Provinciale financiën; administratief, 1998 - 2005

Tabeltoelichting


Gegevens beschikbaar vanaf: 1998
Frequentie: stopgezet

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd conform de release
policy zoals beschreven in paragraaf 4 (beschrijving van het onderzoek).

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice.
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek.
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Toelichting onderwerpen

Uitgaven exploitatierekening
Totaal uitgaven
Algemeen bestuur
Totaal algemeen bestuur
Provinciale Staten
Alle lasten die rechtstreeks verband houden met het functioneren
van provinciale staten. Daartoe worden ook gerekend de kosten van de
statenvoorstellen exclusief de kosten van voorbereiding door het
ambtelijk apparaat.
Gedeputeerde Staten
Alle lasten die direct verband houden met gedeputeerde staten.
Overig algemeen bestuur
Overige zaken algemeen bestuur zijn kabinetszaken, bestuurlijke
organisatie, financieel toezicht op gemeenten en overige wettelijke
regelingen. Kabinetzaken; alle lasten en baten verbonden aan de
werkzaamheden van het kabinet van de commissaris van de Koningin. Indien
deze echter optreedt in het belang van de handhaving van de rechtsorde en
als orgaan van het Rijk, zoals rampenbestrijding en voorbereiding civiele
verdediging, worden de desbetreffende kosten verantwoord op hoofdfunctie
Openbare orde en veiligheid. Bestuurlijke organisatie: alle lasten en
baten die betrekking hebben op de bestuurlijke organisatie. Hiertoe worden
gerekend de wijziging van provinciale grenzen, toepassing van de Wet
gemeenschappelijke regelingen ter zake van samenwerkingsverbanden op het
gebied van algemeen bestuur, gemeentelijke herindeling (ook incidentele
grenswijzigingen tussen gemeenten), vernieuwing bestuurlijke organisatie
en in relatie daarmee de takenpakketten van de verschillende
bestuurslagen, nieuwe bestuursvormen.
Financieel toezicht op gemeenten: alle lasten en baten betreffende het
financieel toezicht van het provinciaal bestuur op gemeenten en
gemeenschappelijke regelingen (middels onder meer de Gemeentewet, Wet
gemeenschappelijke regelingen, Wet Financiering Decentrale Overheden,
Comptabiliteitsvoorschriften).
Uitvoering van overige wettelijke regelingen; alle lasten en baten in
verband met de uitvoering van de overige wettelijke regelingen die tot het
algemeen bestuur worden gerekend. Voorbeelden zijn onder meer:
archiefinspectie, bewijzen van Nederlanderschap, naturalisaties ingevolge
de Rijkswet op het Nederlanderschap, uitvoering Kieswet en de Wet
bevolking- en verblijfregisters.
Openbare orde en veiligheid
Alle lasten ten gevolge van verzoeken aan provinciale besturen
om advies over openbare orde en veiligheid in het algemeen. Betreft
onder meer de Drank- en horecawet, Wet op de filmvertoning, Wet
gevaarlijke stoffen, Wapenwet, Jachtwet, Zondagswet.
Verkeer en vervoer
Alle lasten inzake verkeers- en vervoersplanning en verkeersveiligheid.
Totaal verkeer en vervoer
Verkeer en vervoer algemeen
Landwegen
Alle lasten die samenhangen met het beheer en onderhoud van
provinciale landwegen en verkeersonderzoek. Tot landwegen worden ook
gerekend bruggen, kruispunten, tunnels, viaducten, parkeerplaatsen,
parkeerstroken, (midden-)bermen, wegsloten, vangrails, drainagewerken,
fietspaden, trottoirs, vluchtheuvels, beplantingen, wegmarkering,
straatverlichting, verkeersborden en -lichten.
Boot- en veerdiensten
Alle lasten van provinciale veerdiensten alsmede provinciale
bijdragen aan derden voor boot- en veerdiensten.