Provinciebegrotingen; baten en lasten per taakveld


Deze tabel bevat cijfers over de begrote lasten en baten per taakveld (beleidsterrein) naar provincie in miljoenen euro's en in euro's per inwoner. De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de provincies zelf hanteren in hun administratie. Deze gegevens worden aan het CBS geleverd via de enquête Informatie voor Derden (Iv3). De voorschriften voor deze enquête zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig. De cijfers worden definitief op het moment dat cijfers over het volgende jaar aan de reeks worden toegevoegd.

Wijzigingen per 31 maart 2020:
De begrotingscijfers over het jaar 2020 zijn toegevoegd.
De cijfers over het jaar 2019 worden definitief.

Door wijzigingen in de brongegevens, Informatie voor derden (Iv3), zijn de gegevens met ingang van de begroting 2017 niet geheel vergelijkbaar met de gegevens over eerdere jaren.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers uit de provinciebegrotingen worden in het eerste kwartaal van het verslagjaar geplaatst.
De cijfers kunnen worden bijgesteld op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de bijstellingen gering van omvang. De bijstellingen worden doorgevoerd op het moment dat er een nieuw jaarcijfer aan de reeks wordt toegevoegd.
Door wijzigingen in de brongegevens, Informatie voor derden (Iv3), zijn de gegevens met ingang van de begroting 2017 niet geheel vergelijkbaar met de gegevens over eerdere jaren. Meer informatie hierover is te vinden in paragraaf 3 onder 'relevante tabellen'.

Provinciebegrotingen; baten en lasten per taakveld

Provinciale taakvelden Regio's Perioden Provinciale begroting in mln euroBaten (mln euro) Provinciale begroting in mln euroLasten (mln euro)
Recreatie en toerisme Nederland 2020* 14,5 85,1
Recreatie en toerisme Noord-Nederland (LD) 2020* 2,7 16,7
Recreatie en toerisme Oost-Nederland (LD) 2020* 0,0 12,2
Recreatie en toerisme West-Nederland (LD) 2020* 11,5 55,0
Recreatie en toerisme Zuid-Nederland (LD) 2020* 0,3 1,2
Recreatie en toerisme Groningen (PV) 2020* 0,0 1,6
Recreatie en toerisme Friesland (PV) 2020* 2,7 10,3
Recreatie en toerisme Drenthe (PV) 2020* 0,0 4,8
Recreatie en toerisme Overijssel (PV) 2020* 0,0 0,7
Recreatie en toerisme Flevoland (PV) 2020* 0,0 1,6
Recreatie en toerisme Gelderland (PV) 2020* 0,0 9,9
Recreatie en toerisme Utrecht (PV) 2020* 0,0 6,5
Recreatie en toerisme Noord-Holland (PV) 2020* 0,0 11,0
Recreatie en toerisme Zuid-Holland (PV) 2020* 10,3 31,6
Recreatie en toerisme Zeeland (PV) 2020* 1,2 6,0
Recreatie en toerisme Noord-Brabant (PV) 2020* 0,0 0,0
Recreatie en toerisme Limburg (PV) 2020* 0,3 1,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens