Milieukosten van het verkeer 1980-2011

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de kosten van maatregelen die milieuverontreiniging door het verkeer bestrijden.

De jaarlijkse milieukosten bestaan voor een groot deel uit kapitaallasten van investeringen in voertuigaanpassingen. Daarnaast bestaan de milieukosten uit meerkosten van onder meer milieuvriendelijke brandstoffen, plaatsing van geluidsschermen en woningisolatie door het Rijk en milieuvriendelijke demontage van autowrakken.

Naast de kosten van milieumaatregelen worden ook de betaalde heffingen en de ontvangen subsidies in kaart gebracht.

De milieu-investeringen en kapitaallasten van energiezuinige auto's worden door het CBS niet tot de milieukosten gerekend. Kopers van energiezuinige auto's krijgen een korting op de BPM. Omdat deze gelden terugvloeien naar de algemene middelen, vallen ze buiten de milieukostendefinitie van het CBS. Als gevolg hiervan worden zij niet in de tabel opgenomen.

Gegevens beschikbaar van 1980 tot en met 2011.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 juli 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Milieukosten van het verkeer, zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Investeringen in milieumaatregelen
Extra investeringen (meerkosten) in voorzieningen waarmee men beoogt de uitstoot van verontreinigende stoffen naar lucht, water en bodem, alsmede de overlast door verkeersgeluid te verminderen. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om aanpassingen aan transportmiddelen, maar ook om maatregelen bij tankstations en in havens. Milieu-investeringen worden over een bepaalde periode afgeschreven. De kapitaallasten worden tot de milieukosten gerekend.
Totaal milieu-investeringen
Totaal van de investeringen (meerkosten) in voorzieningen waarmee men beoogt de uitstoot van verontreinigende stoffen naar lucht, water en bodem, alsmede de overlast door verkeersgeluid te verminderen. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om aanpassingen aan transportmiddelen, maar ook om bijvoorbeeld maatregelen bij tankstations en havens. Milieu-investeringen worden over een bepaalde periode afgeschreven. De kapitaallasten worden tot de milieukosten gerekend.
Bodemverontreiniging
Investeringen (meerkosten) in voorzieningen om bodemverontreiniging te voorkomen of te beperken. Hierbij gaat het met name om maatregelen ter voorkoming van bodemverontreiniging bij tankstations. De uitgaven voor bodemsanering, controle en inspectie zijn niet als investering maar als milieukosten opgenomen.