Nationale rekeningen 2009; Goederen en diensten investeringen

Nationale rekeningen 2009; Goederen en diensten investeringen

Soort cijfers Perioden Bedrijfstakken Hoofdgroepen Landbouw, bosbouw en visserij Bedrijfstakken Hoofdgroepen Delfstoffenwinning Bedrijfstakken Hoofdgroepen Industrie Bedrijfstakken Hoofdgroepen Energie- en waterleidingbedrijven Bedrijfstakken Hoofdgroepen Bouwnijverheid Bedrijfstakken Hoofdgroepen Handel, horeca en reparatie Bedrijfstakken Hoofdgroepen Vervoer, opslag en communicatie Bedrijfstakken Hoofdgroepen Financiële en zakelijke dienstverlening Bedrijfstakken Hoofdgroepen Overheid Bedrijfstakken Hoofdgroepen Zorg en overige dienstverlening
Lopende prijzen, mln euro 2009* 3.946,0 1.498,0 8.289,0 2.627,0 1.906,0 6.476,0 8.514,0 51.058,0 19.941,0 7.011,0
Volumemutaties, % 2009* -13,7 -9,5 -14,6 -12,0 -18,0 -18,2 -11,9 -16,6 6,9 -15,4
Volume-indexcijfers 2000 = 100 2009* 95,4 124,2 86,1 139,1 110,9 91,9 65,2 98,1 147,9 131,5
Prijsniveau 2000, mln euro 2009* 3.176,0 1.287,0 7.835,0 2.300,0 1.811,0 6.216,0 7.575,0 40.465,0 17.038,0 6.383,0
Deflatoren, % mutaties 2009* 2,5 0,2 1,1 0,4 1,1 1,0 1,2 2,0 0,4 1,7
Deflatoren, indexcijfers 2000 = 100 2009* 124,2 116,4 105,8 114,2 105,2 104,2 112,4 126,2 117,0 109,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze publicatie staan gegevens uit de nationale rekeningen over de
investeringen in goederen en diensten. De publicatie geeft een overzicht
van de verdeling van de investeringen over de verschillende bedrijfs-
takken en -klassen. Verder geeft het een overzicht van de goederen en
diensten waarin is geïnvesteerd.

De onderwerpen kunnen in de volgende grootheden worden weergegeven:
- Lopende prijzen, mln euro
- Volumemutaties, %
- Volume-index, 2000 = 100
- Constante prijzen, prijsniveau 2000 = 100, mln euro
- Deflatoren: % mutaties
- Deflatoren: index 2000 = 100

Deze tabel is stopgezet. Gegevens zijn beschikbaar vanaf 1969 tot en met
2009.

Reden stopzetting:
De tabellen van de Nationale rekeningen, te vinden onder macro-economie,
worden opnieuw gestructureerd. De tabellen zijn in een nieuwe
mappenstructuur geplaatst. Een aantal tabellen wordt in de tweede helft van
2011 herzien. Sommige tabellen gaan één op één over in een nieuwe tabel,
andere worden opgesplitst, weer andere (deels) samengevoegd met andere
tabellen. Doelstelling van de herstructurering is om de vindbaarheid van de
cijfers te verhogen. De herstructurering valt samen met de herziening van
de bedrijfsindeling die in de tabellen van de nationale rekeningen wordt
gebruikt. De Nationale rekeningen zijn hiermee overgegaan van de SBI '93
naar de SBI 2008.


