Consumentenprijzen motorbrandstoffen

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het wekelijks publiceren van de pompprijzen van motorbrandstoffen. De prijzen worden weergegeven in euro’s per liter brandstof, per dag.

Doelpopulatie

Benzine: Euro95, dieselolie en LPG.

Statistische eenheid

Motorbrandstoffen.

Aanvang onderzoek

Het onderzoek naar de pompprijzen is voor het eerst gepubliceerd in 2010. Echter, vanaf 1913 zijn gegevens beschikbaar over adviesprijzen van motorbrandstoffen.

Frequentie

Wekelijks.

Publicatiestrategie

De pompprijzen van motorbrandstoffen worden wekelijks gepubliceerd op donderdag. De maandelijkse gemiddelden worden iedere donderdag, niet zijnde de eerste twee dagen van de maand, gepubliceerd. Als publicatie onmogelijk is vanwege omstandigheden zoals feestdagen, worden de cijfers op de eerstvolgende werkdag gepubliceerd. De gepubliceerde prijzen zijn direct definitief.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Het onderzoek is gebaseerd op een dagelijkse steekproef van de pompprijzen bij het merendeel van de tankstations in Nederland.

Waarnemingsmethode

Het onderzoek is gebaseerd op gegevensleveringen van Travelcard Nederland BV aan het CBS. Deze leveringen behelzen alle transacties die klanten van Travelcard Nederland BV doen. De gegevens omvatten het merendeel van de tankstations in Nederland.

Berichtgevers

Travelcard Nederland BV.

Steekproefomvang

De geregistreerde transacties vinden plaats bij ca. 3800 tankstations in Nederland.

Controle- en correctiemethoden

Het CBS voert controles uit op volledigheid en plausibiliteit van de aangeleverde gegevens. Naar mogelijk onjuiste of onvolledige gegevens wordt navraag gedaan. Bij het ontbreken van prijswaarnemingen (non-respons) wordt er geïmputeerd (de benodigde informatie wordt op basis van de overige waarnemingen geschat.

Weging

Om de gemiddelde prijzen te bepalen worden de tankstations per brandstoftype volgens een bepaalde methode ingedeeld. Iedere groep uit deze indeling krijgt een vast gewicht, dat gebaseerd is op verschillende bronnen. De gewichten van de groepen worden jaarlijks aangepast.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De nauwkeurigheid van de gemiddelde brandstofprijzen wordt gewaarborgd door het grote aantal transacties dat wordt gebruikt.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De gegevens per brandstoftype zijn door de tijd volledig vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De data worden gecontroleerd op interne consistentie en volledigheid. Waar nodig wordt actie genomen om data te verifiëren.