Faillissementen; rechtsvorm en bedrijfstak SBI'93, jan. 1993 - apr. 2014

Faillissementen; rechtsvorm en bedrijfstak SBI'93, jan. 1993 - apr. 2014

Perioden Faillissementen naar rechtsvorm Totaal uitgesproken faillissementen (aantal) Faillissementen naar rechtsvorm Eenmanszaken en vennootschappen e.d. Totaal uitgesproken faillissementen (aantal) Faillissementen naar rechtsvorm Eenmanszaken en vennootschappen e.d. Eenmanszaken (aantal) Faillissementen naar rechtsvorm Eenmanszaken en vennootschappen e.d. Vennootschappen e.d. (aantal) Faillissementen naar rechtsvorm Natuurlijke personen zonder eenmanszaak Totaal uitgesproken faillissementen (aantal) Faillissementen naar rechtsvorm Natuurlijke personen zonder eenmanszaak Vennoten (aantal) Faillissementen naar rechtsvorm Natuurlijke personen zonder eenmanszaak Overige natuurlijke personen (aantal)
2013 augustus 866 687 79 608 179 48 131
2013 september 875 682 86 596 193 62 131
2013 3e kwartaal 2.887 2.266 282 1.984 621 163 458
2013 oktober 1.116 844 100 744 272 71 201
2013 november 903 687 105 582 216 57 159
2013 december 887 671 76 595 216 38 178
2013 4e kwartaal 2.906 2.202 281 1.921 704 166 538
2013 12.306 9.456 1.181 8.275 2.850 691 2.159
2014 januari 948 707 112 595 241 75 166
2014 februari 898 696 78 618 202 51 151
2014 maart 773 598 72 526 175 27 148
2014 1e kwartaal 2.619 2.001 262 1.739 618 153 465
2014 april 988 812 112 700 176 46 130
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de aantallen faillissementen die per maand door de rechter in Nederland zijn uitgesproken. De cijfers worden niet gecorrigeerd voor uitspraken die naderhand nietig zijn verklaard. De tabel toont het aantal uitgesproken faillissementen van natuurlijke personen, eenmanszaken en bedrijven en instellingen. Voor bedrijven, instellingen en eenmanszaken is een nadere uitsplitsing naar bedrijfsactiviteit beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1993 - april 2014.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 10 juli 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet. Actuele informatie over de faillissementen bevindt zich op statline onder het thema, Bedrijven/Bedrijvendemografie/Faillissementen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Faillissementen naar rechtsvorm
Totaal uitgesproken faillissementen
Eenmanszaken en vennootschappen e.d.
Juridische eenheden met uitzondering van natuurlijke personen zonder
eenmanszaak.
Totaal uitgesproken faillissementen
Eenmanszaken
Natuurlijke personen die een eigen zaak bezitten of tot vlak voor het
faillissement bezaten. Een eigen zaak is daarbij een zaak zonder
afgescheiden vermogen. De natuurlijke persoon is dus aansprakelijk
voor alle handelingen en vermogensaangelegenheden van de eigen zaak.
Binnen de eigen zaak kunnen overigens wel degelijk meerdere personen
werkzaam zijn.
Per 1-1-2007 wordt het onderscheid tussen eenmanszaken en
natuurlijke personen nauwkeuriger vastgesteld.
Hierdoor deed zich, in vergelijking tot voorgaande jaren, een
verschuiving voor van eenmanszaken naar natuurlijke personen
zonder eenmanszaak per 1-1-2007.
Vennootschappen e.d.
Het betreft:
- BV's (Besloten vennootschap)
- VoF's (Vennootschap onder firma)
- NV's (Naamloze vennootschap)
- CV's (commanditaire vennootschap)
- Maatschappen
- Verenigingen
- Stichtingen
- Ltd (Limited)
- overige buitenlandse rechtsvormen.
Bij faillissementen van VOF's en CV's worden in principe ook de vennoten
(uitgezonderd stille vennoten in een CV) failliet verklaard.
Vennoten kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.
Rechtspersonen die vennoten zijn van een gefailleerde Vof of CV, worden
meegeteld onder "vennootschappen e.d.". Natuurlijke personen die vennoot
zijn, worden meegeteld bij de categorie "natuurlijke personen zonder
eenmanszaak".
Natuurlijke personen zonder eenmanszaak
Het gaat hier om "de man of vrouw" die geen eigen zaak zonder
afgescheiden vermogen bezit en die door privé schulden failliet is
verklaard door de rechter.
Daarnaast betreft het vennoten van een eveneens failliet verklaarde VOF
of CV, die natuurlijk persoon zijn.
Ook nalatenschappen vallen onder deze categorie rechtspersonen.
Per 1-1-2007 wordt het onderscheid tussen eenmanszaken en
natuurlijke personen nauwkeuriger vastgesteld.
Hierdoor deed zich, in vergelijking tot voorgaande jaren, een
verschuiving voor van eenmanszaken naar natuurlijke personen
zonder eenmanszaak per 1-1-2007.
Totaal uitgesproken faillissementen
Vennoten
Hieronder vallen natuurlijke personen die deelnemen in een
commanditaire vennootschap (CV) of vennootschap onder
firma (VOF) en samen daarmee failliet zijn gegaan. Bij faillissementen
van VOF's en CV's worden in principe ook de vennoten (uitgezonderd
stille vennoten in een CV) failliet verklaard.
Vennoten die natuurlijk persoon zijn en van wie de CV of VOF failliet gaat
kunnen hun eigen faillissement alleen voorkomen door een beroep te doen
op de schuldsaneringsregeling.
Overige natuurlijke personen
Natuurlijke personen die geen eigen zaak zonder afgescheiden vermogen
bezitten noch vennoot van een VOF of CV zijn. Het gaat bij de overige
natuurlijke personen grotendeels om "de gewone man of vrouw".
De natuurlijk persoon is door privé schulden in de problemen geraakt en
heeft niet (succesvol) gebruik kunnen maken van de
schuldsaneringsregeling.
Hieronder vallen ook ondernemingen in oprichting.
Per 1-1-2007 is overgegaan op het nieuwe bedrijvenregister van het CBS
voor de bepaling van de rechtsvorm van de bedrijven. Via het nieuwe
bedrijvenregister wordt het onderscheid tussen eenmanszaken en
natuurlijke personen nauwkeuriger vastgesteld.
Dit heeft tot gevolg dat er, in vergelijking tot voorgaande jaren, sprake
is van een verschuiving van eenmanszaken naar natuurlijke personen
zonder eenmanszaak per 1-1-2007.
Hieronder vallen ook bedrijven in oprichting.