Toelichting onderwerpen

Bedrijfstakken
Alle eenheden van economische activiteit op lokaal niveau die dezelfde of
soortgelijke activiteiten verrichten.
Hoofdgroepen
Onderverdeling van de bedrijfstakken
Landbouw, bosbouw en visserij
0000b Landbouw, bosbouw en visserij (A+B)
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
01 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en de jacht
02 Bosbouw en dienstverlening voor de bosbouw
05 Visserij, kweken van vis en schaaldieren
Delfstoffenwinning
C Winning van delfstoffen
Het begrip "winning van delfstoffen" omvat de winning van in de natuur
voorkomende mineralen in vaste vorm (steenkool, turf en erts), in
vloeibare vorm (aardolie) of in de vorm van een gas (aardgas). Winning
vindt plaats door middel van ondergrondse mijnbouw, dagbouw of boringen.
Deze sectie omvat voorts bijkomende bewerkingen die voor het vervoer en de
afzet van de minerale producten noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld het
vergruizen, malen, wassen, drogen, sorteren of concentreren van ertsen,
het vloeibaar maken van aardgas en het briketteren van vaste brandstoffen.
Deze werkzaamheden worden vaak door de eenheden die de delfstoffen winnen
zelf uitgeoefend en/of door andere eenheden in de buurt van de winplaats.
Deze sectie omvat ook:
- de vervaardiging van steenkool- en bruinkoolbriketten, het sinteren van
ertsen;
- het vergruizen, malen of op andere wijze behandelen van bepaalde soorten
aarde, steen en mineralen.
Deze sectie omvat niet:
- de verwerking van delfstoffen (sectie D);
- de productie aan de bron van natuurlijk bron- of mineraalwater (1598);
- de winning, zuivering en distributie van water (4100);
- de exploratie van mineralen (7420).
De winningsactiviteiten worden aan de hand van de belangrijkste
geproduceerde mineralen ingedeeld in afdelingen, groepen en klassen.
Subsectie CA omvat de winning van energiehoudende delfstoffen (steenkool,
bruinkool en turf).
Subsectie CB omvat niet-energiehoudende delfstoffen.
Industrie
D Industrie
Onder industrie wordt de mechanische, fysische of chemische verwerking van
materialen, stoffen of onderdelen tot nieuwe producten verstaan. De
verwerkte materialen, stoffen of onderdelen zijn grondstoffen uit de
landbouw, bosbouw, visserij en mijnbouw, alsmede (half)fabricaten uit de
industrie.
Bij de eenheden in deze sectie gaat het vaak om fabrieken waar gewoonlijk
machines met motoraandrijving en apparaten worden gebruikt. Eenheden waar
materialen of stoffen met de hand of in de eigen woning tot nieuwe
producten worden verwerkt en die producten op de plaats waar deze
zijn gemaakt, zelf verkopen, zoals bakkerijen en kleermakerijen, vallen
echter ook onder deze sectie.
Industriële eenheden kunnen materialen zelf verwerken of dit aan andere
eenheden uitbesteden. In beide gevallen valt dit onder de sectie
Industrie.
Een nieuw industrieel product is een eindproduct, dat gereed is voor
gebruik of consumptie of het is een halffabricaat, dat voor verdere
verwerking wordt gebruikt. Een voorbeeld: het product dat na raffinage
van aluminiumoxide ontstaat, wordt als input gebruikt voor de primaire
productie van aluminium. Primair aluminium wordt als input gebruikt voor
de fabricage van aluminiumdraad. Aluminiumdraad wordt als input gebruikt
voor de fabricage van artikelen van draad.
Indien de montage en installatie van machines en apparatuur in de
industrie, handels- of andere eenheden als gespecialiseerde activiteiten
worden uitgevoerd, worden deze in dezelfde klasse ingedeeld als het
desbetreffende product.
De montage en installatie van machines en apparatuur als incidentele
dienstverlening bij de verkoop van goederen door een eenheid die
hoofdzakelijk actief is in de industrie, de groothandel of de
detailhandel, worden ingedeeld bij de hoofdactiviteit.
Onderhoud en reparatie van industriële machines en apparaten wordt over
het algemeen in dezelfde klasse ingedeeld als de vervaardiging van de
betrokken goederen. Reparatie van kantoormachines en computers wordt
echter ingedeeld in klasse 7250.
Reparatie van huishoudelijke apparaten en consumptiegoederen wordt
ingedeeld in groep 527. De reparatie van auto's en motoren in afdeling 50
Autobranche.
Indien de goederen ingrijpend worden gewijzigd of vernieuwd of een totaal
andere constructie krijgen, valt dit gewoonlijk onder industrie.
