De werk-privébalans van vaders met jonge kinderen

7. Vaders over (autonomie in) de werk-privébalans

In de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (2017) is aan werknemers niet alleen gevraagd of ze hun eigen werktijden kunnen bepalen, maar ook of ze er wel of geen belang aan hechten. Vaders van 30 tot 50 jaar met kinderen in de leeftijd tot twaalf jaar scoren hier hoger op dan mannen van dezelfde leeftijd zonder kinderen (zie paragraaf 3).Werknemers werd ook gevraagd of ze hun werk missen of verwaarlozen door familie- en/of gezinsverantwoordelijkheden. Een derde van de werkende vaders zei dat dit een enkele keer voorkomt; een ruime meerderheid, 62 procent, gaf aan dit nooit voorkomt. Onder mannen zonder kinderen geeft 75 procent aan dat dit nooit voorkomt, en 23 procent een enkele keer. De groep vaders die thuiswerkt geeft vaker aan dat het werk er wel eens bijinschiet vanwege familie- en/of gezinsactiviteiten dan vaders die niet thuiswerken. Slechts 2 procent van de vaders zei dat dit vaak voorkomt, ongeacht of ze wel of niet thuiswerken.Meer dan de helft van de thuiswerkende vaders gaf aan dat het werk nooit het onderspit delft door familie- en/of gezinsactiviteiten, tegenover bijna drie kwart van de vaders die nooit thuiswerken.
7.1 Vaders1) met kind(eren) tot 12 jaar over werk-privébalans, 2017
   Mist u of verwaarloost u uw werkzaamheden door familie- en gezinsverantwoordelijkheden? (%)Mist u of verwaarloost u familie- of gezinsactiviteiten door uw werk? (%)
Ja, een enkele keerTotaal2940
Ja, een enkele keerWerkt thuis4355
Ja, een enkele keerWerkt niet thuis2536
NooitTotaal6950
NooitWerkt thuis5434
NooitWerkt niet thuis7354
Bron: CBS, TNO
1) Alleen werknemers.


Ten slotte is bekeken of werk (wel eens) ten koste gaat van familie- en/of gezinsactiviteiten. In 2017 gaf 45 procent van de werkende vaders met kinderen in de leeftijd tot twaalf jaar aan dit wel een enkele keer voorkwam, tegenover 37 procent van de mannen zonder kinderen. Thuiswerkende vaders zeiden beduidend vaker dan niet-thuiswerkende vaders een gezinsactiviteit een enkele keer te hebben gemist vanwege het werk. Een op de tien thuiswerkende vaders gaf aan dat dit vaak voorkwam, tegenover 7 procent van de niet-thuiswerkende vaders. Ruim een derde van de thuiswerkende vaders zei dat familie en/of gezinsactiviteiten nooit in het gedrang kwamen door werk, tegenover ruim de helft van niet-thuiswerkende vaders.