Bevolkingsontwikkeling; regio per maand

Bevolkingsontwikkeling; regio per maand

Perioden Regio's Bevolking aan het begin van de periode (aantal)
2020 juli Nederland 17.425.798
2020 juli Groningen (PV) 584.451
2020 juli Fryslân (PV) 649.713
2020 juli Drenthe (PV) 494.024
2020 juli Overijssel (PV) 1.163.436
2020 juli Flevoland (PV) 425.488
2020 juli Gelderland (PV) 2.088.878
2020 juli Utrecht (PV) 1.357.436
2020 juli Noord-Holland (PV) 2.882.333
2020 juli Zuid-Holland (PV) 3.715.026
2020 juli Zeeland (PV) 384.296
2020 juli Noord-Brabant (PV) 2.566.010
2020 juli Limburg (PV) 1.114.707
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de veranderingen in de bevolkingsomvang van Nederland per regio. Deze veranderingen kunnen ontstaan door levend geboren kinderen, overledenen, immigratie, emigratie (inclusief administratieve correcties) en overige correcties. Daarnaast zijn ook cijfers over de totale bevolkingsgroei, begin- en eindbevolking opgenomen.

De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten. De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten. In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van de gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2002.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief. De cijfers van de ‘Bevolking aan het begin van de periode’ voor januari 2021 zijn definitief.
De overige cijfers vanaf 2021 zijn voorlopig. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.

Wijzigingen per 31 augustus 2021:
De voorlopige cijfers over juli 2021 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 10 maart 2021:
Naar aanleiding van de opsplitsing van gemeente Haaren zijn de voorlopige cijfers over 1 januari 2021 voor de gemeenten Boxtel, Oisterwijk, Tilburg en Vught verbeterd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Aan het einde van iedere maand worden de voorlopige cijfers over de voorafgaande maand gepubliceerd. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.
In het derde kwartaal van elk jaar worden de voorlopige cijfers over het voorgaande jaar vervangen door definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Bevolking aan het begin van de periode
Bevolking aan het begin van de geselecteerde periode

Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.

In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.