De vervaardiging van specifieke componenten en onderdelen, toebehoren en
hulpstukken voor machines en apparaten wordt gewoonlijk ingedeeld in
dezelfde klasse als de vervaardiging van de desbetreffende machines en
apparaten.
De vervaardiging van niet-specifieke componenten en onderdelen voor
machines en apparatuur, zoals motoren, zuigers, elektromotoren,
elektroinstallatiemateriaal, kleppen, kogellagers, rollagers, worden in de
passende klasse van de sectie industrie ingedeeld.
De scheidslijn tussen industrie en andere secties van de nomenclatuur is
niet altijd even duidelijk. De industrie houdt zich bezig met de
verwerking van materialen tot nieuwe producten. Er wordt een nieuw product
gemaakt, maar wanneer een product als nieuw moet worden beschouwd, is niet
altijd evident. Ter verduidelijking volgt een aantal voorbeelden van
activiteiten die in de sectie Industrie worden ingedeeld:
- het pasteuriseren en bottelen van melk;
- de verwerking van verse vis (openen en verwijderen van oesterschelpen,
fileren van vis);
- het drukken en aanverwante activiteiten;
- de productie van stortklare beton;
- de leerbewerking;
- de houtverduurzaming;
- het galvaniseren, plateren, de warmtebehandeling van metalen en het
polijsten;
- het opnieuw bouwen of vervaardigen van machines (bijvoorbeeld
automotoren);
- reparatie en renovatie van schepen;
- loopvlakvernieuwing van banden.
Er zijn daarentegen ook activiteiten die weliswaar "nieuwe" producten
opleveren maar niet tot de industrie worden gerekend. Daartoe behoren:
- het optrekken van bouwwerken, de fabricage van constructies op de
bouwplaats zelf (sectie F: Bouwnijverheid);
- activiteiten die niet leiden tot een nieuw product, maar tot een
gewijzigde versie van hetzelfde product:
* het opsplitsen van partijen stukgoederen in kleinere partijen, inclusief
het verpakken, herverpakken;
* het bottelen van producten als alcoholhoudende dranken of chemicaliën;
* de montage van computers volgens de specifieke wensen van een klant;
* het sorteren van afval;
* het mengen van verf;
Deze activiteiten worden ingedeeld in sectie G (groothandel en
detailhandel).
Energie- en waterleidingbedrijven
E Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom
en warm water
Deze sectie omvat:
40 Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas en
warm water
41 Winning en distributie van water
Bouwnijverheid
45 Bouwnijverheid
Deze afdeling omvat algemene en gespecialiseerde bouwkundige en
civieltechnische werken, de bouwinstallatie en de afwerking van gebouwen.
Zij omvat ook nieuwbouw, reparatie, aan- en verbouwwerkzaamheden, het
optrekken van geprefabriceerde gebouwen of constructies ter plaatse en van
tijdelijke bouwwerken.
Onder algemene bouwkundige werken valt de bouw van woningen, kantoren,
winkels en andere vormen van burgerlijke- en utiliteitsbouw,
boerderijgebouwen enzovoort of de bouw of aanleg van zware constructies
als autowegen, straten, bruggen, tunnels, spoorwegen, vliegvelden, havens
en andere waterbouwkundige projecten, irrigatiesystemen, rioleringen,
industriële installaties, pijpleidingen en elektriciteitsleidingen,
sportvoorzieningen enzovoort. Deze werkzaamheden kunnen voor eigen
rekening of voor een vast bedrag of op contractbasis worden uitgevoerd.
Een deel van de werkzaamheden of soms zelfs alle uitvoerende werkzaamheden
kunnen worden uitbesteed aan onderaannemers.
Gespecialiseerde bouwkundige werken omvatten de bouw of aanleg van een
gedeelte van bouwwerken en van civieltechnische werken of de hiervoor
vereiste voorbereidende werkzaamheden. Er is gewoonlijk sprake van
gespecialiseerde werkzaamheden ten behoeve van diverse bouwwerken,
waarvoor specifieke ervaring of een speciale uitrusting nodig is. Het
heien, leggen van funderingen, boren van waterputten, de cascobouw, het
storten van beton, metselen, zetten van natuursteen, de bouw van steigers,
dakbedekking enzovoort worden hiertoe gerekend. Ook het optrekken van
stalen constructies valt hieronder mits de delen ervan niet door dezelfde
eenheid zijn geproduceerd. Gespecialiseerde bouwkundige werkzaamheden
worden meestal aan onderaannemers uitbesteed, maar vooral reparaties
worden in de bouw rechtstreeks voor de eigenaar van het onroerend goed
uitgevoerd.
De bouwinstallatie omvat de installatie van alle voorzieningen waardoor
een bouwwerk als zodanig zijn functie kan vervullen. Deze werkzaamheden
