstechnische
werkzaamheden, schoonmaken van het buitenwerk enzovoort Het
uitvoeren van reparaties in verband met deze activiteiten is ook
inbegrepen. Deze afdeling omvat niet:
- de aanleg en het onderhoud van grasvelden en tuinen en boomchirurgie
(0141);
- de vervaardiging van bouwmaterialen (sectie C en D);
- bouwwerkzaamheden (boortorens en dergelijke) die rechtstreeks
verband houden met de winning van aardolie en aardgas (1120). Het
optrekken van gebouwen, de aanleg van wegen enzovoort op de
winningsplaats zelf valt echter wel onder deze klasse;
- de bouw of installatie van industriële apparatuur en machines
(bijvoorbeeld de installatie van industriële ovens, turbines enzovoort)
(sectie D);
- het optrekken van volledige geprefabriceerde gebouwen of bouwwerken
van zelf vervaardigde onderdelen wordt ingedeeld bij de toepasselijke
rubriek van de sectie Industrie, afhankelijk van het materiaal waaruit
deze voornamelijk bestaan. Indien dit echter beton is, wordt deze
activiteit in deze afdeling ingedeeld;
- de installatie van zelf vervaardigd schrijn- of timmerwerk (2030.x);
- het optrekken van metalen constructiewerken van zelf vervaardigde
onderdelen (2811);
- het ontwerpen van bouwkundige en civieltechnische werken (7420.x);
- projectbeheer, directievoering voor de bouw (7420.1);
- het glazenwassen, schoorsteenvegen, schoonmaken van
heetwaterketels, het interieur enzovoort (7470.x).
H Horeca
Uitgesproken faillissementen van eenmanszaken en vennootschappen
e.d. in de horeca.
In deze sectie worden aan gasten logies en/of bereide maaltijden, snacks
en dranken voor onmiddellijke consumptie verschaft. Deze sectie omvat
zowel het verschaffen van accommodatie als verstrekken van maaltijden,
omdat deze twee activiteiten vaak in dezelfde eenheid worden gecombineerd.
De verschillende activiteiten in sectie H overlappen elkaar in zekere
mate, omdat bijvoorbeeld de verkoop van dranken een activiteit op zich is,
maar ook deel uitmaakt van de activiteiten van een restaurant (waar bij de
maaltijden dranken worden verstrekt) en dan met de verkoop van maaltijden
bij 55.3 (Restaurants) wordt ingedeeld. Evenzo vormt de exploitatie van
een restaurant een aparte activiteit, maar kan zij ook deel uitmaken van
een bedrijf dat logies verschaft.
Logiesverschaffende eenheden bieden reizigers, vakantiegangers en anderen
accommodatie voor kortstondig verblijf (korter dan 3 maanden) aan. Er zijn
vele verschillende eenheden. Sommige verschaffen alleen logies, terwijl
andere naast logies ook maaltijden en recreatieve faciliteiten aanbieden.
Het soort aanvullende dienstverlening kan van eenheid tot eenheid
verschillen.
Restaurants verstrekken volledige, voor onmiddellijke consumptie geschikte
maaltijden, ongeacht of het traditionele restaurants, zelfbedienings- of
afhaalrestaurants, dan wel permanente of tijdelijke viskramen en
dergelijke met of zonder zitplaatsen zijn. Bepalend is het feit dat er
voor onmiddellijke consumptie geschikte maaltijden worden aangeboden, niet
het soort gelegenheid dat deze maaltijden verstrekt.
Sectie H omvat niet:
- de productie van maaltijden niet voor onmiddellijke consumptie geschikt
of maaltijden of bereid voedsel dat niet als maaltijd wordt beschouwd (SBI
15 voedingsmiddelenindustrie);
- de verkoop van niet zelf vervaardigd voedsel dat niet als maaltijd wordt
beschouwd of van niet voor onmiddellijke consumptie geschikte maaltijden
(SBI 51 groothandel of SBI 52 detailhandel afhankelijk van de
afnemerscategorie).