worden meestal op de bouwplaats zelf verricht, hoewel bepaalde gedeelten
ervan in een werkplaats kunnen worden uitgevoerd. Inbegrepen zijn
loodgieterswerk, de installatie van verwarmings- en
klimaatregelingssystemen, antennes, alarmsystemen, en andere elektrische
apparatuur, sprinklerinstallaties, liften en roltrappen enzovoort. Ook
vallen hieronder isolatiewerkzaamheden (vochtwering, warmte- en
geluidsisolatie), het aanbrengen van metalen beplating, de installatie van
commerciële koelapparatuur, verlichtings- en signaleringssystemen voor
wegen, spoorwegen, luchthavens, havens enzovoort. Het uitvoeren van
reparaties in verband met deze activiteiten is ook inbegrepen.
De afwerking van gebouwen omvat werkzaamheden die zijn gericht op de
afwerking of voltooiing van een bouwwerk, zoals glaszetten,
stukadoorswerk, schilderen, sauzen, het aanbrengen van vloer- of
wandtegels of van andere bekleding of bedekking zoals parket, tapijt,
behang enzovoort, schuren van vloeren, aftimmeren, geluidstechnische
werkzaamheden, schoonmaken van het buitenwerk enzovoort Het uitvoeren van
reparaties in verband met deze activiteiten is ook inbegrepen.
Deze afdeling omvat niet:
- de aanleg en het onderhoud van grasvelden en tuinen en boomchirurgie
(0141);
- de vervaardiging van bouwmaterialen (sectie C en D);
- bouwwerkzaamheden (boortorens en dergelijke) die rechtstreeks verband
houden met de winning van aardolie en aardgas (1120). Het optrekken van
gebouwen, de aanleg van wegen enzovoort op de winningsplaats zelf valt
echter wel onder deze klasse;
- de bouw of installatie van industriële apparatuur en machines
(bijvoorbeeld de installatie van industriële ovens, turbines enzovoort)
(sectie D);
- het optrekken van volledige geprefabriceerde gebouwen of bouwwerken van
zelf vervaardigde onderdelen wordt ingedeeld bij de toepasselijke rubriek
van de sectie Industrie, afhankelijk van het materiaal waaruit deze
voornamelijk bestaan. Indien dit echter beton is, wordt deze activiteit in
deze afdeling ingedeeld;
- de installatie van zelf vervaardigd schrijn- of timmerwerk (2030.x);
- het optrekken van metalen constructiewerken van zelf vervaardigde
onderdelen (2811);
- het ontwerpen van bouwkundige en civieltechnische werken (7420.x);
- projectbeheer, directievoering voor de bouw (7420.1);
- het glazenwassen, schoorsteenvegen, schoonmaken van heetwaterketels, het
interieur enzovoort (7470.x)
Handel, horeca en reparatie
5000h Handel, reparatie en horeca
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
G Reparatie van consumentenartikelen en handel
H Horeca
Vervoer, opslag en communicatie
I Vervoer, opslag en communicatie
Deze sectie omvat:
- het vervoer van personen of goederen, al dan niet volgens een
dienstregeling, per spoor, via een pijpleiding, over de weg, over water
of door de lucht;
- de ondersteunende activiteiten als terminal- en parkeerfaciliteiten,
vrachtbehandeling, opslag enzovoort;
- de posterijen en de telecommunicatie;
- de verhuur van transportmiddelen met bestuurder of bedienend personeel.
Deze sectie omvat niet:
- grote reparaties of verbouwing van transportmiddelen met uitzondering
van auto's (35);
- de bouw, het onderhoud en de reparatie van wegen, spoorwegen, havens,
vliegvelden (452);
- het onderhoud en de reparatie van auto's (50.20);
- de verhuur van transportmiddelen zonder bestuurder of bedienend
personeel (711, 712).
Financiële en zakelijke dienstverlening
6500a Onroerend goed, financiële en zakelijke diensten
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
J Financiële instellingen
K Verhuur van en handel in onroerend goed, verhuur van roerende goederen
Overheid
7500d Overheid (geen niet-gesubsidieerd onderwijs)
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
L Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen
801 Primair onderwijs voor leerplichtigen en speciaal onderwijs
802 Voortgezet onderwijs
803 Hoger onderwijs
Q Extraterritoriale lichamen en organisaties
Zorg en overige dienstverlening
8040d Zorg, niet-gesubsidieerd onderwijs, recreatie, cultuur en milieu
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
804 Auto- en motorrijscholen, afstandsonderwijs, bedrijfsopleidingen,
studiebegeleiding en onderwijs niet elders genoemd
N Gezondheids- en welzijnszorg
O Milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening
P Particuliere huishoudens met personeel in loondienst